Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: OD1/AR/02/18
Kategorie szkoleń, REACH i NZŚ, Gospodarka wodno-ściekowa, Akademia ochrony środowiska, szkolenie czterodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Gospodarowanie wodami w kontekście nowego prawa wodnego - Wrocław, luty


Wykonując zadania w obszarze gospodarki wodno-ściekowej powinieneś znać:

 • aktualne regulacje prawne i organizacyjne wynikające z ustawy Nowe prawo wodne,
 • obowiązki w zakresie wymaganych prawem zgód wodnoprawnych: zgłoszeń, pozwoleń, ocen wodnoprawnych, decyzji uzgadniających opracowania planistyczne,
 • obowiązki związane z opłatami środowiskowymi z tytułu poboru wód i odprowadzania ścieków.

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • specjalistach ochrony środowiska odpowiedzialnych za prawidłową realizację zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w przedsiębiorstwie lub w innych jednostkach organizacyjnych.

Biorąc udział w szkoleniu:

 • poznasz kierunki zmian oraz regulacje prawne wynikające z nowej ustawy Prawo wodne, dzięki czemu zminimalizujesz stres związany z wejściem nowych regulacji i nowych organów,
 • nabędziesz wiedzę w zakresie praw i obowiązków oraz wymogów formalno-prawnych wynikających z nowelizacji ustawy Prawa wodnego, co usprawni proces adaptacji Twojej i Twojego zakładu pracy do nadchodzących zmian.

Program szkolenia:

Rozpoczęcie szkolenia: godz. 9:00
 • Omówienie nowego Prawa wodnego:
  • nowa struktura organizacyjna gospodarki wodnej w Polsce  - Państwowe  Gospodarstwo Wodne ,,Wody Polskie” – zadania i kompetencje,
  • zgody wodnoprawne jako instrument zarządzania zasobami wodnymi; decyzje wydawane w ramach zgód wodnoprawnych:
   • pozwolenia wodnoprawne,
   • zgłoszenia wodnoprawne,
   • oceny wodnoprawne,
   • decyzje zwalniające.
 • Rodzaje i zasady korzystania z wód w kontekście nowego Prawa wodnego. Usługi wodne. Zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Pozwolenia wodnoprawne na korzystanie z wód, w tym m. in.:
  • pozwolenia wodnoprawne na pobór wód podziemnych i powierzchniowych oraz wykonanie urządzeń wodnych,
  • pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzeń kanalizacyjnych; omówienie warunków, jakie powinny spełniać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi.
 • Dokumentacja wnioskowa o wydanie pozwolenia wodnoprawnego – nowe wymogi:
  • operat wodnoprawny – zakres i wymagania, źródła pozyskiwania danych do operatu, omówienie przykładowego operatu
  • streszczenie nietechniczne
  • załączniki tekstowe i graficzne
 • Zgłoszenie jako nowy instrument prawny w korzystaniu z wód:
  • rodzaje działań podlegających zgłoszeniu,
  • dokumenty wymagane do dokonania zgłoszenia,
  • sprzeciw organu w procedurze zgłoszenia,
  • organy właściwe w sprawach zgłoszenia.
 • Postępowanie w sprawie wydania, zmiany, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego; przeglądy pozwoleń wodnoprawnych; przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego.
 • Strony postępowania wodnoprawnego – nowe zasady.
 • Podział wód, prawo własności wód, gospodarowanie wodami oraz obowiązki właścicieli wód w kontekście nowego Prawa wodnego.
 • Budownictwo wodne i melioracje wodne; utrzymywanie urządzeń wodnych; legalizacja urządzeń wodnych – wg nowej ustawy.
 • Plany gospodarowania wodami oraz cele środowiskowe dla jednolitych części wód.
 • Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego w kontekście gospodarki wodno-ściekowej, zwolnienia z zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, warunki realizacji inwestycji na tych obszarach.
 • Naruszenie stosunków wodnych na gruncie – nowe zasady.
 • Kontrola w gospodarce wodnej w kontekście ustawy Prawo wodne.
 • Postępowanie odszkodowawcze na podstawie przepisów nowego Prawa wodnego.
 • Zarządzanie zasobami wodnymi a instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami. Nowy system naliczania i poboru opłat za usługi wodne, w tym m. in. za pobór wody i wprowadzanie ścieków do środowiska - opłata stała i zmienna. Terminy.
 • Przepisy przejściowe i dostosowujące w kontekście nowej ustawy Prawo wodne.
 • Pytania i odpowiedzi, analiza przypadku.

 

Zakończenie szkolenia: godz.  16:00
Rozpoczęcie szkolenia: godz. 9:00
Omówienie nowego Prawa wodnego:
nowa struktura organizacyjna gospodarki wodnej w Polsce  - Państwowe  Gospodarstwo Wodne ,,Wody Polskie” – zadania i kompetencje,
zgody wodnoprawne jako instrument zarządzania zasobami wodnymi; decyzje wydawane w ramach zgód wodnoprawnych: 
- pozwolenia wodnoprawne, 
- zgłoszenia wodnoprawne, 
- oceny wodnoprawne,
- decyzje zwalniające.
Rodzaje i zasady korzystania z wód w kontekście nowego Prawa wodnego. Usługi wodne. Zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Pozwolenia wodnoprawne na korzystanie z wód, w tym m. in.:
pozwolenia wodnoprawne na pobór wód podziemnych i powierzchniowych oraz wykonanie urządzeń wodnych,
pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzeń kanalizacyjnych; omówienie warunków, jakie powinny spełniać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi.
Dokumentacja wnioskowa o wydanie pozwolenia wodnoprawnego – nowe wymogi:
operat wodnoprawny – zakres i wymagania, źródła pozyskiwania danych do operatu, omówienie przykładowego operatu
streszczenie nietechniczne
załączniki tekstowe i graficzne
Zgłoszenie jako nowy instrument prawny w korzystaniu z wód:
rodzaje działań podlegających zgłoszeniu,
dokumenty wymagane do dokonania zgłoszenia,
sprzeciw organu w procedurze zgłoszenia,
organy właściwe w sprawach zgłoszenia.
Postępowanie w sprawie wydania, zmiany, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego; przeglądy pozwoleń wodnoprawnych; przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego.
Strony postępowania wodnoprawnego – nowe zasady.
Podział wód, prawo własności wód, gospodarowanie wodami oraz obowiązki właścicieli wód w kontekście nowego Prawa wodnego.
Budownictwo wodne i melioracje wodne; utrzymywanie urządzeń wodnych; legalizacja urządzeń wodnych – wg nowej ustawy.
Plany gospodarowania wodami oraz cele środowiskowe dla jednolitych części wód.
Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego w kontekście gospodarki wodno-ściekowej, zwolnienia z zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, warunki realizacji inwestycji na tych obszarach. 
Naruszenie stosunków wodnych na gruncie – nowe zasady.
Kontrola w gospodarce wodnej w kontekście ustawy Prawo wodne.
Postępowanie odszkodowawcze na podstawie przepisów nowego Prawa wodnego.
Zarządzanie zasobami wodnymi a instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami. Nowy system naliczania i poboru opłat za usługi wodne, w tym m. in. za pobór wody i wprowadzanie ścieków do środowiska - opłata stała i zmienna. Terminy.
Przepisy przejściowe i dostosowujące w kontekście nowej ustawy Prawo wodne.
Pytania i odpowiedzi, analiza przypadku.

 

Zakończenie szkolenia: godz.  16:00

Nasz Ekspert:

 • Pracownik organów administracji rządowej  i samorządowej  posiadający wieloletnie doświadczenie w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, w tym w prowadzeniu postępowań i wydawaniu pozwoleń wodnoprawnych; trener szkoleń z kilkuletnim doświadczeniem specjalizujący się w tematyce związanej z gospodarką wodno-ściekową; autor artykułów z zakresu ochrony środowiska. Członek Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły i Górnej Odry oraz członek Grupy Roboczej ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej działającej przy Ministerstwie Środowiska.

Cena obejmuje

Cena obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy - 50 zł,
- drugiej i kolejnej osoby z firmy na to samo szkolenie - 100 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 50 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Wrocław
Rozpoczęcie zajęć: 08.02.2018 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: od godz. 16:00
Czas trwania: 8
Ilość dni szkolenia: 1
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 690,00 zł brutto: 848,00 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 640,00 zł brutto: 787,20 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK