Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: T/02/15
Prawo i OOŚ, szkolenie czterodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Certyfikowany kierownik procesu inwestycyjnego - Zakopane, marzec


Jeżeli:

 • jesteś członkiem zarządu, kierownikiem działu inwestycji , pracownikiem odpowiedzialnym za przygotowanie i nadzór procesów inwestycyjnych
 • zależy Ci na uzyskaniu aktualnej wiedzy o wymaganiach formalno-prawnych obowiązujących w procesie inwestycyjnym,
 • chcesz poznać metody sporządzania założeń ekonomiczno- technicznych, harmonogramów i preliminarzy dla przyszłej inwestycji,
 • zależy Ci na zdobyciu wiedzy na temat oceny ryzyk, negocjacji umów, nadzoru nad realizacją i sposobów rozliczania inwestycji.
 • chcesz nabyć umiejętności zarządzania pełnym procesem inwestycyjnym od koncepcji do przekazania obiektu do użytkowania.

 

To szkolenie jest dla Ciebie!

 

Zakres tematyczny szkolenia

 

Prawne aspekty ochrony powietrza w świetle ustawy – Prawo ochrony środowiska i przepisów wykonawczych do tej ustawy, 
z uwzględnieniem zmiany ustawy – Poś dokonanej ustawą z dnia 13 kwietnia 2012 r.
- Pozwolenia emisyjne i pozwolenia zintegrowane. Wydanie pozwolenia i odmowa wydania pozwolenia.
- Obowiązek zgłoszenia instalacji.
- Standardy jakości powietrza, standardy emisyjne. Mechanizmy derogacyjne – Przejściowy Plan Krajowy, Opt-out, ciepłownictwo.
- System oceny jakości powietrza; poziomy substancji w powietrzu. Implementacja postanowień dyrektywy CAFE (2008/50/WE). 
  poprzez zmiany wprowadzone ustawą z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy – Poś oraz niektórych innych ustaw.
- Referencyjne metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu. 
- Obowiązku wykonywania pomiarów wielkości emisji. 
Krajowe i wspólnotowe podstawy prawne ocen oddziaływania na środowisko – wprowadzane i planowane zmiany prawa.
Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
-organy właściwe do wydawania decyzji środowiskowej,
-zasady ustalania stron postępowania i doręczania,
-definicja przedsięwzięcia i kwalifikacja przedsięwzięć,
-charakterystyka wniosku o wydanie decyzji i załączników,
-zasady sporządzania i zakres informacji do karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz raportu o oddziaływania na środowisko,
-braki formalne i merytoryczne wniosku i załączników – zasady uzupełniania,
-przebieg postepowania dla przedsięwzięć z grupy I z uwzględnieniem zakresu i funkcji postanowienia scopingowego,
-przebieg postepowania dla przedsięwzięć z grupy II z uwzględnieniem zakresu i funkcji postanowienia screeningowego,
-opinie i uzgodnienia – organy wydające i zakres,
-decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Ponowna ocena oddziaływania na środowisko – podsawy i zakres. Pozstanowienie uzgadniające
Oddziaływanie na obszary Natura 2000:
-charakterystyka obszarów Natura 2000,
-kwalifikacja przedsięwzięć do mogących oddziaływać na obszary Natura 2000,
-zakres informacji na potrzeby postępowania w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000,
-postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na obszary Natura 2000.
Udział społeczeństwa w ochronie środowiska: - informacje udostępnianie, konsultacje społeczne, organizacje ekologiczne
Nowa ustawa o odpadach
- Pojęcie odpadu; korekty definicji odpadu; nowe pojęcia: produkt uboczny i utrata statusu odpadu;  nowe wymagania dla mas 
 ziemnych i skalnych z inwestycji. 
- Wymagania formalne: ograniczenie wymagań w zakresie reglamentacji wytwarzania odpadów;  rejestr wprowadzających
  produkty w opakowaniach. 
- Postępowanie z odpadami: rozbudowana hierarchia gospodarki odpadami; nowi uczestnicy gospodarki odpadami: sprzedawca;
  pośrednik; rejestr gospodarujących odpadami; ograniczenie  przekazywania odpadów osobom fizycznym; rola planów gospodarki odpadami. 
- Ewidencja i sprawozdawczość w gospodarce odpadami.
Zmiany w ustawie Prawo Ochrony Środowiska wynikające z implementacji Dyrektywy IED
- Omówienie projektu ustawy Poś i niektórych innych ustaw w związku z transpozycją IED, nowe rodzaje działalności objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia 
 
zintegrowanego, projekt rozporządzenia ws. rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako 
 
całości, Konkluzje BAT, mechanizmy elastyczne i zasady ich wykorzystania warunkowe odstępstwo od obligatoryjnych wymagań zapisanych w Konkluzjach BAT, procedury analiz 
 
wydanych pozwoleń zintegrowanych, daty wejścia w życie nowych wymagań, przepisy w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, 
 
podział przedsięwzięć, raport początkowy i jego zakres - nowe wymaganie Dyrektywy IED.
 • Organizacja zespołu ds. inwestycji w firmie
  - Komitet sterujący. Struktura, zadania i kompetencje komitetu sterującego, współpraca z zarządem firmy, komitetem oceny ryzyk, innymi organami zarządczymi.
  - Zespół wykonawczy. Dobór kadry, kompetencje, wyznaczenie zadań i harmonogramu działania. Alternatywnie wybór firmy zewnętrznej.
  - Konsultanci wewnętrzni i zewnętrzni. Wybór konsultantów wewnętrznych z działów produkcji, technologii, controllingu, logistyki, technicznych, itp.. Wybór konsultantów zewnętrznych, np. rzeczoznawców ds. p-poż, BHP, ochrony środowiska, itp.
  - System komunikacji w zespole ds. inwestycji i z pozostałymi działami firmy.
 • Ocena opracowanych założeń ekonomiczno- technicznych. Przeprowadzenie procesu oceny ryzyk związanych z planowaną inwestycją. Opracowanie wariantów „awaryjnych”.
 • Sposoby organizacji procesu inwestycyjnego.
  - Wybrana firma realizuje kompletny obiekt od projektu do przekazania do użytkowania. Zalety i wady.
  - Realizacja etapowa: projekt, budowa, wyposażenie technologiczne, realizowane przez różne firmy. Wady i zalety.
 • Nadzór nad opracowaniem specyfikacji – ocena zasadniczych elementów specyfikacji przetargowej. Eliminacja ze specyfikacji elementów ograniczających prawidłowy przetarg.
 • Przygotowanie i przeprowadzenie przetargu. Specyfika przetargów na roboty budowlane.
 • Negocjacje umowy na roboty budowlane – korzystanie z pomocy prawnej, dobrych wzorów, elementów standardu FIDIC.
 • Negocjacje umów z nadzorem inwestycyjnym, biurem projektów. Odpowiedzialność ustawowa nadzoru inwestycyjnego i projektanta.
 • Projekt budowlany i architektoniczny. Prawa autorskie i pokrewne.
 • Odpowiedzialność stron procesu inwestycyjnego na kolejnych etapach realizacji. Zakres odpowiedzialności inwestora.
 • Organizacja placu budowy i wzajemne zobowiązania stron do przestrzegania uzgodnionych zasad współpracy. Rozdział odpowiedzialności OC, działania osób trzecich, bezpieczeństwo pracy i ochrony p-poż.
 • Rozwiązywanie sporów między stronami procesu inwestycyjnego w trakcie realizacji budowy. Kompetencje ustawowe wynikające z umów, innych uregulowań prawnych
 • Nadzór nad przebiegiem budowy. Organizacja rady budowy, sporządzanie wpisów do dziennika budowy, sporządzanie notatek służbowych.
 • Sytuacje nadzwyczajne w trakcie realizacji budowy. Katastrofa budowlana, pożar, konieczność wprowadzenia nie przewidzianych wcześniej zmian.
 • System rozliczeń robót, kontrola preliminarza i harmonogramu. Rozliczenia okresowe.
 • Zgłoszenie zakończenia robót.
 • Kontrola dokumentacji powykonawczej przed przystąpieniem do odbioru.
 • Przygotowanie odbioru robót budowlanych.
 • Prowadzenie odbioru, nadzór nad próbami technologicznymi.
 • Sporządzenie protokołu odbioru końcowego
 • Spis usterek i wad wykonawczych. Sposoby ich realizacji
 • Dokumentacja odbiorowa niezbędna do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
 • Procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu
 • Protokół odbioru ostatecznego
 • Rozliczenie końcowe kosztów budowy. Wpis do ewidencji środków trwałych
 • Rozliczenie kredytów i dotacji
 • Przekazanie dokumentacji obiektu działowi obsługi technicznej.
 • Inne zagadnienia zaproponowane przez klienta

Cena obejmuje

18 godzin zajęć, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, 3 noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia.

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 300,-zł netto + 23%VAT (liczba miejsc ograniczona) 

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Zakopane
Zakwaterowanie: 10.03.2015 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 11.03.2015 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 13.03.2015 od godz. 12:30
Czas trwania: 18h
Ilość dni szkolenia: 3
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 1860,00 zł brutto: 2287,80 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK