Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: OZ4/POS/04/19
Gospodarka odpadami, Gospodarka wodno-ściekowa, Ochrona powietrza, Prawo i OOŚ, Akademia ochrony środowiska, szkolenie czterodniowe, Szkolenia trzydniowe


Akademia Prawa Ochrony Środowiska- najistotniejsze zmiany -Zakopane, kwiecień 2019


Pracując jako specjalista ds. ochrony środowiska powinieneś:

 • znać najnowsze zmiany w prawie ochrony środowiska oraz interpretacje przepisów prawnych,
 • znać najważniejsze obowiązki w zakresie korzystania ze środowiska wynikające z aktualnych przepisów prawnych.

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • kierownictwo i pracownicy działów ochrony środowiska w przedsiębiorstwie,
 • pełnomocnicy ds. jakości,
 • radcy prawni,
 • pracownicy administracji publicznej i samorządowej.

Biorąc udział w szkoleniu:

 • Poznasz kierunki projektowanych zmian oraz aktualny stan prawny ochrony środowiska, dzięki czemu zaplanujesz niezbędne inwestycje, gwarantujące Ci dotrzymania przyszłych zaostrzonych wymagań.
 • Przedyskutujesz wszystkie najistotniejsze dla Ciebie zagadnienia z zakresu ochrony środowiska, dzięki czemu będziesz prawidłowo identyfikować i realizować obowiązki, dzięki czemu dobrze przygotujesz się do ewentualnych kontroli Inspekcji i unikaniesz kar.
 • Zaktualizujesz i usystematyzujesz swoją wiedzę w zakresie korzystania ze środowiska, co podwyższy Twoją pozycję eksperta w oczach kolegów i przełożonych.

Program szkolenia:

Poniedziałek 08.04.2019 r. - od godz. 15:00

Zakwaterowanie Uczestników

Wtorek, 09.04.2019 r., 09:00- 16:00
 • Podstawy gospodarki odpadami:
  - Podstawy prawne
  - Pojęcie odpadu,
  - Zakres stosowania ustawy o odpadach
  - Uznanie substancji za produkt uboczny - nowe zasady rejestracji, okresy przejściowe.
 • Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie:
  - Reglamentacja wytwarzania odpadów: pozwolenia, pozwolenia zintegrowane (nowe wymagania dla wytwarzania odpadów),
  - Magazynowanie odpadów - istotne zmiany: operat przeciwpożarowy, ograniczenia ilościowe, wstrzymanie działalności
  - Przekazywanie odpadów i przekazywanie odpowiedzialności za odpady (planowane zmiany w zakresie odpadów niebezpiecznych),
  - Hierarchia gospodarki odpadami,
  - Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów i konieczność uzupełnienia - konsekwencje dla wytówrców odpadów,
  - Transport odpadów - nowe wymagania od stycznia 2018 r..
 • Ewidencja i sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami:
  - Ewidencja gospodarki odpadami,
  - Sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami,
  - Zmiana ustawy o odpadach 2018 i jej konsekwencje w zakresie prowadzenia ewidencji.

Środa, 10.04.2019 r., 09:00 – 16:00

 • Obowiązki i wymagania wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska:
  - System regulacyjny – pozwolenia w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza oraz zgłoszenia instalacji.
  - Kryteria oceny oddziaływania instalacji na stan powietrza – standardy jakości powietrza (w tym dotyczące pyłu PM2,5), standardy emisyjne oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu.
  - Wymagania ustawowe w zakresie standardów emisyjnych z instalacji i pomiarów wielkości emisji.
 • Zmiany ustawy - Prawo ochrony środowiska dokonane w 2014 r. wynikające z transpozycji postanowień dyrektywy 2010/75/UE o emisjach przemysłowych (IED), w zakresie regulacji dotyczących ochrony powietrza, w tym:
  - zmiana niektórych wymagań dotyczących pozwoleń na emisję.
  - mechanizmy derogacyjne przewidziane dla istniejących dużych źródeł spalania paliw w celu ich dostosowania do zaostrzonych dyrektywą IED wymagań
  emisyjnych (Przejściowy Plan Krajowy, derogacje naturalne, źródła zasilające sieci ciepłownicze).
  - zasady łączenia źródeł spalania paliw.
  - regulacje przejściowe i dostosowawcze.
 • Zmiany ustawy - Prawo ochrony środowiska dokonane w 2017 r. wynikające z transpozycji postanowień dyrektywy (UE) 2015/2193 w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (MCP), w tym:
  - rozszerzenie zakresu danych objętych pozwoleniami i zgłoszeniem dla średnich źródeł spalania paliw,
  - rejestr średnich źródeł spalania paliw,
  - przekazywanie odpowiednich informacji i danych przez organy ochrony środowiska do KOBiZE w związku z potrzebą prowadzenia rejestru średnich źródeł spalania paliw – zakres i terminy,
  - przepisy derogacyjne,
  - zasady łączenia.
 • Zmiana rozporządzenia regulującego sprawy zgłoszenia instalacji – dotycząca średnich źródeł spalania paliw.
 • Standardy emisyjne i pomiary wielkości emisji:
  - szczegółowe wymagania wynikające z dwóch rozporządzeń wykonawczych do ustawy – Poś regulujących sprawy standardów emisyjnych i pomiarów wielkości emisji,
  - zmiany dokonane w 2014 r. dotyczące wymagań dla dużych źródeł spalania paliw, w tym:
          - zaostrzenie wymagań emisyjnych,
          - zakres i konsekwencje stosowania zasad łączenia źródeł,
          - szczególne uwarunkowania prawne dla źródeł szczytowych,
          - zmiana wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji,
  - zmiany rozporządzeń wykonawczych do ustawy – Poś regulujących sprawy standardów emisyjnych i pomiarów wielkości emisji w zakresie dotyczącym wymagań dla średnich źródeł spalania paliw.
 • Konsultacje, dyskusja.

Czwartek, 11.04.2019 r., 09:00 – 16:00

Ø Omówienie nowego Prawa wodnego:

·  nowa struktura organizacyjna gospodarki wodnej w Polsce - Państwowe Gospodarstwo Wodne ,,Wody Polskie” – zadania i kompetencje,

·  zgody wodnoprawne jako instrument zarządzania zasobami wodnymi; decyzje wydawane w ramach zgód wodnoprawnych:
     pozwolenia wodnoprawne,
     zgłoszenia wodnoprawne,
     oceny wodnoprawne,
     decyzje zwalniające.

Ø Rodzaje i zasady korzystania z wód w kontekście nowego Prawa wodnego. Usługi wodne. Zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Pozwolenia wodnoprawne na korzystanie z wód, w tym m.in.:

·  pozwolenia wodnoprawne na pobór wód podziemnych i powierzchniowych oraz wykonanie urządzeń wodnych,

·  pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzeń kanalizacyjnych;

·  omówienie warunków, jakie powinny spełniać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi.

Ø Dokumentacja wnioskowa o wydanie pozwolenia wodnoprawnego – nowe wymogi:

·  operat wodnoprawny – zakres i wymagania, źródła pozyskiwania danych do operatu,

Ø  Zgłoszenie jako nowy instrument prawny w korzystaniu z wód:

·    rodzaje działań podlegających zgłoszeniu,

·    dokumenty wymagane do dokonania zgłoszenia,

·    sprzeciw organu w procedurze zgłoszenia,

·    organy właściwe w sprawach zgłoszenia.

Ø  Postępowanie w sprawie wydania wodnoprawnego; przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego; procedura przedłużania terminu pozwolenia,

Ø  Strony postępowania wodnoprawnego – nowe zasady.

Ø  Zwolnienia z zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, warunki realizacji inwestycji na tych obszarach.

Ø  Kontrola w gospodarce wodnej w kontekście ustawy Prawo wodne.

Ø  Zarządzanie zasobami wodnymi a instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami. Nowy system naliczania i poboru opłat za usługi wodne, w tym m. in. za pobór wody, wprowadzanie ścieków do środowiska i wody opadowe - opłata stała i zmienna. Terminy i zwolnienia.

Ø  Omówienie możliwości złożenia reklamacji i skargi na wysokość naliczonych opłat za usługi wodne.

Ø  Przykładowe wyroki sądowe uchylające decyzje Dyrektorów Zarządów Zlewni z zakresu opłat za usługi wodne, w tym wody opadowe.

Ø  Nowelizacja przepisów Prawo wodne.

Ø  Omówienie najnowszych przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i Prawa przedsiębiorców pod kątem praw i obowiązków podmiotów przed organami prowadzącymi postępowania o wydanie pozwoleń wodnoprawnych czy naliczenie opłat za usługi wodne.

Ø  Pytania i odpowiedzi, dyskusja, omówienie indywidualnych przypadków.

Piątek, 12.04.2019 r., 08:30 – 12:30

Ø  Wymagania regulacyjne dotyczące pozwoleń zintegrowanych

Ø  Przeglądy pozwoleń zintegrowanych

Ø  Konkluzje BAT w krajowych regulacjach ochrony środowiska:

·    ogólne informacje - umocowanie prawne, zasady opracowania i wdrożenia,

·    podstawowe definicje,

·    wymagania wiążące i niewiążące,

·    harmonogram dostosowania.

Ø  Wymagania emisyjne BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania (LCP):

·    wymagania ogólne,

·    zasady stosowania Konkluzji BAT dla LCP,

·    emisje do powietrza – ustalanie wielkości dopuszczalnej emisji w pozwoleniach zintegrowanych

·    emisje do wód

·    techniki redukcji emisji,

·     wymagania dotyczące monitoringu,

Ø  Konkluzje BAT dla przetwarzania odpadów (WT):

·    terminy publikacji i dostosowania,

·    podstawowe definicje,

·    zakres działalności objętych konkluzjami,

·    zasady stosowania konkluzji BAT dla przetwarzania odpadów,

·    emisje do powietrza i wody,

Ø  Aktualny stan prac nad dokumentami referencyjnymi i Konkluzjami BAT:

·    BREFy dla branży chemicznej.

Ø  Projekt Konkluzji BAT dla spalania odpadów (WI)

 Ø  Odstępstwa od granicznych wielkości emisyjnych

Nasi Eksperci:

 • Ekspert i trener w zakresie gospodarki odpadami 
 • Ekspert i trener w zakresie ochrony powietrza
 • Ekspert i trener w zakresie stosowania ustawy prawo wodne
 • Ekspert i trener w zakresie Dyrektywy IED i konkluzji BAT
Środa, 18.04.2018 r., 09:00 – 16:00
Podstawy gospodarki odpadami
Podstawy prawne
Pojęcie odpadu
Zakres stosowania ustawy o odpadach
Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie
Reglamentacja wytwarzania odpadów
Przekazywanie odpadów i odpowiedzialność za odpady
Hierarchia gospodarki odpadami
Transport odpadów - nowe wymagania od stycznia 2018 r.
Ewidencja i sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami
Ewidencja gospodarki odpadami
Sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami
Zmiana ustawy o odpadach 2018 i jej konsekwencje w zakresie prowadzenia ewidencji.
 
Czwartek, 19.04.2018 r., 09:00 – 16:00
Omówienie nowego Prawa wodnego:
nowa struktura organizacyjna gospodarki wodnej w Polsce  - Państwowe  Gospodarstwo Wodne ,,Wody Polskie” – zadania i kompetencje,
zgody wodnoprawne jako instrument zarządzania zasobami wodnymi; decyzje wydawane w ramach zgód wodnoprawnych: 
pozwolenia wodnoprawne, 
zgłoszenia wodnoprawne, 
oceny wodnoprawne,
decyzje zwalniające.
Rodzaje i zasady korzystania z wód w kontekście nowego Prawa wodnego. Usługi wodne. Zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Pozwolenia wodnoprawne na korzystanie z wód, w tym m. in.:
pozwolenia wodnoprawne na pobór wód podziemnych i powierzchniowych oraz wykonanie urządzeń wodnych,
pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzeń kanalizacyjnych; omówienie warunków, jakie powinny spełniać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi.
Dokumentacja wnioskowa o wydanie pozwolenia wodnoprawnego – nowe wymogi:
operat wodnoprawny – zakres i wymagania, źródła pozyskiwania danych do operatu, omówienie przykładowego operatu
streszczenie nietechniczne
załączniki tekstowe i graficzne
Zgłoszenie jako nowy instrument prawny w korzystaniu z wód:
rodzaje działań podlegających zgłoszeniu,
dokumenty wymagane do dokonania zgłoszenia,
sprzeciw organu w procedurze zgłoszenia,
organy właściwe w sprawach zgłoszenia.
Postępowanie w sprawie wydania, zmiany, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego; przeglądy pozwoleń wodnoprawnych; przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego.
Strony postępowania wodnoprawnego – nowe zasady.
Podział wód, prawo własności wód, gospodarowanie wodami oraz obowiązki właścicieli wód w kontekście nowego Prawa wodnego.
Budownictwo wodne i melioracje wodne; utrzymywanie urządzeń wodnych; legalizacja urządzeń wodnych – wg nowej ustawy.
Plany gospodarowania wodami oraz cele środowiskowe dla jednolitych części wód.
Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego w kontekście gospodarki wodno-ściekowej, zwolnienia z zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, warunki realizacji inwestycji na tych obszarach. 
Naruszenie stosunków wodnych na gruncie – nowe zasady.
Kontrola w gospodarce wodnej w kontekście ustawy Prawo wodne.
Postępowanie odszkodowawcze na podstawie przepisów nowego Prawa wodnego.
Zarządzanie zasobami wodnymi a instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami. Nowy system naliczania i poboru opłat za usługi wodne, w tym m. in. za pobór wody i wprowadzanie ścieków do środowiska - opłata stała i zmienna. Terminy.
Przepisy przejściowe i dostosowujące w kontekście nowej ustawy Prawo wodne.
Pytania i odpowiedzi, analiza przypadku.
 
Piątek, 20.04.2018 r., 08:30 – 12:30
System ocen oddziaływania na środowisko 
Definicje istotne dla procedur ocen oddziaływania na środowisko.
Oceny strategiczne – jakich dokumentów dotyczą:
Odstąpienie o przeprowadzenia procedury oceny
Dokumenty towarzyszące 
Ocena oddziaływania na środowisko jako warunek uzyskania funduszy unijnych – elementy istotne z punktu widzenia dofinansowania.
Podział przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:
przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
kwalifikacja przedsięwzięć w przypadku rozbudowy, przebudowy i montażu dla przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Kwalifikacja przedsięwzięć do przeprowadzenia OOŚ.
Rola raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w procedurze oceny oddziaływania na środowisko.
Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć:
właściwość organów,
procedura dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
procedura dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Udział społeczeństwa w procedurze ooś:
elementy udziału społeczeństwa,
udział organizacji ekologicznych,
udział stron postępowania a udział społeczeństwa.
Wymogi dotyczące wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  - najczęstsze błędy.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach:
elementy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko,
elementy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
środki minimalizujące oddziaływania a kompensacja przyrodnicza
Ponowna ocena oddziaływania na środowisko.
Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.
Wtorek, 17.04.2018 r., 09:00- 16:00
Obowiązki i wymagania wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska:
System regulacyjny – pozwolenia w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza oraz zgłoszenia instalacji. 
Kryteria oceny oddziaływania instalacji na stan powietrza – standardy jakości powietrza (w tym dotyczące pyłu PM2,5), standardy emisyjne oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu.
Wymagania ustawowe w zakresie standardów emisyjnych z instalacji i pomiarów wielkości emisji. 
Zmiany ustawy - Prawo ochrony środowiska dokonane w 2014 r. wynikające z transpozycji postanowień dyrektywy 2010/75/UE o emisjach przemysłowych (IED), w zakresie regulacji dotyczących ochrony powietrza, w tym:
zmiana niektórych wymagań dotyczących pozwoleń na emisję.
mechanizmy derogacyjne przewidziane dla istniejących dużych źródeł spalania paliw w celu ich dostosowania do zaostrzonych dyrektywą IED wymagań emisyjnych (Przejściowy Plan Krajowy, derogacje naturalne, źródła zasilające sieci ciepłownicze).
zasady łączenia źródeł spalania paliw.
regulacje przejściowe i dostosowawcze.
Zmiany ustawy - Prawo ochrony środowiska dokonane w 2017 r. wynikające z transpozycji postanowień dyrektywy (UE) 2015/2193 w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (MCP), w tym:
rozszerzenie zakresu danych objętych pozwoleniami i zgłoszeniem dla średnich źródeł spalania paliw,
rejestr średnich źródeł spalania paliw,
przekazywanie odpowiednich informacji i danych przez organy ochrony środowiska do KOBiZE w związku z potrzebą prowadzenia rejestru średnich źródeł spalania paliw – zakres i terminy,
przepisy derogacyjne,
zasady łączenia.
Zmiana rozporządzenia regulującego sprawy zgłoszenia instalacji – dotycząca średnich źródeł spalania paliw.
Standardy emisyjne i pomiary wielkości emisji:
szczegółowe wymagania wynikające z dwóch rozporządzeń wykonawczych do ustawy – Poś regulujących sprawy standardów emisyjnych i pomiarów wielkości emisji,
zmiany dokonane w 2014 r. dotyczące wymagań dla dużych źródeł spalania paliw, w tym:
zaostrzenie wymagań emisyjnych,
zakres i konsekwencje stosowania zasad łączenia źródeł,
szczególne uwarunkowania prawne dla źródeł szczytowych,
zmiana wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji.
zmiany rozporządzeń wykonawczych do ustawy – Poś regulujących sprawy standardów emisyjnych i pomiarów wielkości emisji w zakresie dotyczącym wymagań dla średnich źródeł spalania paliw.
Konsultacje, dyskusja.
Procedura oceny zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych.Prawne aspekty ochrony powietrza w świetle ustawy – Prawo ochrony środowiska i przepisów wykonawczych do tej ustawy, 
z uwzględnieniem zmiany ustawy – Poś dokonanej ustawą z dnia 13 kwietnia 2012 r.
- Pozwolenia emisyjne i pozwolenia zintegrowane. Wydanie pozwolenia i odmowa wydania pozwolenia.
- Obowiązek zgłoszenia instalacji.
- Standardy jakości powietrza, standardy emisyjne. Mechanizmy derogacyjne – Przejściowy Plan Krajowy, Opt-out, ciepłownictwo.
- System oceny jakości powietrza; poziomy substancji w powietrzu. Implementacja postanowień dyrektywy CAFE (2008/50/WE). 

Cena obejmuje

Cena obejmuje: 25 godzin zajęć, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, 4 noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia.

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 400 zł netto + 23%VAT (liczba miejsc ograniczona).

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy – rabat 100 zł,
- dla drugiej i kolejnej osoby z firmy – rabat 150 zł,

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie – rabat 100 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Zakopane
Zakwaterowanie: 08.04.2019 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 09.04.2019 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 12.04.2019 od godz. 12:30
Czas trwania: 25h dydaktycznych
Ilość dni szkolenia: 4
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 2190,00 zł brutto: 2693,70 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 2090,00 zł brutto: 2570,70 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK