Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: PSLE/11/18
Akademia badań środowiskowych, Ochrona powietrza, Prawo i OOŚ, powietrze, Akademia ochrony środowiska, szkolenie czterodniowe, Szkolenia trzydniowe


To szkolenie zostało już zrealizowane.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

X Warsztaty Emisyjne - Realizacja wymagań konkluzji BAT dla przemysłu w zakresie monitoringu emisji zanieczyszczeń do powietrza - Toruń, listopad


CE2 Centrum Edukacji serdecznie zaprasza na:

X  Warsztaty Emisyjne

pod Patronatem

Polskiego Stowarzyszenia Laboratoriów Emisyjnych

które odbędą się 6-8 listopada 2018 r. w Toruniu.

REALIZACJA WYMAGAŃ KONLUZJI BAT DLA PRZEMYSŁU W ZAKRESIE MONITORINGU EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA.

 

Czy jesteś pewien, że właściwie interpretujesz przepisy i wiesz jak dostosować się do wszystkich wymagań?

Tylko na X Warsztatach zdobędziesz kompleksową wiedzę na temat ciągłego monitoringu emisji zanieczyszczeń do powietrza.
Tylko u nas spotkasz się z wysokiej klasy ekspertami, którzy odpowiedzą na Twoje pytania.
Tylko u nas wiedza prawna, normatywna i techniczna podana „na tacy”, czyli wszystko o monitoringu ciągłym procesów spalania.

18 paŸdziernika

Zakwaterowanie
19 paŸdziernika 9.00 - 15.00
Aspekty prawne ochrony powietrza dla procesów spalania energetycznego paliw
i wspó³spalania odpadów.
Wdra¿anie konkluzji BAT dla ró¿nych bran¿ przemys³u. Zasady udzielania odstêpstw
od konkluzji BAT.
Przysz³ooeæ polskiej energetyki w oewietle nowych wysokich wymagañ dotycz¹cych
emisji przemys³owych
Dobre praktyki i wymiana dooewiadczeñ w dostosowaniu Energetyki do nowych
wymagañ ochrony oerodowiska :
1. Konkluzje BAT:
- obecne i dodatkowe nowe standardy emisyjne,
- przysz³e wymagania w zakresie monitorowania emisji,
2. Mo¿liwooeci dostosowanie energetyki do spe³nienia wymagañ konkluzji BAT:
- technologie ograniczania tlenków azotu,
- technologie ograniczania emisji py³u,
- technologie ograniczania dwutlenku siarki, chlorowodoru i fluorowodoru,
- mo¿liwooeci i technologie ograniczania emisji rtêci,
3.Emisje zanieczyszczeñ w stanach nie ustalonych - rozruchy i wy³¹czenia
4.Pomiary gwarancyjne instalacji ochrony powietrza
20 paŸdziernika 9.00 -16.00
DAB-08 – najnowsze wytyczne dla laboratorium
Sprawozdania z badañ – jak czytaæ i sprawdzaæ poprawnooeæ przez Zlceniodawcê
Automatyczne systemy pomiarowe – zmiany wprowadzane now¹ norm¹
i rozporz¹dzeniem Ministra OErodowiska
- Nowa norma 14181:2015 – najistotniejsze zmiany dla operatorów instalacji
i laboratoriów pomiarowych
- Ekonomiczne aspekty prowadzenia pomiarów okresowych i ci¹g³ych, koszty
prowadzenia badañ
- Wymagania operatora instalacji w stosunku do akredytowanego laboratorium
pomiarowego - przygotowanie obiektu do przeprowadzenia procedury QAL2,AST
-Prawid³owa lokalizacjê systemów monitoringu podstaw¹ do w³aoeciwej kontroli
emisji zanieczyszczeñ – trudnooeci zwi¹zane z niejednorodnooeci¹ stê¿eñ w przekroju
pomiarowym .
Zmiany wprowadzone w nowym wydaniu normy „ py³owowej” PN- EN 13284-1
Trudnooeci w przeprowadzaniu procedur QAL2 i AST dla obiektów o bardzo niskich
stê¿eniach
21 paŸdziernika 9.00 -12.00
Specyfika pomiarów rtêci
Pomiar jako dowód w postêpowaniu administracyjnym z zakresu ochrony oerodowiska
Wdro¿enie nowych norm w polskim systemie prawnym18 paŸdziernika
Zakwaterowanie
19 paŸdziernika 9.00 - 15.00
Aspekty prawne ochrony powietrza dla procesów spalania energetycznego paliw
i wspó³spalania odpadów.
Wdra¿anie konkluzji BAT dla ró¿nych bran¿ przemys³u. Zasady udzielania odstêpstw
od konkluzji BAT.
Przysz³ooeæ polskiej energetyki w oewietle nowych wysokich wymagañ dotycz¹cych
emisji przemys³owych
Dobre praktyki i wymiana dooewiadczeñ w dostosowaniu Energetyki do nowych
wymagañ ochrony oerodowiska :
1. Konkluzje BAT:
- obecne i dodatkowe nowe standardy emisyjne,
- przysz³e wymagania w zakresie monitorowania emisji,
2. Mo¿liwooeci dostosowanie energetyki do spe³nienia wymagañ konkluzji BAT:
- technologie ograniczania tlenków azotu,
- technologie ograniczania emisji py³u,
- technologie ograniczania dwutlenku siarki, chlorowodoru i fluorowodoru,
- mo¿liwooeci i technologie ograniczania emisji rtêci,
3.Emisje zanieczyszczeñ w stanach nie ustalonych - rozruchy i wy³¹czenia
4.Pomiary gwarancyjne instalacji ochrony powietrza
20 paŸdziernika 9.00 -16.00
DAB-08 – najnowsze wytyczne dla laboratorium
Sprawozdania z badañ – jak czytaæ i sprawdzaæ poprawnooeæ przez Zlceniodawcê
Automatyczne systemy pomiarowe – zmiany wprowadzane now¹ norm¹
i rozporz¹dzeniem Ministra OErodowiska
- Nowa norma 14181:2015 – najistotniejsze zmiany dla operatorów instalacji
i laboratoriów pomiarowych
- Ekonomiczne aspekty prowadzenia pomiarów okresowych i ci¹g³ych, koszty
prowadzenia badañ
- Wymagania operatora instalacji w stosunku do akredytowanego laboratorium
pomiarowego - przygotowanie obiektu do przeprowadzenia procedury QAL2,AST
-Prawid³owa lokalizacjê systemów monitoringu podstaw¹ do w³aoeciwej kontroli
emisji zanieczyszczeñ – trudnooeci zwi¹zane z niejednorodnooeci¹ stê¿eñ w przekroju
pomiarowym .
Zmiany wprowadzone w nowym wydaniu normy „ py³owowej” PN- EN 13284-1
Trudnooeci w przeprowadzaniu procedur QAL2 i AST dla obiektów o bardzo niskich
stê¿eniach
21 paŸdziernika 9.00 -12.00
Specyfika pomiarów rtêci
Pomiar jako dowód w postêpowaniu administracyjnym z zakresu ochrony oerodowiska
Wdro¿enie nowych norm w polskim systemie prawnym

Biorąc udział w X Warsztatach Emisyjnych:

 • Rozwiejesz wątpliwości - uzyskasz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania                  w zakresie przygotowania się do realizacji wymagań monitoringowych zapisanych     w Konkluzjach BAT.
 • Zmniejszysz koszty swojej działalności - dowiesz się jak sprostać nowym wymaganiom, jak dostosować monitoring emisji do Twojej instalacji. W jakich przypadkach istalować AMS, a w jakich pozostać przy pomiarach okresowych ? Dzięki temu zaoszczędzisz czas, pieniądze i efektywnie zaplanujesz oraz zakończysz inwestycje.
 • Zdobędziesz niezbędą wiedzę - pozbasz swoje obowiazki w zakresie nowych wymagań pomiarowych emisji zanieczyszczeń do powietrza, dzięki czemu będziesz działał zgodnie z prawem i przy jednoczesnym uwzględnieniu strony ekonomicznej.
 • Zdobędziesz wiedzę na temat urządzeń, które pomogą Ci skutecznie ograniczyć nadmierną emisję zanieczyszczeń do powietrza z Twojej instalacji. Dzięki temu podejmiesz właściwe inwestycje mające na celu dotrzymanie wymaganych standardów emisyjnych oraz wartości dopuszczalnych. 
 • Uzyskasz informację jak dobrać nowe systemy AMS i jakie wymagania techniczne w związku z tym należy spełnić, co zaowocuje niską awaryjnością systemu i uniknięciem kar za niedotrzymywanie wymagań prawnych.

Nasi Eksperci skoncentrują się na zagadnieniach:

 • Prawnych aspektach realizacji wymagań monitoringu emisji zanieczyszczeń do powietrza zgodnie z zapisami w konkluzjach BAT dla przemysłu.
 • Odstępstwach w konkluajach BAT - w zakres ich stosowania i konstrukcji dowodów na spełninie warunków.
 • Zmianach w zakresie obowiązków pomiarowych wynikających z konkluzji BAT dla przemysłu.
 • Nowych wymaganiach w zakresie ciągłych pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza.
 • Aparaturze pomiarowej dla HCI, HF, Hg i NH3
 • Metodach pomiarowych, możliwości dostosowania istniejących AMS do nowych wymagań.
 • Metodach referencyjnych pomiarów wg procedury AST i QAL2 dla nowych związków objętych konkluzjami.
 • Modernizacji systemów pomiarów ciągłych pod kątem wymagań konkluzji BAT.
 • Niepewności pomiaru w dotrzymywaniu standardów emisyjnych dla pomiarów ciągłych i okresowych.
 • Jak prowadzić procedurę QAL3 przy coraz większej ilości substancji koniecznych do monitorowania.
 • Monitoringu emisji rtęci wg wymagań konkluzji BAT - metodach, wymaganiach          i możliwości ich spełniania.
 • Jak udowodnić stabilność emisji wybranych zanieczyszczeń do powietrza - pomiar okresowy czy pomiar ciągły ?
 • Aspektach metrologicznych niepewności pomiaru w ocenie wyniku pomiaru.
 • Obliczeniach wskaźników do opłat na podstawie pomiarów okresowych rtęci.
 • Wymaganiach dotyczących kalibracji i walidacji stałego zapewnenia jakości podczas eksploatacji oraz corocznego badania kontrolnego automatycznych systemów pomiarowych stosowanych do monitorowania emisji pyłu ze źródeł stacjonarnych wg PN-EN 13284-2:2018 i powiązaniu ze standardową metodą odniesienia opisaną       w PN-EN 13284-1:2018 oraz normą przyległą PN-EN ISO 16911-1:2013, dotyczącą pomiaru prędkości i natężenia przepływu gazu.
 • Monitoringu emisji w BAT-ch czyli, co zarządzający instalacją powinien wiedzieć        o pomiarach wykonywanych na jego obiektach. 
 • Kompendium dla Zarządzającego czyli na co zwracamy uwagę gdy zlecamy wykonanie pomiarów. Strategia wykonywania pomiarów, emisja ze źródeł stacjonarnych - zapewnienie jakości automatycznych systemów pomiarowych PN-EN 14181:2015-02, metody SRM, równoważność metody alternatywnej z metodą odniesienia - PN-EN 14793.
 • Konkluzje BAT, a nowo projektowane i istniejące Systemy Ciągłego Monitoringu Emisji AMS.
 • Wymaganiach dotyczących ciągłego pomiaru emisji zawartych w konkluzjach BAT.
 • Ciągłych pomiarach stężeń dla celów sterowania procesami odazotowania, odsiarczania i odpylania.
 • Wpływie normy PN-EN 15267-4 na pomiary sprawdzające i kalibrujące AMS.
 • Rozwiązaniach technicznych i organizacyjnych dla zwiększenia dyspozycyjności systemów monitoringu w zakładach termicznych utylizacji odpadów.

Nasi eksperci:

 • Marcin Wiśniewski - Ekspert z zakresu Dyrektywy IED i konkluzji BAT, ekspert        w zakresie emisji przemysłowych, posiadający dziesięcioletnie doświadczenie związane z wdrażaniem przepisów prawa dotyczących pozwoleń zintegrowanych. Członek Technicznych Grup Roboczych pracujących nad rewizją dokumentów referencyjnych BAT. Doświadczony wykładowca prowadzący szkolenia dla organów administracji oraz zainteresowanego przemysłu z zakresu pozwoleń zintegrowanych oraz wymagań BAT.
 • Eugeniusz Głowacki - Dyrektor Zakładu Ochrony Środowiska ZPBE „Energopomiar” Sp z o.o.w Gliwicach. Pasjonuje się technologiami redukującymi negatywne oddziaływanie energetyki na środowisko. Posiada bogate doświadczenie w pomiarach i monitoringu emisji zanieczyszczeń. Od wielu lat zarządza akredytowanym laboratorium. Jego entuzjazm udziela się słuchaczom, gdy w prostych słowach opowiada o kotłach, technologiach, prawie czy pomiarach. Chętnie dzieli się swoją wiedzą i bogatym doświadczeniem z innymi. Honorowy członek PSLE.
 • Elwira Chmielowiec-Karpowicz -  Diagpom Sp. z o.o. Jedyna kobieta w branży pomiarów emisyjnych. Jej wiedza i doświadczenie jako pomiarowca i kierownika akredytowanego laboratorium emisyjnego są bardzo wysoko oceniane. Zafascynowana swoją pracą nieustannie rozwija się zawodowo. Ekspert techniczny PCA i wieloletni trener CE2 Centrum Edukacji, Wiceprezes PSLE. 
 • Piotr Burmistrz - Nauczyciel akademicki Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, specjalista z zakresu technologii paliw, technologii chemicznych w energetyce i inżynierii środowiska. Kierownik i główny wykonawca projektów finansowanych przez Europejski Instytut Technologiczny, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i krajowe podmioty gospodarcze, konsultant firm z branży paliwowo-energetycznej. Ekspert w zakresie kalkulacji śladu węglowego i wodnego. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu metrologii oraz  systemu zarządzania jakością wg normy 17025.
 • Tadeusz Hudyma - Ekspert w zakresie pomiarów emisji do powietrza, stosowanej aparatury i systemu jakości w laboratorium pomiarowym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:20015
 • Grzegorz Ulikowski - Auditor i ekspert techniczny w zakresie pomiarów emisji gazów i pyłów do  powietrza. Praktyk z ogromną wiedzą techniczną. Dzięki licznym wizytacjom i auditom prowadzonym w laboratoriach różnych branż, zawsze dopasowuje przykłady omawiane na szkoleniu do specyfiki pracy uczestników.
 • Marek Grzesiuk -  OMC ENVAG Sp z o.o. – Specjalizuje się w doborze odpowiednich  systemów ciągłych pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza. Interesuje się zastosowaniem nowych technik pomiarowych emisji rtęci. 
 • Edward Sucharda -  Kierownik Działu Marketingu i Sprzedaży Systemów SICK Sp. z  o.o. Od 25 lat pracuje dla producenta analizatorów i systemów monitoringu emisji SICK AG.Prowadził liczne projekty dotyczące monitoringu emisji oraz pomiarów procesowych w Polskiej  Energetyce i na innych obiektach przemysłowych.Doświadczenia zawodowe dotyczą zarówno aktualnych przepisów, jak i aplikacji systemów jak również zagadnień serwisowych.

Cena obejmuje

Zapewniamy: wykłady i udział w panelach dyskusyjnych, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiady i kolacje, 3 noclegi w pokojach dwuosobowych (dopłata do pokoju jednoosobowego - 500,- zł netto).

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Toruń
Zakwaterowanie: 05.11.2018 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 06.11.2018 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 08.11.2018 od godz. 12:30
Czas trwania: 21 h dydaktycznych
Ilość dni szkolenia: 3
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 2250,00 zł brutto: 2767,50 zł
Cena pierwszej osoby bez noclegu: netto: 1 780,00 zł brutto: 2 189,40 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie zostało już zrealizowane.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK