Aktualne szkolenia

Numer szkolenia: OW1/MP/09/17
NOWE TEMATY, Gospodarka wodno-ściekowa, Prawo i OOŚ


Zgłoś udział - Nowe Prawo wodne - nowe zasady gospodarowania zasobami wód – omówienie nowej ustawy Prawo wodne - Warszawa, wrzesień
Zgłoś udział w tym szkoleniu
Zapytaj o szczegóły - Nowe Prawo wodne - nowe zasady gospodarowania zasobami wód – omówienie nowej ustawy Prawo wodne - Warszawa, wrzesień
Więcej informacji o tym szkoleniu

Nowe Prawo wodne - nowe zasady gospodarowania zasobami wód – omówienie nowej ustawy Prawo wodne - Warszawa, wrzesień


WYKONUJĄC ZADANIA W OBSZARZE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ  POWINIENEŚ ZNAĆ:

  • aktualne regulacje prawne i organizacyjne wynikające z ustawy Nowe prawo wodne,
  • obowiązki w zakresie wymaganych prawem zgód wodnoprawnych: zgłoszeń, pozwoleń, ocen wodnoprawnych, decyzji uzgadniających opracowania planistyczne,
  • obowiązki związane z opłatami środowiskowymi z tytułu poboru wód i odprowadzania ścieków.

TO SZKOLENIE PROJEKTOWALIŚMY Z MYŚLĄ O:

  • specjalistach ochrony środowiska odpowiedzialnych za prawidłową realizację zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w przedsiębiorstwie lub w innych jednostkach organizacyjnych.

BIORĄC UDZIAŁ W SZKOLENIU:

  • poznasz kierunki zmian oraz regulacje prawne wynikające z nowej ustawy Prawo wodne, dzięki czemu przygotujesz się do stosowania nowych przepisów,
  • nabędziesz wiedzę w zakresie praw i obowiązków oraz wymogów formalno-prawnych wynikających z nowelizacji ustawy Prawa wodnego, co pomoże Ci w opracowaniu odpowiednich rozwiązań i prawidłowej realizacji zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w kontekście wprowadzonych zmian.

PROGRAM SZKOLENIA:

1.   Organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami – omówienie kompetencji organów właściwych w sprawach gospodarowania wodami

-      Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej,

-      Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej,

-      Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – struktura jednostki,

-      Wojewoda,

-      Starosta,

-      Wójt, burmistrz, prezydent miasta.

2.   Wody:

-      Rodzaje wód,

-      Własność wód i gruntów pod wodami,

-      Obowiązki właściciela wód,

-      Utrzymanie wód,

-      Gospodarowanie wodami oraz gruntami pod wodami,

-      Stwierdzenie charakteru zasobów wodnych.

3.   Gospodarowanie majątkiem Skarbu Państwa

-      Zasady oddawania użytkowania gruntów pokrytych wodami,

-      Zasady udostępniania innego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarowaniem wodami,

-      Ustalanie linii brzegu – omówienie postępowania administracyjnego w sprawach ustanawiania linii brzegu – rola decyzji o ustaleniu linii brzegu w gospodarowaniu wodami.

4.   Definicje – objaśnienia pojęć ustawowych.

5.   Korzystanie z wód

-      Rodzaje korzystania z wód - omówienie rodzajów i zakresu korzystania powszechnego zwykłego, szczególnego oraz usług wodnych.

6.   Zmiana stanu wody na gruncie – omówienie nowego zakresu stosowania przepisów dotyczących zmian w odpływie wód opadowych przez właściciela nieruchomości.

7.   Ochrona wód

-      Obowiązki właściciela w zakresie ochrony wód,

-      Jednolite części wód, cele środowiskowe,

-      Zasady ochrony wód przed zanieczyszczeniami – nowe warunki wprowadzania ścieków do wód lub do ziem.

8.   Strefy ochronne ujęć wód

-      Nowe obowiązki właścicieli ujść wód,

-      Ustanawianie stref ochronnych ujęć z urzędu i na wniosek właściciela ujęcia.

9.   Budownictwo wodne – urządzenia wodne – objaśnienie pojęcia ustawowego

-      Obowiązku właściciela urządzeń wodnych,

-      Legalizacja urządzeń wodnych wykonanych bez wymaganej zgody wodnoprawnej,

-      Postępowanie w sprawie przywrócenia funkcji urządzenia wodnego lub naprawy szkód.

10.   Ochrona przed powodzią

-      Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi,

-      Kształtowanie gospodarowania przestrzennego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

11.   Zgody wodnoprawne – omówienie rodzajów zgód wodnoprawnych i wymagań ich uzyskiwania

-      Pozwolenie wodnoprawne,

-      Wniosek i dokumentacja w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego,

-      Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego:

- Wszczęcie postępowania,

- Ustalenie stron postępowania,

- Wymogi, jakie powinno spełniać pozwolenie wodnoprawne,

-      Zgłoszenie wodnoprawne,

- Wymogi, jakie powinny spełniać zgłoszenie wodnoprawne,

- Przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego,

- Sprzeciw organu w sprawie zgłoszenia wodnoprawnego.

-      Ocena wodnoprawna,

- Omówienie rodzajów przedsięwzięć, których realizacja wymaga oceny wodnoprawnej,

- Wymogi, jakie powinien spełnić wniosek o przeprowadzenie oceny wodnoprawnej,

- Postępowanie w sprawie oceny wodnoprawnej, obowiązki organu, który wydał ocenę wodnoprawną.

-      Decyzja zwalniająca z zakazów obowiązujących na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią oraz wałach przeciwpowodziowych.

- Omówienie wymogów określonych dla wniosków o wydanie decyzji zwalniających,

- Postępowanie w sprawie wydania decyzji zwalniających.

12.   Opłaty za usługi wodne

-         Zakres usług wodnych objętych opłatami,

-         Rodzaje opłat,

- Opłata stała – usługi wodne objęte opłatą stałą,

- Zasady naliczania opłaty stałej,

- Opłata zmienna – usługi wodne objęte opłatą zmienną,

- Podstawowe zasady naliczania opłaty zmiennej.

13.   Spółki wodne – zasady tworzenia spółek wodnych, działanie tych spółek oraz nadzoru nad spółkami wodnymi.

14.   Roszczenia odszkodowawcze – postępowanie w sprawach o ustalenie odszkodowania.

         15. Omówienie przepisów karnych.

 

NASZ EKSPERT:

- Ekspert i trener w zakresie stosowania ustawy prawo wodne.

Cena obejmuje

Dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, przerwę kawową, lunch.

Informacja o rabacie

Cena przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy: 540 zł
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie: 480 zł od osoby

Cena przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy: 590 zł
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie: 530 zł od osoby

Powyższe cenny są kwotami netto. Rabaty dotyczą szkoleń 1-dniowych zaplanowanych od stycznia 2015 r. Informacje o wszystkich rabatach w zakładce: Szkolenia otwarte\Rabaty dla naszych klientów

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Warszawa
Rozpoczęcie zajęć: 15.09.2017 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: od godz. 16:00
Czas trwania: 6h
Ilość dni szkolenia: 1
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 590,00 zł brutto: 725,70 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 530,00 zł brutto: 651,90 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznychZgłoś udział w tym szkoleniu

Więcej informacji o tym szkoleniu
Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK