Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LZ3/SZ/03/16
Akademia metrologii i kompetencji, Akademia statystyki laboratoryjnej, Akademia zarządzania wg 17025, szkolenie czterodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Jak stosować metody statystyczne zgodnie z znowelizowaną w normie ISO 13528? Warsztaty komputerowe dla organizatorów i uczestników międzylaboratoryjnych programów badań biegłości - Zakopane, marzec


Skupiamy się na celu:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy potrzebnej do poprawnego i efektywnego stosowania metod statystycznych w procesie planowania programów badania biegłości oraz podczas ich realizacji. Tematem przewodnim jest przedstawienie i interpretacja zaleceń normy ISO 13528:2015 Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparison (wyd. 2, opubl. 1.08.2015) obejmujących wielorakie metody analizy i oceny wyników dostarczonych przez laboratoria uczestniczące w programach.   

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu

Korzyści z uczestnictwa:

 •  Otrzymasz przystępne, zilustrowane przykładami, objaśnienia zalecanych w normie ISO 13528 metod analizy danych i występujących w niej pojęć statystycznych
 •  Otrzymasz wiedzę z zakresu istotnych treści dokumentów ISO/IEC 17043:2011 i PN-ISO 5725:2002, do których odwołuje się norma ISO 13528:2015, ale ich nie przedstawia
 •  Poznasz kilka metod wyznaczenia wartości przypisanej i jej niepewności oraz sposoby ustalenia odchylenia standardowego do oceny biegłości.
 •  Zrozumiesz istotę metod obliczeniowych odpornych na wartości odstające w zbiorach danych.
 •  Nauczysz się samodzielnie wyznaczać wartości uzgodnione na podstawie wyników uczestników danej rundy programu.
 •  Szkolenie pomoże Ci uniknąć błędów, które prowadzą do niemiarodajnych ocen rezultatów uzyskanych przez uczestników a nawet do całkowitego fiaska programu.
 •  Poznasz i przyswoisz zawarte w najnowszym wydaniu normy ISO 1358 zalecenia i wskazówki dotyczące stosowania metod statystycznych w międzylaboratoryjnych programach badania biegłości

Profil Uczestnika: 

Szkolenie jest skierowane do organizatorów i uczestników programów badania biegłości prowadzonych w dowolnej dziedzinie. Tematyka jest ważna zarówno dla pracowników laboratoriów badawczych jak i wzorcujących.


Uczestnicy proszeni są o zabranie laptopów i wymienionych w programie szkolenia norm.
 

Profil Wykładowcy:

Wieloletni nauczyciel akademicki Politechniki Warszawskiej; specjalista w zakresie metrologii i metod statystycznych. Wykładowca dysponuje imponującą wiedzą. Jasno i przejrzyście przekazuje informacje, strannie dobiera przykłady i ćwiczenia za pomocą których objaśnia pytania merytoryczne Uczestników szkoleń.
 

Zakres tematyczny szkolenia

 • Ogólna charakterystyka międzylaboratoryjnych programów badania biegłości.
 • Rodzaje i cele programów. Ważniejsze pojęcia związane z oceną biegłości laboratoriów.
 • Rola metod i narzędzi statystycznych w badaniach międzylaboratoryjnych.
 • Wymagania stawiane organizatorom programów badania biegłości w zakresie znajomości statystyki.
 • Zakres i przeznaczenie normy 13528:2015 oraz jej powiązania z normą PN EN ISO/IEC 17043:2011 Ocena zgodności - Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości i normą PN-ISO 5725:2002 Dokładność (poprawność i precyzja) metod pomiarowych i wyników pomiarów.
 • Główne różnice pomiędzy normami ISO 13528:2015 i ISO 13528:2005 (zakres i układ treści, terminy, symbole, metody analizy danych, interpretacja wskaźników).Statystyczna kontrola obiektów badania biegłości przed rozpoczęciem rundy programu.
 • Procedury sprawdzania próbek pod względem jednorodności i stabilności.
 • Zalecenia dotyczące przedstawiania wyników przez laboratoria: liczba podawanych wartości, reguły zaokrąglania, wymagania odnośnie szacowania niepewności. Wstępny przegląd wyników od laboratoriów. Wpływ założenia o normalności rozkładu na kryteria stosowane do oceny wyników.
 • Analiza wizualna rozkładu wyników z użyciem histogramu i jądrowego estymatora gęstości.
 • Rozkłady niesymetryczne i wielomodalne – identyfikacja przyczyn. Procedury postępowania z „wartościami uciętymi”. Przykłady.
 • Metody odporne obliczania statystycznych miar położenia i rozrzutu wyników:
  – estymatory proste (mediana, przeskalowane odchylenie medianowe MADe, unormowane odchylenie standardowe nIQR); ,
  – estymatory złożone obliczeniowo (metoda Q i Qn, estymator Hampela);
  – winsoryzacja danych; algorytm A wyznaczania średniej odpornej i odpornego odchylenia standardowego;
  – odchylenie standardowe wspólne do badania biegłości wyznaczone na podstawie pomiarów powtórzonych; algorytm S. 
 • Techniki usuwania pojedynczych wartości odstających. Testy Grubbsa, Cochrana oraz oparte na miarach statystycznych odpornych. Przykłady.
 • Metody wyznaczania wartości przypisanej i jej niepewności.
 • Model matematyczny wyniku pomiaru: a) w międzylaboratoryjnych badaniach biegłości, b) w eksperymencie wyznaczania precyzji metody pomiarowej. Przegląd i analiza metod pozyskania wartości przypisanej: - wytworzenie próbek o założonej wartości menzurandu (preparat); - zastosowanie certyfikowanego materiału odniesienia (wzorzec); - wartość wyznaczona w wybranym laboratorium (metodą podstawową lub przez porównanie obiektów badań ze wzorcem); - wartość uzgodniona na podstawie wyników z laboratoriów eksperckich; - wartość uzgodniona na podstawie wyników od uczestników.
 • Zalety i wady poszczególnych metod.
 • Szacowanie niepewności wartości przypisanej, dopuszczalna wartość niepewności.

Porównanie wartości przypisanej z niezależną wartością odniesienia. Postępowanie w razie stwierdzenia znaczących różnic.

 • Metody wyznaczenia odchylenia standardowego do oceny biegłości

- wartość wymagana (uwzględnienie potrzeb, regulacji prawnych);
- na podstawie wyników z poprzednich rund;
- na podstawie modelu ogólnego;
- na podstawie wyników międzylaboratoryjnego eksperymentu wyznaczania precyzji metody;
- na podstawie danych z tej samej rundy programu.

 • Monitorowanie zgodności międzylaboratoryjnej w kolejnych rundach programu badania biegłości. Przykłady.
 • Ocena rezultatów działania uczestników programu badania biegłości
 • Kryteria oceny. Wskaźniki statystyczne: D, D%, PA , z, z’, zeta, En. Interpretacja wskaźników, wartości krytyczne. Sygnały do działania i sygnały ostrzegawcze.
 • Ocena poprawności oszacowania przez uczestników niepewności wykonanego pomiaru.
 • Metody graficzne przedstawiania wyników podanych przez laboratoria:
  - histogram,
  - estymator jądrowy gęstości,
  - diagram słupkowy,
  - wykres Youdena,
  - wykresy odchyleń standardowych powtarzalności w powiązaniu z wartościami średnimi; wyznaczanie obszarów krytycznych - wykresy grupujące wyniki z wielu rund.
 • Sposób tworzenia grafik. Przykłady z interpretacją.
 • Programy oceny biegłości dotyczące cech jakościowych. Wyznaczenie wartości przypisanej. Ocena rezultatów uzyskanych przez laboratoria uczestniczące.

Cena obejmuje

Cena za szkolenie: 1860 zł netto + 23%VAT

Dopłata do pokoju jednoosobowego:300,-zł netto + 23%VAT  (liczba miejsc ograniczona)

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Zakopane
Zakwaterowanie: 01.03.2016 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 02.03.2016 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 04.03.2016 od godz. 12:30
Czas trwania: 18h
Ilość dni szkolenia: 3
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 1890,00 zł brutto: 2324,70 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

 
 

OK

OK