Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: OSKR/03/15
Ochrona powietrza, Prawo i OOŚ, szkolenie czterodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Pozwolenia zintegrowane po nowemu - Kraków


Jeżeli:

- zajmujesz się ochroną środowiska w przedsiębiorstwie, na terenie którego są zlokalizowane instalacje, które są lub mogą być objęte pozwoleniem zintegrowanym.

To szkolenie jest dla ciebie!
 

Zakres tematyczny szkolenia

1. Kryteria wyboru zakładów do kontroli 
2. Prawa kontrolowanego wynikające z Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
3. Zawiadomienie o kontroli planowej i kontrole interwencyjne
4. Dokumenty jakie musi posiadać inspektor WIOŚ
5. Uprawnienia kontrolującego 
6. Przebieg i czas trwania kontroli
7. Dokumentacja zakładu podlegająca kontroli 
8. Zawartość protokołu kontroli
9. Postępowanie pokontrolne
10. Kary, mandaty, decyzje administracyjne
1. Kryteria wyboru zakładów do kontroli 
2. Prawa kontrolowanego wynikające z Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
3. Zawiadomienie o kontroli planowej i kontrole interwencyjne
4. Dokumenty jakie musi posiadać inspektor WIOŚ
5. Uprawnienia kontrolującego 
6. Przebieg i czas trwania kontroli
7. Dokumentacja zakładu podlegająca kontroli 
8. Zawartość protokołu kontroli
9. Postępowanie pokontrolne
10. Kary, mandaty, decyzje administracyjne

Wybrane zapisy i definicje Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r.w sprawie emisji przemysłowych - EID
Nowelizacja ustawy Poś oraz niektórych innych ustaw – zmiany w systemie pozwoleń zintegrowanych, nowe przepisy wykonawcze.
Nowe rodzaje działalności objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego.
- Standardy emisyjne
- Pomiary
Rola BAT w pozwoleniach zintegrowanych

- zasady stosowania Konkluzji BAT,
- procedura dostosowanie pozwoleń zintegrowanych do wymagań Konkluzji BAT,
- nowe wymagania BAT dla wybranych branż przemysłowych.
Mechanizmy elastyczne, zasady i warunki stosowania:
- warunkowe odstępstwo od obligatoryjnych wymagań zapisanych w Konkluzjach BAT.
Duże źródła energetycznego spalania (LCP):
- nowa definicja źródła,
- zasada sumowania i jej konsekwencje,
- zmiany w standardach emisyjnych,
- możliwości korzystania z mechanizmów elastycznych,
- kryteria oceny oddziaływania instalacji na stan powietrza – standardy jakości powietrza, standardy emisyjne oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu
Gospodarka odpadami - produkty uboczne oraz utrata statusu
Ochrona gleby i wód podziemnych:
- obowiązki prowadzących instalacji,
- substancja powodująca ryzyko,
- raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód podziemnych substancjami, powodującymi ryzyko jako część wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego,
- monitoring,
- raport o stanie gleb na zakończenie działalności.
Rola i miejsce procedur okresowych analiz wydanych pozwoleń zintegrowanych
Obowiązki sprawozdawcze
Konkluzje BAT dla przemysłu cementowo-wapienniczego
 

Cena obejmuje

Dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, przerwy kawowe, odbiad.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Kraków
Rozpoczęcie zajęć: 05.03.2015 od godz. 10:00
Zakończenie zajęć: od godz. 16:00
Czas trwania: 6h
Ilość dni szkolenia: 1
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 630,00 zł brutto: 774,90 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK