Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LW1/SZ/02/16
Akademia metrologii i kompetencji, Akademia statystyki laboratoryjnej, szkolenie czterodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Najnowsze zmiany metod statystycznych w programach badania biegłości - porównanie norm ISO 13528:2005 i ISO 13528:2015 - Warszawa, luty


Skupiamy się na celu:

Celem szkolenia jest zdobycie przez Uczestnika wiedzy na temat treści normy ISO 13528:2015 Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparison (wyd. 2, opubl. 1.08.2015), a zwłaszcza na temat istotnych zmian wprowadzonych w tym obszernym anglojęzycznym dokumencie w stosunku do pierwszego wydania ISO 13528:2005

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

Korzyści z uczestnictwa:

 •  Otrzymasz syntetyczną informację na temat zawartych w najnowszym wydaniu normy ISO 13528 zaleceń, dotyczących stosowania metod statystycznych w międzylaboratoryjnych programach badania biegłości (PT). Norma ta jest dokumentem fundamentalnym dla organizatorów programów PT, a także dla laboratoriów uczestniczących w programach
 •  Poznasz najważniejsze różnice pomiędzy normą 13528:2015 i normą 13528:2005, zgodnie z którą organizowano do tej pory badania biegłości. Samodzielne przeanalizowanie różnic jest trudne i bardzo czasochłonne, z uwagi na zupełnie inną strukturę dokumentów, ich obszerność, inny zakres treści i różne symbole wielkości.
 •  Poznasz elementy nowego podejścia do wyznaczania wartości przypisanej oraz odchylenia standardowego do badania biegłości.
 •  Poznasz elementy nowego podejścia do wyznaczania wartości przypisanej oraz odchylenia standardowego do badania biegłości.
 •  Dowiesz się, które wskaźniki rezultatów działania laboratoriów wycofano i jakie nowe wskaźniki wprowadzono.
 • Dowiesz się też, w jakim kierunku rozwinęły się metody obliczeniowe odporne na wartości nietypowe i jak postępować gdy liczba uczestników jest mała

Profil Uczestnika: 

Szkolenie jest skierowane do organizatorów i uczestników programów PT, którzy chcą w krótkim czasie dowiedzieć się, jakie najważniejsze zmiany wprowadza znowelizowany dokument ISO, a następnie skorzystać z zaleceń normy i wdrożyć wybrane przez siebie metody statystyczne w praktyce. Tematyka szkolenia dotyczy zarówno laboratoriów badawczych jak i wzorcujących.

Profil Wykładowcy:

Wieloletni nauczyciel akademicki Politechniki Warszawskiej; specjalista w zakresie metrologii i metod statystycznych.

Zakres tematyczny szkolenia:

 •  Zakres i przeznaczenie normy 13528:2015 oraz jej powiązania z normami PN EN ISO/IEC 17043:2011 i PN-ISO 5725:2002.
 • Elementy wspólne norm ISO 13528:2015 i ISO 13528:2005. Rodzaje i cele programów badania biegłości laboratoriów (PT). Ważniejsze pojęcia związane z programami PT. Rola metod statystycznych w PT.
 • Główne różnice pomiędzy normami ISO 13528:2015 i ISO 13528:2005 pod względem zakresu treści, struktury, terminów i symboli wielkości.
 • Statystyczne procedury sprawdzania jednorodności i stabilności obiektów badań. Zalecenia dotyczące sposobu przedstawiania wyników przez laboratoria: liczba podawanych wyników, reguły zaokrąglania, szacowanie niepewności, postępowanie z „wartościami uciętymi”.
 • Narzędzia statystyczne zalecane do wstępnej oceny wyników podanych przez laboratoria: histogram, jądrowy estymator gęstości. Identyfikacja niesymetrii i wielomodalności rozkładów
 • Algorytmy odporne obliczania statystycznych miar położenia i rozrzutu wyników: estymatory proste (mediana, MADe, nIQR) i złożone (Q, Qn, estymator Hampela); algorytmy A (dwa warianty) i S.
 • Zalecenia dotyczące usuwania wartości odstających. Przykłady testów. Ograniczenia.
 • Przegląd i ocena metod pozyskania wartości przypisanej. Niepewność wartości przypisanej, dopuszczalna wartość, weryfikacja oszacowania
 • Przegląd i ocena metod wyznaczania odchylenia standardowego do oceny biegłości.Postępowanie w programach z udziałem niewielkiej liczby uczestników. Ocena rezultatów działania uczestników programu PT. Kryteria oceny. Wskaźniki statystyczne: D, D%, PA , z, z’, zeta, En. Interpretacja wskaźników, wartości krytyczne. Sygnały do działania i sygnały ostrzegawcze.
 • Metody graficzne przedstawiania wyników programu zalecane w aktualnym wydaniu normy. Zmiany w stosunku do zaleceń wcześniejszych.
 • Programy PT dotyczące cech jakościowych. Wyznaczenie wartości przypisanej. Ocena rezultatów uzyskanych przez laboratoria uczestniczące

Cena obejmuje

Dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa  w szkoleniu, powitalna kawa, lunch.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Warszawa
Rozpoczęcie zajęć: 25.02.2016 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: od godz. 16:00
Czas trwania: 6h
Ilość dni szkolenia: 1
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 590,00 zł brutto: 725,70 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

 
 

OK

OK