Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LJ3/SZ/06/16
Akademia metrologii i kompetencji, Akademia statystyki laboratoryjnej, szkolenie czterodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Warsztaty komputerowe technik statystycznych. Ekspert walidacji metod analitycznych i wyznaczania niepewności pomiarów. Wyznaczanie krzywych kalibracyjnych - Jastrzębia Góra, czerwiec


Skupiamy się na celu:

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności praktycznych obejmujących stosowanie narzędzi statystycznych w procesie walidacji metod pomiarowych, a zwłaszcza szacowanie niepewności pomiarów, ocenę odtwarzalności i powtarzalności metod pomiarowych oraz wyznaczanie krzywych kalibracyjnych. 

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu

Korzyści z uczestnictwa:

  • Nauczysz się wyznaczać i interpretować liczne parametry statystyczne charakteryzujące zbiory danych pomiarowych oraz samodzielnie tworzyć wykresy obrazujące rozkład danych (np. histogram, wykres punktowy ze słupkami niepewności, wykres ramka-wąsy)
  • Dowiesz się jak aproksymować zbiór wyników pomiaru rozkładem prawdopodobieństwa normalnym, utworzyć w arkuszu Excela krzywą dzwonową i dystrybuantę oraz porównać rozkład empiryczny z teoretycznym.
  • Będziesz wiedział, w jaki sposób szacuje się niepewność pomiarów, jak wyznaczyć współczynnik rozszerzenia k posiłkując się rozkładem t-Studenta i jak w arkuszu kalkulacyjnym zaimplementować metodę numeryczną wyznaczania niepewności pomiarów pośrednich.
  • Nauczysz się szybko wyznaczyć krzywą kalibracyjną oraz zbadać wpływ niepewności wzorcowania na niepewność pomiarów.
  • Będziesz wiedział jak obliczyć i zinterpretować granice powtarzalności i odtwarzalności metody pomiarowej.
  • Poznasz liczne funkcje pakietu Excel, które pozwolą Ci zautomatyzować obliczenia i zaprojektować autorskie arkusze dokumentujące wyniki badań i analiz prowadzonych w laboratorium.

Profil Uczestnika:   

Szkolenie jest adresowane do pracowników laboratoriów badawczych i wzorcujących (z dowolnej dziedziny), którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i udoskonalić umiejętności praktyczne w zakresie szacowania niepewności, walidacji i doskonalenia metod pomiarowych oraz uczestnictwa w porównaniach międzylaboratoryjnych.

Uczestnicy proszeni są o zabranie laptopów i wymienionych w programie szkolenia norm.

Profil Wykładowcy:

Wieloletni nauczyciel akademicki Politechniki Warszawskiej; specjalista w zakresie metrologii i metod statystycznych. Wykładowca dysponuje imponującą wiedzą. Jasno i przejrzyście przekazuje informacje, strannie dobiera przykłady i ćwiczenia za pomocą których objaśnia pytania merytoryczne Uczestników szkoleń.

Zakres tematyczny szkolenia

Przegląd podstawowych metod i narzędzi statystycznych stosowanych w laboratoriach. Zastosowanie metod statystycznych w procesie walidacji metod pomiarowych. Charakterystyka liczbowa i przedstawianie danych doświadczalnych: skale pomiarowe, formy prezentowania danych, parametry statystyczne (klasyczne i pozycyjne) oraz ich interpretacja, przeznaczenie i właściwości. Modele matematyczne we wnioskowaniu statystycznym i ich zastosowanie. Rozkłady prawdopodobieństwa ciągłe i dyskretne – przykłady. Funkcja gęstości i dystrybuanta - interpretacja. Rozkład Gaussa: postać ogólna i standaryzowana właściwości rozkładu, zastosowania, ograniczenia. Rozkład t-Studenta: właściwości i zastosowania. Przykłady innych rozkładów symetrycznych i asymetrycznych. Ćwiczenia z zakresu przetwarzania i prezentowania danych laboratoryjnych przy użyciu pakietu Excel: wyznaczanie parametrów statystycznych na podstawie danych źródłowych i pogrupowanych (wartości średnie, dominanta, mediana, kwartyle, percentyle, odchylenie standardowe, błąd standardowy, odchylenie przeciętne, IQR, odchylenie ćwiartkowe, kurtoza, skośność); tworzenie histogramów liczebności i krzywych kumulacyjnych oraz syntetycznych wykresów obrazujących miary średnie i miary rozrzutu; wykrywanie wartości odstających wybranymi metodami; eksperymenty symulacyjne dotyczące sumowania danych empirycznych o różnych rozkładach oraz badania wpływu kształtu rozkładu i wartości odstających na relacje między parametrami statystycznymi; zastosowanie funkcji tablicowych.

Niepewność pomiarów bezpośrednich i pośrednich – źródła niepewności, poziom ufności, interpretacja niepewności rozszerzonej. Wpływ niepewności pomiaru na ocenę zgodności z wymaganiami. Charakterystyka metod A i B szacowania składowych niepewności standardowych. Wyznaczanie niepewności standardowej złożonej w pomiarach. Szacowanie niepewności metodą A oraz B. Kompozycja rozkładów. Wartość współczynnika rozszerzenia k: wyznaczenie sposobem uproszczonym oraz z użyciem wzorów Welcha-Satterthwaite'a. Propagacja niepewności w pomiarach pośrednich. Wyznaczanie niepewności wyniku analizy metodą klasyczną oraz numeryczną. Przypadki szczególne – możliwości uproszczenia obliczeń. Technika tworzenia bilansu niepewności. Obliczanie niepewności w arkuszach kalkulacyjnych. Ćwiczenia: Opracowanie stabelaryzowanego bilansu niepewności i analiza możliwości zmniejszenia niepewności całkowitej.

Wyznaczanie krzywych kalibracyjnych – zależności matematyczne i automatyzacja obliczeń w Excelu. Znaczenie rozłożenia punktów wzorcowania, dobór postaci matematycznej krzywej kalibracyjnej, wyznaczenie jej współczynników i ocena ich istotności statystycznej. Współczynniki korelacji i determinacji, resztkowe odchylenie standardowe. Wyznaczenie przedziału ufności dla krzywej kalibracyjnej oraz niepewności pomiarów związanych ze stosowaniem krzywej kalibracji. Wyznaczenie zakresu pomiarowego oraz granic wykrywalności i oznaczalności metody analitycznej. Techniki statystyczne stosowane w badaniach porównawczych międzylaboratoryjnych. Szacowanie wariancji oraz granic powtarzalności i odtwarzalności. Ćwiczenia praktyczne
 

Cena obejmuje

Cena obejmuje: 21 godzin dydaktycznych zajęć, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, 3 noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia.

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 300,-zł netto + 23%VAT (liczba miejsc ograniczona) 

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Jastrzębia Góra
Zakwaterowanie: 14.06.2016 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 15.06.2016 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 17.06.2016 od godz. 12:30
Czas trwania: 21 h dydaktycznych
Ilość dni szkolenia: 3
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 1860,00 zł brutto: 2287,80 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

 
 

OK

OK