Aktualne szkolenia

Numer szkolenia: OK2/ŁS/10/19
Gospodarka wodno-ściekowa, woda/ścieki, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe


Zgłoś udział - Warsztaty sporządzania operatów wodnoprawnych w świetle nowelizacji ustawy Prawo wodne - Kraków, październik
Zgłoś udział w tym szkoleniu
Zapytaj o szczegóły - Warsztaty sporządzania operatów wodnoprawnych w świetle nowelizacji ustawy Prawo wodne - Kraków, październik
Więcej informacji o tym szkoleniu

Warsztaty sporządzania operatów wodnoprawnych w świetle nowelizacji ustawy Prawo wodne - Kraków, październik


 

Jeżeli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem- skorzystaj z dofinansowania! Skontaktuj się z nami!

 

Wykonując zadania w obszarze gospodarki wodno-ściekowej powinieneś znać:

 

 • wymogi formalno-prawne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
 • prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z Prawa wodnego,
 • zasady gospodarowania i zarządzania zasobami wodnymi oraz ochrony wód, wynikające z Ramowej Dyrektywy Wodnej.

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • pracownikach organów administracji państwowej wszystkich szczebli zajmujący się gospodarką wodno-ściekową, w tym wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych,
 • pracownikach działów ochrony środowiska,
 • pracownikach firm lub biur projektowych wykonujących dokumentację wnioskową, w tym m. in. operaty wodnoprawne będące podstawą do ubiegania się o pozwolenia wodnoprawne,
 • pracownikach przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych odpowiedzialnych za kwestie związane z uregulowaniem stanu formalno – prawnego w zakresie uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód,
 • konsultantóq oraz ekspertów do spraw ochrony środowiska.

Biorąc udział w szkoleniu:

 • nabędziesz umiejętność sporządzania operatów wodnoprawnych oraz załączników stanowiących ich integralną część, dzięki czemu będzie mógł samodzielnie opracować niezbędną dokumentację,
 • zdobędziesz wiedzę dotyczącą określenia praw i obowiązków użytkownika wody/ urządzenia wodnego wynikających z Prawa wodnego, dzięki czemu będziesz widział jak rozwiązać sytuacje konfliktowe w obszarze gospodarki wodno-ściekowej oraz będziesz wiedział jak przeciwdziałać ich powstaniu,
 • poznasz założenia oraz obowiązki wynikające z ustawy nowego prawa wodnego, dzięki czemu przygotujesz się na wprowadzenie odpowiednich rozwiązań w swojej instytucji.

Program szkolenia:

Dzień 1.

Część teoretyczna szkolenia
1. Nowelizacja ustawy Prawo wodne - regulacje zawarte w ustawie.
2. Ustawa Prawo wodne a wymogi Dyrektywy wodnej.
3. Przedstawienie zmian wprowadzonych po 1 stycznia 2018 roku nowelizacją ustawy Prawo wodne, ze szczególnym uwzględnieniem procedury tworzenia i aktualizacji aglomeracji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
4. Charakterystyka operatu wodnoprawnego.
5. Rodzaje i zasady korzystania z wód.  Zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Pozwolenia wodnoprawne na korzystanie z wód:
    - pozwolenia wodnoprawne na pobór wód podziemnych i powierzchniowych oraz wykonanie urządzeń wodnych ( w tym likwidacja i rozbiórka urządzeń);
    - pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzeń kanalizacyjnych.  
6. Dokumentacja wnioskowa o wydanie pozwolenia wodnoprawnego – stan obecny i planowany:
   - operat wodnoprawny – zakres i wymagania,
   - źródła pozyskiwania danych do operatu,
   - omówienie przykładowego operatu,
   - streszczenie nietechniczne,
   - załączniki tekstowe i graficzne.
7. Pozwolenie wodnoprawne a zgłoszenie/pozwolenie budowlane.
8. Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.
9. Strony postępowania wodnoprawnego – stan obowiązujący i planowany.
10. Podział wód, prawo własności wód, gospodarowanie wodami, obowiązki właścicieli wód.
11. Urządzenia wodne, melioracyjne, pozwolenia wodnoprfawne - co należy do gminy, starostwa, organów Wód Polskich.
12. Plany gospodarowania wodami, warunki korzystania z wód w regionie wodnym oraz zlewni, cele środowiskowe dla jednolitych części wód.
13. Zgodność zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych do wykonania urządzeń wodnych z planami gospodarowania wodami w obszarze dorzecza oraz warunkami korzystania z wód w regionach wodnych oraz zlewniach.
14. Nadzór nad spółkami wodnymi.
15. Naruszenie stosunków wodnych na gruncie - stan obowiązujący i planowany.
16. Nadzór nad spółkami wodymi.
17. Odpowiedzialność za szkody w gospodarce wodnej.
18. Pozwolenie wodnoprawne w funduszach unijnych.
19. Pytania i odpowiedzi.

Dzień 2.

Część praktyczna szkolenia - warsztaty.
1. Pozyskiwanie danych i informacji przydatnych do sporządzania operatu wodnoprawnego.
2. Omówienie przykładowego operatu wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód oraz wykonanie urządzeń wodnych.
3. Opracowanie poszczególnych elementów operatu wodnoprawnego, w tym:
    - określanie celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych urządzeń wodnych,
    - obliczenie wód opadowych w operatach wodnoprawnych,
    - określenie zakresu i częstotliwości monitoringu ścieków wprowadzanych do środowiska oraz kanalizacji innego podmiotu,
    - określanie stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń
      wodnych,
    - strony postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
4. Omówienie załączników tekstowych i graficznych operatu wodnoprawnego.
5. Opracowanie poszczególnych elementów operatu wodnoprawnego, w tym:
    - charakterystyka urządzeń wodnych,
    - zamierzone korzystania z wód,
    - stan prawny terenu na którym będą roboty wykonywane,
    - charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym,
    - warunki korzystania z wód regionu wodnego,
    - planowany okres rozruchu bądź wystąpienia awarii,
    - formy ochrony przyrody utworzone lub ustawione,
    - obowiązki ubiegającego się o pozwolenie,
    - pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych,
    - streszczenie w języku nietechnicznym.
6. Analiza przypadku.
7. Pytania i odpowiedzi. 

Dzień 1:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00 
Część teoretyczna szkolenia
Omówienie nowego Prawa wodnego:
nowa struktura organizacyjna gospodarki wodnej w Polsce  - Państwowe  Gospodarstwo Wodne ,,Wody Polskie” – zadania i kompetencje,
zgody wodnoprawne jako instrument zarządzania zasobami wodnymi; decyzje wydawane w ramach zgód wodnoprawnych: 
- pozwolenia wodnoprawne, 
- zgłoszenia wodnoprawne, 
- oceny wodnoprawne,
- decyzje zwalniające.
Rodzaje i zasady korzystania z wód w kontekście nowego Prawa wodnego. Usługi wodne. Zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Pozwolenia wodnoprawne na korzystanie z wód, w tym m. in.:
pozwolenia wodnoprawne na pobór wód podziemnych i powierzchniowych oraz wykonanie urządzeń wodnych,
pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzeń kanalizacyjnych; omówienie warunków, jakie powinny spełniać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi.
Dokumentacja wnioskowa o wydanie pozwolenia wodnoprawnego – nowe wymogi:
operat wodnoprawny – zakres i wymagania, źródła pozyskiwania danych do operatu, omówienie przykładowego operatu
streszczenie nietechniczne
załączniki tekstowe i graficzne
Zgłoszenie jako nowy instrument prawny w korzystaniu z wód:
rodzaje działań podlegających zgłoszeniu,
dokumenty wymagane do dokonania zgłoszenia,
sprzeciw organu w procedurze zgłoszenia,
organy właściwe w sprawach zgłoszenia.
Postępowanie w sprawie wydania, zmiany, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego; przeglądy pozwoleń wodnoprawnych; przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego.
Strony postępowania wodnoprawnego – nowe zasady.
Podział wód, prawo własności wód, gospodarowanie wodami oraz obowiązki właścicieli wód w kontekście nowego Prawa wodnego.
Budownictwo wodne i melioracje wodne; utrzymywanie urządzeń wodnych; legalizacja urządzeń wodnych – wg nowej ustawy.
Plany gospodarowania wodami oraz cele środowiskowe dla jednolitych części wód.
Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego w kontekście gospodarki wodno-ściekowej, zwolnienia z zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, warunki realizacji inwestycji na tych obszarach. 
Naruszenie stosunków wodnych na gruncie – nowe zasady.
Kontrola w gospodarce wodnej w kontekście ustawy Prawo wodne.
Postępowanie odszkodowawcze na podstawie przepisów nowego Prawa wodnego.
Zarządzanie zasobami wodnymi a instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami. Nowy system naliczania i poboru opłat za usługi wodne, w tym m. in. za pobór wody i wprowadzanie ścieków do środowiska - opłata stała i zmienna. Terminy.
Przepisy przejściowe i dostosowujące w kontekście nowej ustawy Prawo wodne.
Pytania i odpowiedzi, analiza przypadku.
Zakończenie szkolenia godz. 16:00
 
Dzień 2:
Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00 
Część praktyczna szkolenia - warsztaty
Pozyskiwanie danych i informacji przydatnych do sporządzania operatu wodnoprawnego.
Omówienie przykładowego operatu wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód oraz wykonanie urządzeń wodnych. 
Opracowanie poszczególnych elementów operatu wodnoprawnego, w tym:
określanie celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych urządzeń wodnych, 
obliczenie wód opadowych w operatach wodnoprawnych,
określenie zakresu i częstotliwości monitoringu ścieków wprowadzanych do środowiska oraz kanalizacji innego podmiotu,
określanie stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych,
ustalanie kręgu stron postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
określanie warunków jakościowych dla ścieków wprowadzanych do środowiska oraz kanalizacji innego podmiotu,
Analiza przypadku.
Opracowanie poszczególnych elementów operatu wodnoprawnego, w tym:
określanie charakterystyki urządzenia wodnego,
określanie charakterystyki wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym,
określanie wpływu zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych urządzeń wodnych na wody powierzchniowe oraz wody podziemne,
analiza zgodności zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych do wykonania urządzeń wodnych z planami gospodarowania wodami w obszarze dorzecza oraz warunkami korzystania z wód w regionach wodnych.
Omówienie załączników tekstowych i graficznych operatu wodnoprawnego
Analiza przypadku
Pytania i odpowiedzi. 
Zakończenie szkolenia godz. 16:00Dzień 1:

Nasz ekspert:

 • wieloletni Ekspert w dziedzinie inżynierii, ochrony oraz ekonomii środowiska, raportów, ocen oddziaływania na środowisko, pozwoleń zintegrowanych, operatów wodnoprawnych, doradztw technologicznych oraz środowiskowych dla instalacji potencjalnie oddziałujących na środowisko oraz odnawialnych źródeł energii. Mediator sądowy w zakresie spraw środowiskowych.

Cena obejmuje

*Cena 1040,00 zł netto obejmuje (cena bez noclegów): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

**Cena 1210,00 zł netto obejmuje (cena z 1 noclegiem): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania, 1 nocleg między dniami szkolenia w pokoju dwuosobowym wraz z kolacją.

***Cena 1380,00 zł netto obejmuje (cena z 2 noclegami): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania, 2 noclegi w pokoju dwuosobowym wraz z kolacjami.

W przypadku nieparzystej liczby osób uczestnik szkolenia zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za pobyt w pokoju jednoosobowym. O zakwaterowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym – dopłata w wysokości 200,00 zł (za 2 noclegi).

Informacja o rabacie

Rabat dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 50 zł.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Kraków
Zakwaterowanie: 01.10.2019 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 02.10.2019 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 03.10.2019 od godz. 16:00
Czas trwania: 16 h dydaktycznych
Ilość dni szkolenia: 2
*Cena szkolenia bez noclegów: netto: 1 040,00 zł brutto: 1 279,20 zł
**Cena szkolenia z 1 noclegiem: netto: 1 210,00 zł brutto: 1 488,30 zł
***Cena szkolenia
z 2 noclegami:
netto: 1 380,00 zł brutto: 1 697,00 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznychZgłoś udział w tym szkoleniu

Więcej informacji o tym szkoleniu
Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK