Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LD1/AŁ/11/18
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, szkolenie czterodniowe, Szkolenia jednodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Spektroskopia elektronowa. Rozwiązywanie problemów. Interpretacja wyników badań- Wrocław, listopad


Dokonując identyfikacji metodą spektroskopii UV-VIS powinieneś znać:

 • zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotyczące spektroskopii elektronowej,
 • znać metodykę badań oraz różne techniki eksperymentalne i teoretyczne spektroskopii UV-Vis, 
 • wiedzieć, jakie są elementy kontroli jakości niezbędne do poprawnego wykonania  oznaczeń metodą UV-Vis

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • pracownikach laboratoriów fizykochemicznych przeprowadzających analizy i badania przy użyciu metod spektroskopii elektronowej,
 • personelu laboratoriów badawczo-rozwojowych, działów kontroli jakości oraz innych, rutynowo używających metod spektroskopii UV-Vis, 
 • osobach pragnących usystematyzować i poszerzać kompetencje

Biorąc udział w szkoleniu:

 • usystematyzujesz swoją wiedzę na temat podstaw teoretycznych spektroskopii elektronowej, co ułatwi Ci dokonanie doboru odpowiedniej metody analizy wyników pomiarów dla osiągnięcia rzetelnego wyniku badań,
 • poznasz typowe problemy występujące w codziennej pracy spektroskopisty i sposoby ich rozwiązywania, dzięki czemu nabędziesz zdolność radzenia sobie z problematycznymi sytuacjami,
 • dzięki udziałowi w warsztatach nabierzesz wprawę w prowadzeniu badań spektroskopowych, co zwiększy Twoją pewność siebie i ułatwi codzienną pracę w laboratorium

Program szkolenia:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 •  Podstawy spektroskopii elektronowej.
  • Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego z materią: opis klasyczny i kwantowy.  
  • Poziomy energetyczne w atomach oraz cząsteczkach, termy elektronowe, orbitale molekularne, struktura pasmowa.
  • Stany elektronowe, oscylacyjne i rotacyjne; funkcje opisujące energię potencjalną.
  • Przejścia elektronowe w atomach, cząsteczkach prostych i złożonych, reguły wyboru.
 • Budowa i ogólna zasada działania spektrometrów UV-Vis
  • Spektrometry fourierowskie oraz dyspersyjne - wady i zalety.
  • Parametry pomiaru mające bezpośredni wpływ na rejestrowane widma, analiza kształtu pasma.
  • Metodyka pomiarów widm elektronowych substancji będących w różnym stanie skupienie - techniki absorpcyjne oraz odbiciowe w świetle spolaryzowanym.
 • Przykłady różnych zastosowań spektroskopii UV-Vis
  • Wyznaczanie współczynników absorpcji, prawo Bouguera-Lamberta-Beera.
  • Spektrofotometryczne oznaczanie stężenia związku w mieszaninach.
  • Badanie wpływu rozpuszczalnika na widmo absorpcyjne - solwatochromia.
  • Badanie kinetyki reakcji chemicznych.
  • Oznaczanie obecności jonu pierwiastka lub związku - kolorymetria.
 • Warsztaty - zajęcia praktyczne.
  • Właściwy dobór parametrów pomiaru - omówienie dostępnych opcji w oprogramowaniach spektrometrów UV-Vis.
  • Interpretacja oraz analiza widm elektronowych - określenie parametrów pasm, rozkład widma na składowe, opis natury przejść elektronowych dokonany w oparciu o obliczenia wykonane metodami TD-DFT.

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Nasz Ekspert:

 • Samodzielny pracownik naukowy Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. W swoich badaniach wykorzystuje eksperymentalne oraz teoretyczne metody spektroskopii molekularnej fizyki fazy skondensowanej. Zdobywał doświadczenie zawodowe w różnych laboratoriach w kraju oraz na świecie. Autor monografii oraz artykułów naukowych w renomowanych czasopismach naukowych o cyrkulacji międzynarodowej. Wykładowca na trzecim stopniu kształcenia; prowadzi wykłady dla doktorantów z zakresu eksperymentalnych i teoretycznych metod spektroskopowych. Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej na kierunku Zarządzanie Jakością w Poznaniu. Pracował w jednostce certyfikującej TÜV Rheinland InterCert jako auditor zewnętrzny/ekspert (EAC 33, EAC 34/1, EAC 37).

Cena obejmuje

Cena obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy - 50 zł,
- drugiej i kolejnej osoby z firmy na to samo szkolenie - 100 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 50 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Wrocław
Rozpoczęcie zajęć: 14.11.2018 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: od godz. 16:00
Czas trwania: 8
Ilość dni szkolenia: 1
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 690,00 zł brutto: 848,00 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 640,00 zł brutto: 787,20 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

 
 

OK

OK