Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: POŚ/04/15
Prawo i OOŚ, szkolenie czterodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Nowelizacja Prawa Ochrony Środowiska - Zakopane, październik


Jeżeli:

 • chcesz poznać najnowsze zmiany w prawie ochrony środowiska
 • zależy Ci na dyskusji i wymianie poglądów z ekspertami ochrony środowiska
 • chcesz poznać interpretacje przepisów prawnych wg Ministerstwa Środowiska

To szkolenie jest dla Ciebie!

 

Do kogo adresowane jest szkolenie

Na szkolenie zapraszamy kierownictwo i pracowników działów ochrony środowiska w przedsiębiorstwie, pełnomocników ds. jakości, radców prawnych oraz służby ochrony środowiska w administracji.

 

Zakres tematyczny szkolenia

 • Prawne aspekty ochrony powietrza w świetle ustawy – Prawo ochrony środowiska i przepisów wykonawczych do tej ustawy, 
  z uwzględnieniem zmiany ustawy – Poś dokonanej ustawą z dnia 13 kwietnia 2012 r.
  - Pozwolenia emisyjne i pozwolenia zintegrowane. Wydanie pozwolenia i odmowa wydania pozwolenia.
  - Obowiązek zgłoszenia instalacji.
  - Standardy jakości powietrza, standardy emisyjne. Mechanizmy derogacyjne – Przejściowy Plan Krajowy, Opt-out, ciepłownictwo.
  - System oceny jakości powietrza; poziomy substancji w powietrzu. Implementacja postanowień dyrektywy CAFE (2008/50/WE). 
    poprzez zmiany wprowadzone ustawą z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy – Poś oraz niektórych innych ustaw.
  - Referencyjne metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu. 
  - Obowiązku wykonywania pomiarów wielkości emisji. 
  Krajowe i wspólnotowe podstawy prawne ocen oddziaływania na środowisko – wprowadzane i planowane zmiany prawa.
  Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
  -organy właściwe do wydawania decyzji środowiskowej,
  -zasady ustalania stron postępowania i doręczania,
  -definicja przedsięwzięcia i kwalifikacja przedsięwzięć,
  -charakterystyka wniosku o wydanie decyzji i załączników,
  -zasady sporządzania i zakres informacji do karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz raportu o oddziaływania na środowisko,
  -braki formalne i merytoryczne wniosku i załączników – zasady uzupełniania,
  -przebieg postepowania dla przedsięwzięć z grupy I z uwzględnieniem zakresu i funkcji postanowienia scopingowego,
  -przebieg postepowania dla przedsięwzięć z grupy II z uwzględnieniem zakresu i funkcji postanowienia screeningowego,
  -opinie i uzgodnienia – organy wydające i zakres,
  -decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
  Ponowna ocena oddziaływania na środowisko – podsawy i zakres. Pozstanowienie uzgadniające
  Oddziaływanie na obszary Natura 2000:
  -charakterystyka obszarów Natura 2000,
  -kwalifikacja przedsięwzięć do mogących oddziaływać na obszary Natura 2000,
  -zakres informacji na potrzeby postępowania w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000,
  -postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na obszary Natura 2000.
  Udział społeczeństwa w ochronie środowiska: - informacje udostępnianie, konsultacje społeczne, organizacje ekologiczne
  Nowa ustawa o odpadach
  - Pojęcie odpadu; korekty definicji odpadu; nowe pojęcia: produkt uboczny i utrata statusu odpadu;  nowe wymagania dla mas 
   ziemnych i skalnych z inwestycji. 
  - Wymagania formalne: ograniczenie wymagań w zakresie reglamentacji wytwarzania odpadów;  rejestr wprowadzających
    produkty w opakowaniach. 
  - Postępowanie z odpadami: rozbudowana hierarchia gospodarki odpadami; nowi uczestnicy gospodarki odpadami: sprzedawca;
    pośrednik; rejestr gospodarujących odpadami; ograniczenie  przekazywania odpadów osobom fizycznym; rola planów gospodarki odpadami. 
  - Ewidencja i sprawozdawczość w gospodarce odpadami.
  Zmiany w ustawie Prawo Ochrony Środowiska wynikające z implementacji Dyrektywy IED
  - Omówienie projektu ustawy Poś i niektórych innych ustaw w związku z transpozycją IED, nowe rodzaje działalności objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia 
   
  zintegrowanego, projekt rozporządzenia ws. rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako 
   
  całości, Konkluzje BAT, mechanizmy elastyczne i zasady ich wykorzystania warunkowe odstępstwo od obligatoryjnych wymagań zapisanych w Konkluzjach BAT, procedury analiz 
   
  wydanych pozwoleń zintegrowanych, daty wejścia w życie nowych wymagań, przepisy w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, 
   
  podział przedsięwzięć, raport początkowy i jego zakres - nowe wymaganie Dyrektywy IED.
  Zmiany w ustawie Prawo Ochrony Środowiska wynikające z implementacji Dyrektywy IED
  -Omówienie ustawy Poś i niektórych innych ustaw w związku z transpozycją IED, nowe rodzaje działalności objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego, projekt rozporządzenia ws. rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości,
 • Konkluzje BAT, mechanizmy elastyczne i zasady ich wykorzystania warunkowe odstępstwo od obligatoryjnych wymagań zapisanych w Konkluzjach BAT, procedury analiz wydanych pozwoleń zintegrowanych, daty wejścia w życie nowych wymagań, przepisy w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, podział przedsięwzięć, raport początkowy i jego zakres - nowe wymaganie Dyrektywy IED.
 • Prawne aspekty ochrony powietrza w świetle ustawy – Prawo ochrony środowiska i przepisów wykonawczych do tej ustawy, z uwzględnieniem zmiany ustawy – Poś dokonanej ustawą z dnia 13 kwietnia 2012 r.
 • Pozwolenia emisyjne i pozwolenia zintegrowane. Wydanie pozwolenia i odmowa wydania pozwolenia.
 • Obowiązek zgłoszenia instalacji.
 • Standardy jakości powietrza, standardy emisyjne. Mechanizmy derogacyjne – Przejściowy Plan Krajowy, Opt-out, ciepłownictwo.
 • System oceny jakości powietrza; poziomy substancji w powietrzu. Implementacja postanowień dyrektywy CAFE (2008/50/WE). poprzez zmiany wprowadzone ustawą z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy – Poś oraz niektórych innych ustaw.
 • Referencyjne metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu.
 • Obowiązku wykonywania pomiarów wielkości emisji.
 • Pojęcia i definicje w gospodarce wodno-ściekowej.
 • Pozwolenia wodnoprawne, rodzaje pozwoleń wodnoprawnych, dokumentacje w postępowaniu wodnoprawnym.
 • Pozwolenia na korzystanie z wód,
  - pozwolenia wodnoprawne na pobór wody, pobór wód w ramach zwykłego korzystania z wód, zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,
  - pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzeń kanalizacyjnych,
  - nowe uwarunkowania przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi,
  - wprowadzanie ścieków w ramach zwykłego korzystania z wód,
 • Pozwolenia na wykonanie rozbiórkę i likwidację urządzeń wodnych, wykonywanie innych czynności i robót traktowanych, jak wykonanie urządzeń wodnych.
 • Zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
 • Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.
 • Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego – wymogi formalne.
  - Operat wodnoprawny – omówienie zmian w wymaganiach, jakie powinien spełnić operat wodnoprawny,
  - Instrukcja gospodarowania wodą,
  - Inne dokumenty wymagane w postępowaniu o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego.
 • Przeglądy pozwoleń wodnoprawnych, kontrola wykonywania uprawnień wynikających z pozwolenia wodnoprawnego, – postępowanie w sprawie zmiany, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego.
 • Przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego.
 • Postępowania naprawcze w gospodarce wodnej.
 • Postępowania odszkodowawcze.
 • Przedstawienie najważniejszych regulacji prawnych dotyczących odpadów.
 • Przedmioty oraz substancje nie podlegające ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
 • Podstawowe pojęcia w gospodarce odpadami.
 • Zasady odpowiedzialności administracyjnej za odpady wynikające z nowej ustawy o odpadach.
 • Koniec fazy odpadu – kryteria wskazujące kiedy odpad przestaje być odpadem.
 • Zasady klasyfikacji odpadów i znaczenie tej klasyfikacji w gospodarce odpadami – zmiana klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne, wymóg uzyskania zgody marszałka województwa przez posiadacza odpadów; jakich odpadów dotyczy ta procedura.
 • Znaczenie ogólnych zasad gospodarki odpadami oraz nowa hierarchia sposobów postępowania z odpadami.
 • Nowe zasady wydawania zezwoleń oraz innych decyzji w zakresie gospodarki odpadami.
 • Obowiązek odzysku odpadów w instalacjach i urządzeniach oraz wyjątki od tej zasady.
 • Wybrane sposoby gospodarowania odpadami, w tym przekazywanie odpadów osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami do wykorzystania na ich własne potrzeby.
 • Nowe zasady ewidencji odpadów i dokumenty stosowane na jej potrzeby
 • Nowe zasady sprawozdawczości odpadowej:
 • Magazynowanie oraz składowanie odpadów – wybrane zagadnienia.
 • Administracyjne kary pieniężne za niewłaściwe postępowanie z odpadami w świetle nowej ustawy o odpadach.
 • Omówienie nowych oraz projektowanych rozporządzeń wydawanych na podstawie ustawy o odpadach.
 • Planowany rejestr wprowadzających produkty oraz gospodarujących odpadami, który ma być prowadzony przez marszałków województw.
 • Omówienie przepisów przejściowych do nowej ustawy o odpadach.

Cena obejmuje

25 godzin zajęć, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, 4 noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia.

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 360,-zł netto + 23%VAT (liczba miejsc ograniczona) 

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Zakopane
Zakwaterowanie: 05.10.2015 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 06.10.2015 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 09.10.2015 od godz. 12:30
Czas trwania: 25h
Ilość dni szkolenia: 4
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 1990,00 zł brutto: 2447,70 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK