PSLE

Polskie Stowarzyszenie Laboratoriów Emisyjnych

Cele Stowarzyszenia:

 • Reprezentowanie Laboratoriów, których przedstawiciele są członkami Stowarzyszenia przed organami administracji publicznej, instytucjami i organizacjami, celem wypracowywania właściwych rozwiązań technicznych, merytorycznych, prawnych i organizacyjnych
 • Przedstawianie i wskazywanie sposobów rozwiązywania problemów związanych z pomiarami emisyjnymi
 • Kreowanie platformy wymiany doświadczeń wśród członków Stowarzyszenia ekspertów i audytorów w zakresie metod i techniki pomiarów emisyjnych
 • Wsparcie członków Stowarzyszenia w zakresie poszerzania wiedzy merytorycznej i technicznej oraz wdrażania nowych metod pomiarowych
 • Propagowanie idei zrównoważonego rozwoju i podwyższania świadomości ekologicznej członków Stowarzyszenia
 • Dążenie do ujednolicenia wymagań stawianych laboratoriom przez organa administracji publicznej, instytucje i organizacje

 

Realizacja celów:

 • Występowanie z inicjatywami oraz wnioskami związanymi z działalnością laboratoriów emisyjnych do organów administracji publicznej, instytucji i organizacji
 • Konsultowanie projektów aktów prawnych dotyczących pomiarów emisji
 • Udział w opracowywaniu norm dotyczących pomiarów emisyjnych
 • Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących działalności akredytowanych laboratoriów prowadzących pomiary emisyjne, w sytuacji gdy o opinię zwróci się takie laboratorium lub gdy o opinię wystąpi organ administracji publicznej
 • Organizacja spotkań i sympozjów mających na celu ujednolicenie wymagań stawianych przez instytucje państwowe w zakresie pomiarów emisyjnych
 • Podejmowanie działań informacyjnych i szkoleniowych związanych z działalnością Stowarzyszenia
 • Organizacja badań międzylaboratoryjnych
 • Wypracowanie jednolitych kryteriów technicznych mających wpływ na ocenę laboratoriów i lobbowanie w celu ich przyjęcia
 • Opracowanie tzw. listy dobrych praktyk laboratoryjnych oraz publikowanie spisu podmiotów spełniających zawarte na niej kryteria
 • Inspirowanie laboratoriów do podnoszenia swoich kwalifikacji i poziomu świadczonych usług

 

Członkostwo:

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba z kierownictwa firmy posiadającej akredytowane laboratorium emisyjne oraz posiadająca rekomendację dwóch członków z Grupy Założycielskiej Stowarzyszenia. Przyjęcia członka zwyczajnego Stowarzyszenia dokonuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.

Członek zwyczajny ma prawo do wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia, uczestnictwa w Krajowym Zgromadzeniu Członków i brania udziału w głosowaniu, zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia, uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie. Członek zwyczajny jest zobowiązany do czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia, przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia, nie naruszania solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna uznająca cele Stowarzyszenia. Przyjęcie członka wspierającego następuje na podstawie uchwały Zarządu, po złożeniu pisemnej deklaracji zawierającej oświadczenie o przystąpieniu.

Członek wspierający ma prawo uczestniczyć w zgromadzeniach i zebraniach Stowarzyszenia, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, o szczególnych zasługach dla Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Krajowe Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Członek honorowy ma prawo do udziału w zgromadzeniach i zebraniach Stowarzyszenia, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

 

Kontakt:

www.psle.pl
biuro@psle.pl

Dołączone pliki: 
 

OK

OK