Aktualne szkolenia

Numer szkolenia: OZ4/POS/11/19
Gospodarka odpadami, Gospodarka wodno-ściekowa, Ochrona powietrza, Prawo i OOŚ, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe


Zgłoś udział - Akademia Prawa Ochrony Środowiska - najistotniejsze zmiany - Zakopane, listopad 2019
Zgłoś udział w tym szkoleniu
Zapytaj o szczegóły - Akademia Prawa Ochrony Środowiska - najistotniejsze zmiany - Zakopane, listopad 2019
Więcej informacji o tym szkoleniu

Akademia Prawa Ochrony Środowiska - najistotniejsze zmiany - Zakopane, listopad 2019


Jeżeli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem- skorzystaj z dofinansowania! Skontaktuj się z nami!

Pracując jako specjalista ds. ochrony środowiska powinieneś:

 • znać najnowsze zmiany w prawie ochrony środowiska oraz interpretacje przepisów prawnych,
 • znać najważniejsze obowiązki w zakresie korzystania ze środowiska wynikające z aktualnych przepisów prawnych.

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • kierownictwo i pracownicy działów ochrony środowiska w przedsiębiorstwie,
 • pełnomocnicy ds. jakości,
 • radcy prawni,
 • pracownicy administracji publicznej i samorządowej.

Biorąc udział w szkoleniu:

 • Poznasz kierunki projektowanych zmian oraz aktualny stan prawny ochrony środowiska, dzięki czemu zaplanujesz niezbędne inwestycje, gwarantujące Ci dotrzymania przyszłych zaostrzonych wymagań.
 • Przedyskutujesz wszystkie najistotniejsze dla Ciebie zagadnienia z zakresu ochrony środowiska, dzięki czemu będziesz prawidłowo identyfikować i realizować obowiązki, dzięki czemu dobrze przygotujesz się do ewentualnych kontroli Inspekcji i unikaniesz kar.
 • Zaktualizujesz i usystematyzujesz swoją wiedzę w zakresie korzystania ze środowiska, co podwyższy Twoją pozycję eksperta w oczach kolegów i przełożonych.

Program szkolenia:

Poniedziałek 25.11.2019 r. - od godz. 15:00

Zakwaterowanie Uczestników

Wtorek, 26.11.2019 r., 09:00- 16:00

 

Wymagania regulacyjne dotyczące pozwoleń zintegrowanych

Ø Przeglądy pozwoleń zintegrowanych

Ø Konkluzje BAT w krajowych regulacjach ochrony środowiska:

·   ogólne informacje - umocowanie prawne, zasady opracowania i wdrożenia,

·   podstawowe definicje,

·   wymagania wiążące i niewiążące,

·   harmonogram dostosowania.

Ø Wymagania emisyjne BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania (LCP):

·   wymagania ogólne,

·   zasady stosowania Konkluzji BAT dla LCP,

·   emisje do powietrza – ustalanie wielkości dopuszczalnej emisji w pozwoleniach zintegrowanych

·   emisje do wód

·   techniki redukcji emisji,

·   wymagania dotyczące monitoringu,

Ø Konkluzje BAT dla przetwarzania odpadów (WT):

·   terminy publikacji i dostosowania,

·   podstawowe definicje,

·   zakres działalności objętych konkluzjami,

·   zasady stosowania konkluzji BAT dla przetwarzania odpadów,

·   emisje do powietrza i wody,

Ø Aktualny stan prac nad dokumentami referencyjnymi i Konkluzjami BAT:

·   BREFy dla branży chemicznej.

Ø Projekt Konkluzji BAT dla spalania odpadów (WI)

Ø    Odstępstwa od granicznych wielkości emisyjnych

 

Środa, 27.11.2019 r., 09:00 – 16:00

 • Obowiązki i wymagania wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska:
  - System regulacyjny – pozwolenia w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza oraz zgłoszenia instalacji.
  - Kryteria oceny oddziaływania instalacji na stan powietrza – standardy jakości powietrza (w tym dotyczące pyłu PM2,5), standardy emisyjne oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu.
  - Wymagania ustawowe w zakresie standardów emisyjnych z instalacji i pomiarów wielkości emisji.
 • Zmiany ustawy - Prawo ochrony środowiska dokonane w 2014 r. wynikające z transpozycji postanowień dyrektywy 2010/75/UE o emisjach przemysłowych (IED), w zakresie regulacji dotyczących ochrony powietrza, w tym:
  - zmiana niektórych wymagań dotyczących pozwoleń na emisję.
  - mechanizmy derogacyjne przewidziane dla istniejących dużych źródeł spalania paliw w celu ich dostosowania do zaostrzonych dyrektywą IED wymagań
  emisyjnych (Przejściowy Plan Krajowy, derogacje naturalne, źródła zasilające sieci ciepłownicze).
  - zasady łączenia źródeł spalania paliw.
  - regulacje przejściowe i dostosowawcze.
 • Zmiany ustawy - Prawo ochrony środowiska dokonane w 2017 r. wynikające z transpozycji postanowień dyrektywy (UE) 2015/2193 w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (MCP), w tym:
  - rozszerzenie zakresu danych objętych pozwoleniami i zgłoszeniem dla średnich źródeł spalania paliw,
  - rejestr średnich źródeł spalania paliw,
  - przekazywanie odpowiednich informacji i danych przez organy ochrony środowiska do KOBiZE w związku z potrzebą prowadzenia rejestru średnich źródeł spalania paliw – zakres i terminy,
  - przepisy derogacyjne,
  - zasady łączenia.
 • Zmiana rozporządzenia regulującego sprawy zgłoszenia instalacji – dotycząca średnich źródeł spalania paliw.
 • Standardy emisyjne i pomiary wielkości emisji:
  - szczegółowe wymagania wynikające z dwóch rozporządzeń wykonawczych do ustawy – Poś regulujących sprawy standardów emisyjnych i pomiarów wielkości emisji,
  - zmiany dokonane w 2014 r. dotyczące wymagań dla dużych źródeł spalania paliw, w tym:
          - zaostrzenie wymagań emisyjnych,
          - zakres i konsekwencje stosowania zasad łączenia źródeł,
          - szczególne uwarunkowania prawne dla źródeł szczytowych,
          - zmiana wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji,
  - zmiany rozporządzeń wykonawczych do ustawy – Poś regulujących sprawy standardów emisyjnych i pomiarów wielkości emisji w zakresie dotyczącym wymagań dla średnich źródeł spalania paliw.
 • Konsultacje, dyskusja.

Czwartek, 28.0112019 r., 09:00 – 16:00

 • Podstawy gospodarki odpadami:
  - Podstawy prawne
  - Pojęcie odpadu,
  - Zakres stosowania ustawy o odpadach
  - Uznanie substancji za produkt uboczny - nowe zasady rejestracji, okresy przejściowe.
 • Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie:
  - Reglamentacja wytwarzania odpadów: pozwolenia, pozwolenia zintegrowane (nowe wymagania dla wytwarzania odpadów),
  - Magazynowanie odpadów - istotne zmiany: operat przeciwpożarowy, ograniczenia ilościowe, wstrzymanie działalności
  - Przekazywanie odpadów i przekazywanie odpowiedzialności za odpady (planowane zmiany w zakresie odpadów niebezpiecznych),
  - Hierarchia gospodarki odpadami,
  - Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów i konieczność uzupełnienia - konsekwencje dla wytówrców odpadów,
  - Transport odpadów - nowe wymagania od stycznia 2018 r..
 • Ewidencja i sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami:
  - Ewidencja gospodarki odpadami,
  - Sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami,
  - Zmiana ustawy o odpadach 2018 i jej konsekwencje w zakresie prowadzenia ewidencji.

Piątek, 29.11.2019 r., 08:30 – 12:30

Ø Omówienie nowego Prawa wodnego:

·  nowa struktura organizacyjna gospodarki wodnej w Polsce - Państwowe Gospodarstwo Wodne ,,Wody Polskie” – zadania i kompetencje,

·  zgody wodnoprawne jako instrument zarządzania zasobami wodnymi; decyzje wydawane w ramach zgód wodnoprawnych:
     pozwolenia wodnoprawne,
     zgłoszenia wodnoprawne,
     oceny wodnoprawne,
     decyzje zwalniające.

 

Ø Rodzaje i zasady korzystania z wód w kontekście nowego Prawa wodnego. Usługi wodne. Zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
Pozwolenia wodnoprawne na korzystanie z wód, w tym m.in.:

·   pozwolenia wodnoprawne na pobór wód podziemnych i powierzchniowych oraz wykonanie urządzeń wodnych,

·   pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzeń kanalizacyjnych;
 

Ø  Zgłoszenie jako nowy instrument prawny w korzystaniu z wód:
·     rodzaje działań podlegających zgłoszeniu,

·     dokumenty wymagane do dokonania zgłoszenia,

·     sprzeciw organu w procedurze zgłoszenia,

·     organy właściwe w sprawach zgłoszenia.
 

Ø  Zarządzanie zasobami wodnymi a instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami. Nowy system naliczania i poboru opłat za usługi wodne, w tym m. in. za pobór wody, wprowadzanie ścieków do środowiska i wody opadowe - opłata stała  i zmienna. Terminy.
 

Ø  Przepisy przejściowe i dostosowujące w kontekście nowej ustawy Prawo wodne.
 

Ø  Pytania i odpowiedzi, analiza przypadku.

 

Nasi Eksperci:

 • Ekspert i trener w zakresie Dyrektywy IED i konkluzji BAT 
 • Ekspert i trener w zakresie ochrony powietrza
 • Ekspert i trener w zakresie gospodarki odpadami 
 • Ekspert i trener w zakresie stosowania ustawy prawo wodne
Środa, 18.04.2018 r., 09:00 – 16:00
Podstawy gospodarki odpadami
Podstawy prawne
Pojęcie odpadu
Zakres stosowania ustawy o odpadach
Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie
Reglamentacja wytwarzania odpadów
Przekazywanie odpadów i odpowiedzialność za odpady
Hierarchia gospodarki odpadami
Transport odpadów - nowe wymagania od stycznia 2018 r.
Ewidencja i sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami
Ewidencja gospodarki odpadami
Sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami
Zmiana ustawy o odpadach 2018 i jej konsekwencje w zakresie prowadzenia ewidencji.
 
Czwartek, 19.04.2018 r., 09:00 – 16:00
Omówienie nowego Prawa wodnego:
nowa struktura organizacyjna gospodarki wodnej w Polsce  - Państwowe  Gospodarstwo Wodne ,,Wody Polskie” – zadania i kompetencje,
zgody wodnoprawne jako instrument zarządzania zasobami wodnymi; decyzje wydawane w ramach zgód wodnoprawnych: 
pozwolenia wodnoprawne, 
zgłoszenia wodnoprawne, 
oceny wodnoprawne,
decyzje zwalniające.
Rodzaje i zasady korzystania z wód w kontekście nowego Prawa wodnego. Usługi wodne. Zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Pozwolenia wodnoprawne na korzystanie z wód, w tym m. in.:
pozwolenia wodnoprawne na pobór wód podziemnych i powierzchniowych oraz wykonanie urządzeń wodnych,
pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzeń kanalizacyjnych; omówienie warunków, jakie powinny spełniać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi.
Dokumentacja wnioskowa o wydanie pozwolenia wodnoprawnego – nowe wymogi:
operat wodnoprawny – zakres i wymagania, źródła pozyskiwania danych do operatu, omówienie przykładowego operatu
streszczenie nietechniczne
załączniki tekstowe i graficzne
Zgłoszenie jako nowy instrument prawny w korzystaniu z wód:
rodzaje działań podlegających zgłoszeniu,
dokumenty wymagane do dokonania zgłoszenia,
sprzeciw organu w procedurze zgłoszenia,
organy właściwe w sprawach zgłoszenia.
Postępowanie w sprawie wydania, zmiany, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego; przeglądy pozwoleń wodnoprawnych; przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego.
Strony postępowania wodnoprawnego – nowe zasady.
Podział wód, prawo własności wód, gospodarowanie wodami oraz obowiązki właścicieli wód w kontekście nowego Prawa wodnego.
Budownictwo wodne i melioracje wodne; utrzymywanie urządzeń wodnych; legalizacja urządzeń wodnych – wg nowej ustawy.
Plany gospodarowania wodami oraz cele środowiskowe dla jednolitych części wód.
Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego w kontekście gospodarki wodno-ściekowej, zwolnienia z zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, warunki realizacji inwestycji na tych obszarach. 
Naruszenie stosunków wodnych na gruncie – nowe zasady.
Kontrola w gospodarce wodnej w kontekście ustawy Prawo wodne.
Postępowanie odszkodowawcze na podstawie przepisów nowego Prawa wodnego.
Zarządzanie zasobami wodnymi a instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami. Nowy system naliczania i poboru opłat za usługi wodne, w tym m. in. za pobór wody i wprowadzanie ścieków do środowiska - opłata stała i zmienna. Terminy.

Cena obejmuje

Cena obejmuje: 25 godzin zajęć, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, 4 noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia.

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 400 zł netto + 23%VAT (liczba miejsc ograniczona).

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy – rabat 100 zł,
- dla drugiej i kolejnej osoby z firmy – rabat 150 zł,

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie – rabat 100 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Zakopane
Rozpoczęcie zajęć: 26.11.2019 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 29.11.2019 od godz. 12:30
Czas trwania: 25h
Ilość dni szkolenia: 4
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 2190,00 zł brutto: 2693,70 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 2090,00 zł brutto: 2570,70 zł
Cena przy zgłoszeniu
pierwszej osoby
min. 14 dni przed datą rozpoczęcia:
netto: 2090,00 zł brutto: 2570,70 zł
Cena przy zgłoszeniu
drugiej i kolejnej osoby
min. 14 dni przed datą rozpoczęcia:
netto: 2040,00 zł brutto: 2509,20 zł
Liczba pozostałych dni promocyjnych cen szkolenia: 86
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznychZgłoś udział w tym szkoleniu

Więcej informacji o tym szkoleniu
Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK