Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: OS/11//15
Gospodarka wodno-ściekowa, Prawo i OOŚ, szkolenie czterodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Prawne i techniczne aspekty uzyskiwania pozwoleń wodnoprawnych


Jeżeli

 • jesteś pracowników organów administracji państwowej wszystkich szczebli zajmujący się gospodarką wodno-ściekową, w tym wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych,
 • jesteś pracownikiem działu ochrony środowiska
 • jesteś pracownikiem firmy lub biura projektowego wykonującego dokumentację wnioskową, w tym m. in. operaty wodnoprawne będące podstawą do ubiegania się o pozwolenia wodnoprawne,
 • jesteś pracownikiem przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego odpowiedzialnego za kwestie związane z uregulowaniem stanu
  formalno – prawnego w zakresie uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód,
   

To szkolenie jest dla Ciebie!

 

Zakres tematyczny szkolenia

Prawne aspekty ochrony powietrza w świetle ustawy – Prawo ochrony środowiska i przepisów wykonawczych do tej ustawy, 
z uwzględnieniem zmiany ustawy – Poś dokonanej ustawą z dnia 13 kwietnia 2012 r.
- Pozwolenia emisyjne i pozwolenia zintegrowane. Wydanie pozwolenia i odmowa wydania pozwolenia.
- Obowiązek zgłoszenia instalacji.
- Standardy jakości powietrza, standardy emisyjne. Mechanizmy derogacyjne – Przejściowy Plan Krajowy, Opt-out, ciepłownictwo.
- System oceny jakości powietrza; poziomy substancji w powietrzu. Implementacja postanowień dyrektywy CAFE (2008/50/WE). 
  poprzez zmiany wprowadzone ustawą z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy – Poś oraz niektórych innych ustaw.
- Referencyjne metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu. 
- Obowiązku wykonywania pomiarów wielkości emisji. 
Krajowe i wspólnotowe podstawy prawne ocen oddziaływania na środowisko – wprowadzane i planowane zmiany prawa.
Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
-organy właściwe do wydawania decyzji środowiskowej,
-zasady ustalania stron postępowania i doręczania,
-definicja przedsięwzięcia i kwalifikacja przedsięwzięć,
-charakterystyka wniosku o wydanie decyzji i załączników,
-zasady sporządzania i zakres informacji do karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz raportu o oddziaływania na środowisko,
-braki formalne i merytoryczne wniosku i załączników – zasady uzupełniania,
-przebieg postepowania dla przedsięwzięć z grupy I z uwzględnieniem zakresu i funkcji postanowienia scopingowego,
-przebieg postepowania dla przedsięwzięć z grupy II z uwzględnieniem zakresu i funkcji postanowienia screeningowego,
-opinie i uzgodnienia – organy wydające i zakres,
-decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Ponowna ocena oddziaływania na środowisko – podsawy i zakres. Pozstanowienie uzgadniające
Oddziaływanie na obszary Natura 2000:
-charakterystyka obszarów Natura 2000,
-kwalifikacja przedsięwzięć do mogących oddziaływać na obszary Natura 2000,
-zakres informacji na potrzeby postępowania w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000,
-postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na obszary Natura 2000.
Udział społeczeństwa w ochronie środowiska: - informacje udostępnianie, konsultacje społeczne, organizacje ekologiczne
Nowa ustawa o odpadach
- Pojęcie odpadu; korekty definicji odpadu; nowe pojęcia: produkt uboczny i utrata statusu odpadu;  nowe wymagania dla mas 
 ziemnych i skalnych z inwestycji. 
- Wymagania formalne: ograniczenie wymagań w zakresie reglamentacji wytwarzania odpadów;  rejestr wprowadzających
  produkty w opakowaniach. 
- Postępowanie z odpadami: rozbudowana hierarchia gospodarki odpadami; nowi uczestnicy gospodarki odpadami: sprzedawca;
  pośrednik; rejestr gospodarujących odpadami; ograniczenie  przekazywania odpadów osobom fizycznym; rola planów gospodarki odpadami. 
- Ewidencja i sprawozdawczość w gospodarce odpadami.
Zmiany w ustawie Prawo Ochrony Środowiska wynikające z implementacji Dyrektywy IED
- Omówienie projektu ustawy Poś i niektórych innych ustaw w związku z transpozycją IED, nowe rodzaje działalności objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia 
 
zintegrowanego, projekt rozporządzenia ws. rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako 
 
całości, Konkluzje BAT, mechanizmy elastyczne i zasady ich wykorzystania warunkowe odstępstwo od obligatoryjnych wymagań zapisanych w Konkluzjach BAT, procedury analiz 
 
wydanych pozwoleń zintegrowanych, daty wejścia w życie nowych wymagań, przepisy w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, 
 
podział przedsięwzięć, raport początkowy i jego zakres - nowe wymaganie Dyrektywy IED.
 • Omówienie ustawy Prawo wodne oraz niektórych rozporządzeń wykonawczych do ustawy:
  - Ochrona wód w odniesieniu do Ramowej Dyrektywy Wodnej, w tym:
  - Pozwolenie wodnoprawne jako jedna z decyzji w procesie inwestycyjnym/rodzaje i zakres pozwoleń/
  - Dokumentacja wnioskowa, w tym zawartość operatu wodnoprawnego
  - Procedura administracyjna wydawania pozwoleń wodnoprawnych
  - Strony postępowań wodnoprawnych
  - Terminy obowiązywania pozwoleń wodnoprawnych
  - Organy właściwe do wydawania pozwoleń wodnoprawnych
  - Korzystanie z wód/ Rodzaje korzystania z wód
  - Podział wód
  - Prawo własności wód/ gospodarowanie wodami
  - Grunty pokryte wodami
  - Linia brzegowa - ustalanie
  - Zmiana stanu wody na gruncie
  - Obowiązki właścicieli wody
  - Budownictwo wodne i utrzymywanie urządzeń wodnych
  - Legalizacja urządzeń wodnych
  - Regulacja koryt cieków naturalnych
  - Melioracje wodne /szczegółowe i podstawowe/
  - Ochrona przed powodzią i suszą
  - Strefy ochronne ujęć wód podziemnych
  - Kontrola gospodarowania wodami
  - Odpowiedzialność za szkody
 • Pozwolenia zintegrowane w kontekście gospodarki wodno-ściekowej, w tym konieczność uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla oczyszczalni ścieków jako odrębnej instalacji IPPC
 • Omówienie niektórych aktów prawnych związanych z gospodarką wodno-ściekową, w tym rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800),
 • Przydomowe oczyszczalnie ścieków w kontekście Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) – uwarunkowania prawne
 • Omówienie założeń do planowanej reformy gospodarki wodnej w Polsce
 • Analiza przypadku /pytania i odpowiedzi/
 • Omówienie innych tematów wskazanych przez uczestników w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
 • Ustalania warunków we wnioskach o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie różnych rodzajów ścieków do odbiorników powierzchniowych, tj. rzeki lub urządzeń wodnych oraz wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do kanalizacji innego podmiotu
  - określania częstotliwości i zakresu monitoringu ścieków wprowadzanych do środowiska oraz kanalizacji innego podmiotu w ramach procedury wydawania pozwoleń wodnoprawnych
 • Ustalania stron postępowań wodnoprawnych 
 • Przygotowania wniosków o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na:
  -wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do kanalizacji innego podmiotu 
  - wprowadzanie różnych rodzajów ścieków do odbiorników powierzchniowych, tj. rzeki lub urządzeń wodnych
  - pobór wód powierzchniowych oraz wód podziemnych 
  - wykonanie urządzeń wodnych
 • Naliczania opłat środowiskowych za pobór wody oraz wprowadzanie ścieków do środowiska

Cena obejmuje

18 godzin zajęć, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, 3 noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia.

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 300,-zł netto + 23%VAT (liczba miejsc ograniczona) 

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Zakopane
Zakwaterowanie: 17.11.2015 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 18.11.2015 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 20.11.2015 od godz. 12:30
Czas trwania: 18h
Ilość dni szkolenia: 3
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 1860,00 zł brutto: 2287,80 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK