Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: OSKR/02/15
Prawo i OOŚ, szkolenie czterodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Wycinka zieleni w 2015 r.- wydawanie pozwoleń, wymierzenie kar administracyjnych, omówienie planowanej nowelizacji - Kraków


Jeżeli:

 • zależy Ci aby zapoznać się z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie przyrody i innych ustaw regulującymi problematykę usuwania zieleni oraz wymierzaniem administracyjnych kar pieniężnych za nielegalna wycinkę.
 • zależy Ci na poznaniu prawa cywilnego oraz procedury administracyjnej rzutującymi na prawidłowe prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach będących przedmiotem szkolenia.
 • chcesz poznać planowane, rewolucyjne zmiany przepisów będących przedmiotem szkolenia.
   

To szkolenie jest dla Ciebie!

 

Zakres tematyczny szkolenia

1. Kryteria wyboru zakładów do kontroli 
2. Prawa kontrolowanego wynikające z Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
3. Zawiadomienie o kontroli planowej i kontrole interwencyjne
4. Dokumenty jakie musi posiadać inspektor WIOŚ
5. Uprawnienia kontrolującego 
6. Przebieg i czas trwania kontroli
7. Dokumentacja zakładu podlegająca kontroli 
8. Zawartość protokołu kontroli
9. Postępowanie pokontrolne
10. Kary, mandaty, decyzje administracyjne
1. Kryteria wyboru zakładów do kontroli 
2. Prawa kontrolowanego wynikające z Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
3. Zawiadomienie o kontroli planowej i kontrole interwencyjne
4. Dokumenty jakie musi posiadać inspektor WIOŚ
5. Uprawnienia kontrolującego 
6. Przebieg i czas trwania kontroli
7. Dokumentacja zakładu podlegająca kontroli 
8. Zawartość protokołu kontroli
9. Postępowanie pokontrolne
10. Kary, mandaty, decyzje administracyjne
 • Wprowadzenie do tematyki usuwania drzew i krzewów, zakres prawidłowej pielęgnacji zieleni
 • Uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska pod kątem zieleni (promesy) wydawane na podstawie przepisów Prawa budowlanego, Prawa ochrony środowiska i ustawy o ochronie przyrody. Dlaczego należy je wydawać (omówienie zagadnienia w świetle różnej praktyki organów administracji)
 • Omówienie podstawowych pojęć, na usunięcie jakich drzew nie jest wymagane zezwolenie
 • Organy właściwe do wydawania decyzji w zakresie usuwania zieleni, w tym omówienie zasad uzgadniania projektu decyzji z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska (dot. usuwania drzew i krzewów z pasa drogowego)
 • Krąg stron postępowania (omówienie pojęć posiadacza, właściciela, użytkownika wieczystego, właściciela urządzeń przesyłowych, problematyka współwłasności, tzw. drzewa w granicy działek, kto jest stroną postępowania, gdy z wnioskiem występuje spółdzielnia mieszkaniowa lub wspólnota mieszkaniowa), problematyka udziału w postępowaniu organizacji ekologicznych działających na prawach strony. Zagadnienia proceduralne- strona nieznana z miejsca pobytu, śmierć strony w toku postępowania, działki z nieuregulowanym stanem prawnym (np. na skutek nieprzeprowadzonego postępowania spadkowego)
 • Omówienie wymogów formalnych wniosku o wydanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów, wezwanie do usunięcia braków formalnych wniosku, wezwanie do wyjaśnień w trybie art. 50 kodeksu postępowania administracyjnego
 • Problematyka ustalania odszkodowań za drzewa usunięte z linii przesyłowych
 • Obowiązek ponoszenia opłat za usuwanie drzew, zwolnienia z obowiązku opłatowego (ze szczególnym uwzględnieniem przesłanki przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane), problematyka opłat odroczonych i ich umarzania bądź pozostawiania do uiszczenia, przesłanka „przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości”
 • Przesłanki i procedura wymierzania administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie bądź usunięcie bez zezwolenia drzew i krzewów, w tym omówienie rozporządzenia regulującego te kwestie
 • Problematyka tzw. złomów i wywrotów, stan wyższej konieczności a ustawa o ochronie przyrody
 • Omówenie instytucji procedury administracyjnej na które warto zwrócić uwagę wydając decyzje (m.in. zapewnienie czynnego udziału stron w postępowaniu , problem oględzin, właściwe uzasadnianie decyzji uznaniowych, itd.).
 • Usuwanie zieleni na podstawie innych ustaw (Prawo wodne, ustawa o transporcie kolejowym i in.)
 • Omówienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego dot. administracyjnych kar pieniężnych za usuniecie zieleni bez zezwolenia
 • Dyskusja, podsumowanie modułu pierwszego
 • Planowana Nowelizacja przepisów ustawy o ochronie przyrody – ma wejść w życie 1 stycznia 2015.
 • Nowe definicje legalne w „słowniczku” ustawy o ochronie przyrody (m.in. drzewo, krzew, plantacja, złom, wywrot)- cel wprowadzenia, wątpliwości interpretacyjne
 • Planowana nowelizacja art. 83 uop: zmiany w zakresie postępowań, w sytuacji gdy wniosek na wycinkę składa spółdzielnia mieszkaniowa lub wspólnota mieszkaniowa, kiedy nie jest wymagana zgoda właściciela terenu, kiedy stosujemy art. 49 kpa (zawiadamianie przez obwieszczenie)
 • Nowe przepisy art. 83 a-83 g: omówienie najważniejszych planowanych zmian
  - oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością,
  - projekt planu nasadzeń zastepczych/projekt planu przesadzenia drzew lub krzewów
  - wymogi formalne decyzji zezwalającej na usuniecie drzew i krzewów
  - nowe obowiązki ciążące na stronie postepowania w przypadku zezwolenia pod warunkiem nasadzeń zastępczych
  - usunięcie drzew z powodu realizacji inwestycji budowlanej wymagającej pozwolenia na budowę/rozbiórkę
  - nowe uregulowania w zakresie zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na wycinkę
  - problematyka złomów i wywrotów, stan wyższej konieczności
  - nowe zasady zwalniania z opłat za wydanie zezwolenia
  - nowe zasady prawidłowej pielęgnacji zieleni-nowe obowiązki firm wykonujących zabiegi pielegnacyjne
  - zmiany w zakresie uregulowań dot. administracyjnych kar pieniężnych
 • Dyskusja, podsumowanie panelu drugiego, zamknięcie szkolenia

Każde zagadnienie będzie omawiane na zasadzie przedstawienia aktualnie obowiązującego stanu prawnego, prezentacji orzecznictwa oraz przykładów z praktyki trenera (ponad 6 lat doświadczenia zawodowego w tej dziedzinie), jak również planowanych zmian regulacji ustawowych, które wejdą w życie 1 stycznia 2015 r.  

Cena obejmuje

Dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, przerwę kawową, lunch.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Kraków
Rozpoczęcie zajęć: 05.03.2015 od godz. 10:00
Zakończenie zajęć: od godz. 16:00
Czas trwania: 6h
Ilość dni szkolenia: 1
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 630,00 zł brutto: 774,90 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK