Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: OZ3/AR/10/18
Gospodarka wodno-ściekowa, Akademia ochrony środowiska, szkolenie czterodniowe, Szkolenia trzydniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Warsztaty sporządzania operatów wodnoprawnych w świetle nowelizacji ustawy Prawo wodne - Zakopane, październik


Wykonując zadania w obszarze gospodarki wodno-ściekowej powinieneś znać:

 • wymogi formalno-prawne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
 • prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z ustawy Nowe prawo wodne,
 • zasady gospodarowania i zarządzania zasobami wodnymi oraz ochrony wód, wynikające z Ramowej Dyrektywy Wodnej.

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • pracownikach organów administracji państwowej wszystkich szczebli zajmujący się gospodarką wodno-ściekową, w tym wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych,
 • pracownikach działów ochrony środowiska,
 • pracownikach firm lub biur projektowych wykonujących dokumentację wnioskową, w tym m. in. operaty wodnoprawne będące podstawą do ubiegania się o pozwolenia wodnoprawne,
 • pracownikach przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych odpowiedzialnych za kwestie związane z uregulowaniem stanu formalno – prawnego w zakresie uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód.

Biorąc udział w szkoleniu:

 • nabędziesz umiejętność sporządzania operatów wodnoprawnych oraz załączników stanowiących ich integralną część, dzięki czemu będzie mógł samodzielnie opracować niezbędną dokumentację,
 • zdobędziesz wiedzę dotyczącą określenia praw i obowiązków użytkownika wody/ urządzenia wodnego wynikających z Prawa wodnego, dzięki czemu będziesz widział jak rozwiązać sytuacje konfliktowe w obszarze gospodarki wodno-ściekowej oraz będziesz wiedział jak przeciwdziałać ich powstaniu,
 • poznasz założenia oraz obowiązki wynikające z ustawy nowego prawa wodnego, dzięki czemu przygotujesz się na wprowadzenie odpowiednich rozwiązań w swojej instytucji.

Program szkolenia:

Część teoretyczna szkolenia

 • Omówienie nowego Prawa wodnego:

- nowa struktura organizacyjna gospodarki wodnej w Polsce  - Państwowe  Gospodarstwo Wodne ,,Wody Polskie” – zadania i kompetencje,
- zgody wodnoprawne jako instrument zarządzania zasobami wodnymi; decyzje wydawane w ramach zgód wodnoprawnych:

    - pozwolenia wodnoprawne,
    - zgłoszenia wodnoprawne,
    - oceny wodnoprawne,
    - decyzje zwalniające.

 • Rodzaje i zasady korzystania z wód w kontekście nowego Prawa wodnego. Usługi wodne. Zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Pozwolenia wodnoprawne na korzystanie z wód, w tym m. in.:

- pozwolenia wodnoprawne na pobór wód podziemnych i powierzchniowych oraz wykonanie urządzeń wodnych,
- pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzeń kanalizacyjnych; omówienie warunków, jakie powinny spełniać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi.

 • Dokumentacja wnioskowa o wydanie pozwolenia wodnoprawnego – nowe wymogi:

- operat wodnoprawny – zakres i wymagania, źródła pozyskiwania danych do operatu, omówienie przykładowego operatu,
- streszczenie nietechniczne,
- załączniki tekstowe i graficzne.

 • Zgłoszenie jako nowy instrument prawny w korzystaniu z wód:

- rodzaje działań podlegających zgłoszeniu,
- dokumenty wymagane do dokonania zgłoszenia,
- sprzeciw organu w procedurze zgłoszenia,
- organy właściwe w sprawach zgłoszenia.

 • Postępowanie w sprawie wydania, zmiany, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego; przeglądy pozwoleń wodnoprawnych; przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego.
 • Strony postępowania wodnoprawnego – nowe zasady.
 • Podział wód, prawo własności wód, gospodarowanie wodami oraz obowiązki właścicieli wód w kontekście nowego Prawa wodnego.
 • Budownictwo wodne i melioracje wodne; utrzymywanie urządzeń wodnych; legalizacja urządzeń wodnych – wg nowej ustawy.
 • Plany gospodarowania wodami oraz cele środowiskowe dla jednolitych części wód.
 • Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego w kontekście gospodarki wodno-ściekowej, zwolnienia z zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, warunki realizacji inwestycji na tych obszarach.
 • Naruszenie stosunków wodnych na gruncie – nowe zasady.
 • Kontrola w gospodarce wodnej w kontekście ustawy Prawo wodne.
 • Postępowanie odszkodowawcze na podstawie przepisów nowego Prawa wodnego.
 • Zarządzanie zasobami wodnymi a instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami. Nowy system naliczania i poboru opłat za usługi wodne, w tym m. in. za pobór wody i wprowadzanie ścieków do środowiska - opłata stała i zmienna. Terminy.
 • Przepisy przejściowe i dostosowujące w kontekście nowej ustawy Prawo wodne.
 • Pytania i odpowiedzi, analiza przypadku.

Część praktyczna szkolenia - warsztaty

 • Pozyskiwanie danych i informacji przydatnych do sporządzania operatu wodnoprawnego.
 • Omówienie przykładowego operatu wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód oraz wykonanie urządzeń wodnych.
 • Opracowanie poszczególnych elementów operatu wodnoprawnego, w tym:

- określanie celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych urządzeń wodnych,
- obliczenie wód opadowych w operatach wodnoprawnych,
- określenie zakresu i częstotliwości monitoringu ścieków wprowadzanych do środowiska oraz kanalizacji innego podmiotu,
- określanie stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych,
- ustalanie kręgu stron postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
- określanie warunków jakościowych dla ścieków wprowadzanych do środowiska oraz kanalizacji innego podmiotu.

 • Analiza przypadku.
 • Opracowanie poszczególnych elementów operatu wodnoprawnego, w tym:

- określanie charakterystyki urządzenia wodnego,
- określanie charakterystyki wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym,
- określanie wpływu zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych urządzeń wodnych na wody powierzchniowe oraz wody podziemne,
- analiza zgodności zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych do wykonania urządzeń wodnych z planami gospodarowania wodami w obszarze dorzecza oraz warunkami korzystania z wód w regionach wodnych.

 • Omówienie załączników tekstowych i graficznych operatu wodnoprawnego.
 • Analiza przypadku.
 • Pytania i odpowiedzi. 

Dzień 1:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00 
Część teoretyczna szkolenia
Omówienie nowego Prawa wodnego:
nowa struktura organizacyjna gospodarki wodnej w Polsce  - Państwowe  Gospodarstwo Wodne ,,Wody Polskie” – zadania i kompetencje,
zgody wodnoprawne jako instrument zarządzania zasobami wodnymi; decyzje wydawane w ramach zgód wodnoprawnych: 
- pozwolenia wodnoprawne, 
- zgłoszenia wodnoprawne, 
- oceny wodnoprawne,
- decyzje zwalniające.
Rodzaje i zasady korzystania z wód w kontekście nowego Prawa wodnego. Usługi wodne. Zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Pozwolenia wodnoprawne na korzystanie z wód, w tym m. in.:
pozwolenia wodnoprawne na pobór wód podziemnych i powierzchniowych oraz wykonanie urządzeń wodnych,
pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzeń kanalizacyjnych; omówienie warunków, jakie powinny spełniać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi.
Dokumentacja wnioskowa o wydanie pozwolenia wodnoprawnego – nowe wymogi:
operat wodnoprawny – zakres i wymagania, źródła pozyskiwania danych do operatu, omówienie przykładowego operatu
streszczenie nietechniczne
załączniki tekstowe i graficzne
Zgłoszenie jako nowy instrument prawny w korzystaniu z wód:
rodzaje działań podlegających zgłoszeniu,
dokumenty wymagane do dokonania zgłoszenia,
sprzeciw organu w procedurze zgłoszenia,
organy właściwe w sprawach zgłoszenia.
Postępowanie w sprawie wydania, zmiany, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego; przeglądy pozwoleń wodnoprawnych; przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego.
Strony postępowania wodnoprawnego – nowe zasady.
Podział wód, prawo własności wód, gospodarowanie wodami oraz obowiązki właścicieli wód w kontekście nowego Prawa wodnego.
Budownictwo wodne i melioracje wodne; utrzymywanie urządzeń wodnych; legalizacja urządzeń wodnych – wg nowej ustawy.
Plany gospodarowania wodami oraz cele środowiskowe dla jednolitych części wód.
Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego w kontekście gospodarki wodno-ściekowej, zwolnienia z zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, warunki realizacji inwestycji na tych obszarach. 
Naruszenie stosunków wodnych na gruncie – nowe zasady.
Kontrola w gospodarce wodnej w kontekście ustawy Prawo wodne.
Postępowanie odszkodowawcze na podstawie przepisów nowego Prawa wodnego.
Zarządzanie zasobami wodnymi a instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami. Nowy system naliczania i poboru opłat za usługi wodne, w tym m. in. za pobór wody i wprowadzanie ścieków do środowiska - opłata stała i zmienna. Terminy.
Przepisy przejściowe i dostosowujące w kontekście nowej ustawy Prawo wodne.
Pytania i odpowiedzi, analiza przypadku.
Zakończenie szkolenia godz. 16:00
 
Dzień 2:
Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00 
Część praktyczna szkolenia - warsztaty
Pozyskiwanie danych i informacji przydatnych do sporządzania operatu wodnoprawnego.
Omówienie przykładowego operatu wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód oraz wykonanie urządzeń wodnych. 
Opracowanie poszczególnych elementów operatu wodnoprawnego, w tym:
określanie celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych urządzeń wodnych, 
obliczenie wód opadowych w operatach wodnoprawnych,
określenie zakresu i częstotliwości monitoringu ścieków wprowadzanych do środowiska oraz kanalizacji innego podmiotu,
określanie stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych,
ustalanie kręgu stron postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
określanie warunków jakościowych dla ścieków wprowadzanych do środowiska oraz kanalizacji innego podmiotu,
Analiza przypadku.
Opracowanie poszczególnych elementów operatu wodnoprawnego, w tym:
określanie charakterystyki urządzenia wodnego,
określanie charakterystyki wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym,
określanie wpływu zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych urządzeń wodnych na wody powierzchniowe oraz wody podziemne,
analiza zgodności zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych do wykonania urządzeń wodnych z planami gospodarowania wodami w obszarze dorzecza oraz warunkami korzystania z wód w regionach wodnych.
Omówienie załączników tekstowych i graficznych operatu wodnoprawnego
Analiza przypadku
Pytania i odpowiedzi. 
Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Nasz ekspert:

 • Ekspert i trener w zakresie stosowania ustawy prawo wodne

Cena obejmuje

Cena obejmuje: 21 godzin zajęć, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, 3 noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia.

Dopłata do pokoju 1-osobowego wynosi 300 zł.

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy – rabat 100 zł,
- dla drugiej i kolejnej osoby z firmy – rabat 150 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie – rabat 100 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Zakopane
Zakwaterowanie: 16.10.2018 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 17.10.2018 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 19.10.2018 od godz. 12:30
Czas trwania: 21
Ilość dni szkolenia: 3
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 1990,00 zł brutto: 2447,70 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 1890,00 zł brutto: 2324,70 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK