Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LJ3/AS/07/19
Akademia środowiska pracy i BHP, szkolenie czterodniowe, Szkolenia trzydniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

BHP w laboratoriach i pracowniach chemicznych- bezpieczna praca w warunkach szkodliwych. Wymagania stawiane przez rozporządzenia REACH i CLP - Jastrzębia Góra, lipiec


Pracując w laboratorium i pracowni chemicznej zgodnie z zasadami bhp powinieneś:

 • znać zasady bezpieczeństwa chemicznego w laboratorium w świetle najnowszych zmian i wymagań

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • kierownictwu i personelu laboratoriów
 • osobach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pracy w laboratorium
 • wszystkich zainteresowanych tematyką

Biorąc udział w szkoleniu:

 • Zapoznasz się z regulacjami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium, dzięki czemu będą Państwo mogli poprawić warunki pracy w laboratorium i uniknąć zagrożeń przy wykonywaniu prac laboratoryjnych
 • Zdobędziesz umiejętności: wypełniania obowiązków spoczywających na dalszych użytkowników zgodnie z europejskimi i światowymi wymaganiami prawnymi w zakresie chemikaliów (REACH, CLP, GHS)
 • Dowiesz się w jaki sposób kontrolować ryzyko narażenia pracowników na czynniki szkodliwe i uciążliwe, kiedy należy wykonywać badania i pomiary czynników szkodliwych, a kiedy można z nich zrezygnować

Program szkolenia:

Dzień pierwszy:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • Ogólne zasady  BHP:
  • system ochrony pracy w Polsce, przedstawienie najważniejszych aktów prawnych, instytucji i podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pracy,  organizacja kontroli i nadzoru warunków pracy
  • podstawowe prawa i obowiązki pracodawców, osób kierujących pracownikami i pracowników z odnośnikami do konkretnych aktów prawnych,
  • odpowiedzialność za naruszenie przepisów i zasad bezpieczeństwa
  • wypadki, rodzaje wypadków ( w pracy, w drodze do/z pracy, na równi z wypadkiem w pracy), pojęcie wypadku, obowiązki pracownika i pracodawcy w przypadku wystąpienia wypadku, postępowanie powypadkowe, zespół powypadkowy, kwalifikacja wypadku ze względu na ciężkość następstw, wypadek a świadczenia ZUS, dane GUS
  • ochrona pracy kobiet,
  • wykaz prac wzbronionym kobietom,
  • profilaktyczna ochrona zdrowia pracownika,
  • środki ochrony indywidualnej i zbiorowej,
  • szkolenia BHP
  • wykaz prac szczególnie niebezpiecznych
 • Rozporządzenie REACH:

  • główne założenia i wytyczne
  • podział podmiotów uczestniczących w łańcuchu dostaw,
  • obowiązki dalszych użytkowników.
  • rejestracja, identyfikacja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów
 • Rozporządzenie CLP:
  • klasyfikacja i oznakowanie,
  • stosowanie etykiet, piktogramów
  • zapoznanie z klasami i kategoriami zagrożeń chemikaliów
  • obowiązki  dalszego użytkownika
  • terminy wdrażania
 • Karty charakterystyki:
  • karta charakterystyki – zmiany w przepisach,
  • karta charakterystyki – informacje,
  • karta charakterystyki – obowiązki dalszych użytkowników,
  • obowiązki dostawcy,
  • raport bezpieczeństwa chemicznego,
  • scenariusz narażenia.
 • Wprowadzenie do tematyki czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych.
  • Podział czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych,
  • Podstawowe zasady ograniczania wpływu czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych,
 • Czynniki chemiczne:
  • Szkodliwe czynniki chemiczne, podział, drogi wchłaniania,
  • Pojęcia NDS, NDSCh, NDSP i inne
  • Wykaz wartości NDS, omówienie gdzie znaleźć i jak interpretować
  • Klasyfikacja i oznakowanie substancji niebezpiecznych i mieszanin,

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Dzień drugi

 (Zalecany wygodny strój ze względu na ćwiczenia praktyczne z zakresu pierwszej pomocy)

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • Wymagania pomieszczeń i stanowisk pracy:
  • Wymagania stawiane budynkom i pomieszczeniom pracy, wymagania dla pracowni chemicznych, magazynu substancji i mieszanin,
  • Wymagania wentylacji, oświetlenia, ogrzewania pomieszczeń pracy, normy pomieszczeń i inne
 • Bezpieczeństwo pracy w trakcie użytkowania chemikaliów:
  • Bhp  w trakcie wykonywania prac z czynnikami chemicznymi,
  • Magazynowanie i stosowanie butli technicznych,  gazów, cieczy palnych, bhp podczas pracy z substancjami łatwopalnymi i wybuchowymi,
  • Środki ochrony indywidualnej w laboratorium,
  • Postępowanie z  odpadami,
 • Udzielanie pierwszej pomocy:
  • Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej, resuscytacja krążeniowo- oddechowa, postępowanie w przypadku oddziaływania chemikaliów na pracownika oraz innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracownika: krwotoków, amputacji urazowych, poparzeń,  wstrząsu, ataku padaczki, porażenia prądem, zachłyśnięcia,  postępowanie z dziećmi.
  • Ćwiczenie: realizacja założeń i scenek rodzajowych wskazanych przez prowadzącego. Ćwiczenia realizowane przy użyciu  fantomów
 • Bezpieczeństwo pożarowe:
  • Podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa pożarowego,
  • Przyczyny pożarów,
  • Środki gaśnicze i grupy pożarów,
  • Postępowanie w przypadku pożaru, użycie sprzętu ppoż.
 • Badania i pomiary, ergonomia pracy:
  • Badania i pomiary czynników szkodliwych i rakotwórczych w środowisku pracy, częstotliwość, tworzenie rejestrów
  • Ćwiczenie: uczestnicy otrzymają przykładowe badanie czynnika szkodliwego i na ich podstawie dokonają oceny stanowiska pracy i sporządzeni rejestru,
  • Ergonomia pracy, ocena zagrożeń na stanowiskach pracy

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Dzień trzeci

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • Niebezpieczne czynniki fizyczne i biologiczne występujące na stanowisku pracy:
  • Czynniki fizyczne: hałas, oświetlenie, pyły, wibracja, mikroklimat;
  • Szkodliwe czynniki biologiczne
  • Czynniki psychofizyczne normy transportu ręcznego, obciążenie pracą fizyczną na podstawie wydatku energetycznego
 • Ocena ryzyka zawodowego:
  • Ocena ryzyka zawodowego, podstawowe definicje  przedstawienie metod szacowania ryzyka zawodowego,
  • Omówienie zmian w ocenie ryzyka na czynnik chemiczny po zmianach w 2016 r.
  • Ćwiczenie: analiza dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na przykładzie stanowiska diagnosta laboratoryjny,
  • Wykorzystanie oceny ryzyka zawodowego w praktyce
 • Zakończenie szkolenia
  • Podsumowanie szkolenia, dyskusja

Zakończenie szkolenia godz. 12.30

Nasz Ekspert:

 • Specjalista ds. BHP, specjalista ds. bezpieczeństwa pożarowego, audytor, posiadający doświadczenie w zakresie BHP w pracowniach chemicznych i laboratoriach. Na co dzień zajmuje się prognozowaniem zagrożeń substancji niebezpiecznych oraz sporządzaniem raportów o bezpieczeństwie. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z przedmiotowego tematu

Cena obejmuje

Cena obejmuje: 21 godzin zajęć, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, 3 noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia.

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 300 zł netto + 23%VAT  (liczba miejsc ograniczona).

Rabaty nie łączą się.

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy – rabat 100 zł,
- dla drugiej i kolejnej osoby z firmy – rabat 150 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie – rabat 100 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Jastrzębia Góra
Zakwaterowanie: 02.07.2019 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 03.07.2019 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 05.07.2019 od godz. 12:30
Czas trwania: 21
Ilość dni szkolenia: 3
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 1990,00 zł brutto: 2447,70 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 1890,00 zł brutto: 2324,70 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

 
 

OK

OK