Ochrona Środowiska

Oferta doradztwa z zakresu Ochrony środowiska:

I Skuteczna walka z hałasem

II Kompleksowa obsługa z zakresu OŚ

III Pozwolenia Zintegrowane i opracowania środowiskowe

IV Raport początkowy

V Opracowanie dokumentacji ETS

VI Mediacje i negocjacje ze społeczeństwem, instytucjami,
firmami w sprawach ochrony środowiska

VII Programy informatyczne

VIII Obliczanie śladu węglowego i śladu wodnego
(carbon-footprint, water-footprint)

IX Plan gospodarki niskoemisyjnej w gminach

X Oprogramowanie dla monitorowania i raportowania emisji CO2

 


I Skuteczna walka z hałasem

Jeżeli:
> Od lat walczysz z hałasem środowiskowym lub na stanowiskach pracy
> Podejmujesz różne działania  i ciągle nie dotrzymujesz wymaganych prawem poziomów emisji hałasu

Jesteśmy w stanie Ci pomóc:
> Dokładnie zidentyfikujemy Twoje źródła  hałasu stosując nowe technologie, czyli kamerę akustyczną – metodę beaformingu
> Kompleksowo przeprowadzimy szczegółową analizę uciążliwości akustycznej hałasu emitowanego do środowiska przez źródła zlokalizowane na terenie zakładu
> Zaprojektujemy zabezpieczenia akustyczne umożliwiające redukcję ponadnormatywnego hałasu do poziomu wymaganego przez Rozporządzenie Ministra środowiska
> Wykonamy zaprojektowane zabezpieczenia akustyczne
> Uzyskamy oczekiwany efekt

Identyfikacja źródeł emisji hałasu metodą „Beamforming” to przełom w walce z hałasem. Pokażemy Ci to co do tej pory było tylko słychać…

Wizualizacja emisji hałasu w hali produkcyjnej za pomocą kamery akustycznej
Fot. Wizualizacja emisji hałasu w hali produkcyjnej za pomocą kamery akustycznej.

Korzyści wynikające z zastosowania kamery akustycznej:
Zobrazowanie hałasu w postaci zdjęciaizolinii natężenia dźwięku w określonym przedziale częstotliwości na tle fotografowanego urządzenia, instalacji czy też budynku
Precyzyjne określanie źródeł hałasu. Za pomocą zdjęć „map akustycznych” identyfikujemy pojedynczo i punktowo istniejące źródła hałasu. Podajemy rozkład natężenia dźwięku dla różnych przedziałów częstotliwości
Skuteczne i ekonomicznezastosowanie urządzeń tłumiących poprzez dokładną analizę źródeł hałasu, ich poziomów dźwięku przy danym zakresie częstotliwości
Znajdowanie źródeł hałasu w polu dalekimbez konieczności zbliżania się z mikrofonem bezpośrednio do źródła
Określenie źródeł dźwięku w danym momenciebez konieczności robienia siatki pomiarowej metodami tradycyjnymi

Gwarantujemy:
> wysoką jakość wykonanych usług
> rzetelne i terminowe wykonanie zlecenia
> dostosowanie usługi do indywidualnych potrzeb klienta
 

II Kompleksowa obsługa z zakresu OŚ

Wyręczymy Państwa w wykonywaniu wszystkich obowiązków wynikających z  Prawa ochrony środowiska. Naszą ofertę dostosujemy do Państwa potrzeb i oczekiwań uwzględniając przy tym Państwa możliwości finansowe.

Jeżeli:
> prowadzisz małą lub średnią firmę
>Twoja firma oddziaływuje na środowisko poprzez: emisję zanieczyszczeń do powietrza, wytwarzając odpady, pobierając wodę lub odprowadzając ścieki, emitując hałas przekraczający normy musisz dostosować się do przepisów ochrony środowiska
> gubisz się w gąszczu przepisów
> nie jesteś pewien czy wypełniasz wszystkie obowiązki
> nie chcesz zatrudniać specjalisty ds. ochrony środowiska

Mamy dla ciebie propozycję:
> Pozwól nam zapewnić Twojej firmie bezpieczeństwo w obszarze środowiskowym.

Korzyści:
> rzetelne i terminowe wykonywanie obowiązków w zakresie ochrony środowiska
> informowanie o zmianach w przepisach i konsekwencjach dla firmy
> reprezentowanie firmy w instytucjach zajmujących się ochroną środowiska
> prowadzenie szkoleń dla pracowników odpowiedzialnych za realizację codziennych obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska
 

III Pozwolenia Zintegrowane i opracowania środowiskowe

Raporty o znaczącym oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub Karty informacyjne o potencjalnym oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Pozwolenia zintegrowane (IPPC) wraz z raportem początkowym – pozwolenie obejmujące wpływ na środowisko przedsiębiorstwa jako całości, uwzględniające wszelkie aspekty wpływu na środowisko, zgodnie z  obowiązującymi wymaganiami prawnymi
Gospodarka odpadami
- programy gospodarowania odpadami wydobywczymi
- informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi
- wnioski o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie:   odzysku, unieszkodliwiania, zbierania i transportu odpadów

- transgraniczny transport odpadów, notyfikacje
- instrukcje eksploatacji składowisk
- opinie i koncepcje dotyczące odpadów przemysłowych
- zakładowe instrukcje i procedury postępowania z odpadami

Ochrona powietrza atmosferycznego
wnioski o wydanie pozwolenia na wprowadzanie do powietrza gazów i pyłów
- zgłoszenia instalacji
Gospodarka wodno-ściekowa
operaty wodnoprawne na zrzut ścieków oraz pobór wód
- opracowania hydrogeologiczne na potrzeby poboru wód podziemnych
- projekty monitoringu wód podziemnych
- koncepcje projektowe dostosowania systemów kanalizacji deszczowej, przemysłowej i sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków do obecnych warunków i wymagań prawnych
Ponadto wykonujemy:
- analizy oddziaływania i uciążliwości zakładów
- przeglądy ekologiczny
- programy usuwania azbestu
 

IV Raport początkowy

» Obowiązuje już przy pierwszej zmianie pozwolenia zintegrowanego po wejściu w życie Ustawy prawo ochrony środowiska
» Najważniejszy jest pierwszy Etap - Raport Bazowy Wstępny
» Profesjonalnie przygotowany Raport Bazowy pozwoli na uniknięcie niepotrzebnych kosztów lub poniesienie tylko kosztów koniecznych
» W przypadkach koniecznych wykonujemy pełny raport, który zawiera następujące Etapy:

Opracowanie sprawozdania bazowego składa się z III etapów:
Etap I – Ustalenie zasadności opracowania sprawozdania bazowego,
Etap II – Ustalenie sposobu przygotowania sprawozdania bazowego,
Etap III – Ustalenie treści sprawozdania. 

Etap I: Ustalenie zasadności opracowania sprawozdania bazowego – Raport bazowy wstępny
Etap I polega na wskazaniu, które substancje stwarzające zagrożenie są stosowane, produkowane lub uwalniane w instalacji. Celem tego etapu jest ustalenie zasadności przygotowania i przedłożenia sprawozdania bazowego. W przypadku ustalenia istotnych substancji stwarzających zagrożenie następuje wskazanie rzeczywistej możliwości skażenia gleby i wód podziemnych na terenie instalacji, uwzględniające ilości każdej substancji stwarzającej zagrożenie, sposób i miejsce ich składowania, stosowania i przemieszczania oraz miejsc ich uwalniania.

Etap II: Ustalenie sposobu przygotowania sprawozdania bazowego
Ustalenie sposobu przygotowania sprawozdania bazowego rozpoczyna się od przedstawienia historii terenu instalacji oraz określenie jego uwarunkowań środowiskowych (m.in. topografii, geologii, kierunku przepływu wód podziemnych). Sporządza się również opis miejsca, rodzaj, zakres i ilości zanieczyszczenia w przeszłości. Celem tego etapu jest wskazanie potencjalnych źródeł, które mogły spowodować, że wykryte substancje stwarzające zagrożenie znajdowały się już na terenie instalacji. W razie potrzeby uzyskania bardziej szczegółowych informacji przewiduje się również głębinowe badanie terenu. Wykonanie otworów obserwacyjnych stanowi robotę geologiczną, jest regulowane ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. nr 163 poz. 981) i zostanie wykonane przez uprawnionego geologa.

Etap III: Ustalenie treści sprawozdania – Raport bazowy ostateczny
Na tym etapie przygotowane zostanie sprawozdanie bazowe dla instalacji, które będzie określało ilościowy stan skażenia gleby i wód podziemnych substancjami stwarzającymi zagrożenie. Jest ono opracowane na podstawie raportu wstępnego i wyników prac i badań geologicznych, przeprowadzonych na terenie zakładu. Sprawozdanie będzie obejmowało wszystkie zagadnienia określone w znowelizowanej ustawie POŚ oraz w Komunikacie Komisji Europejskiej „Wskazówki Komisji Europejskiej dotyczące opracowania sprawozdań bazowych na podstawie art.22 ust.2 Dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (2014/C 136/03)” a także w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. 

Gwarantujemy:
> kompleksową usługę związaną z opracowaniem raportu początkowego lub udowodnienie, że nie jest on konieczny w danym przypadku
>  szkolenia i doradztwo na najwyższym poziomie
>  reprezentację Zleceniodawcy przed właściwymi urzędami

 

V Opracowanie dokumentacji ETS

System Handlu Uprawnieniami do emisji CO2:
> Opracowanie wniosku o wydanie zezwolenia na uczestnictwo we Wspólnotowym Systemie Handlu Uprawnieniami do Emisji CO2
> Opracowanie instrukcji monitorowania i raportowania emisji CO2
> Przygotowanie wniosku do KPRU dla nowych instalacji
> Przygotowanie firmy do wyjścia z systemu
 

VI Mediacje i negocjacje ze społeczeństwem, instytucjami, firmami w sprawach ochrony środowiska

> Pomagamy skutecznie w rozwiązywaniu konfliktów społecznościowych wokół różnego rodzaju zagadnień związanych z życiem, zdrowiem człowieka oraz środowiskiem naturalnym
Przygotowujemy i prowadzimy negocjacje i mediacje .Skutecznie i profesjonalnie doprowadzamy do rozwiązania zawiłych konfliktów  i  podpisania ugody
Reprezentujemy firmy przed instytucjami w ważnych rozstrzygnięciach środowiskowych
 

VII Programy informatyczne

Zakładowa Baza środowiskowa  - Profesjonalne oprogramowanie do zarządzania informacjami środowiskowymi

Dlaczego warto?
> Zakładowa Baza środowiskową jest kompleksową aplikacją
> Ułatwia i ujednolica zbieranie oraz przetwarzanie danych z różnych etapów procesu
> Pozwala zaoszczędzić czas na wykonanie sprawozdań, opłat i raportów
> Pomaga przygotować zestawienia i analizy do prezentacji Zarządowi
> Umożliwia prowadzenie bazy dla kliku zakładów i kilku stanowisk
> Skróci czas przygotowania raportów i sprawozdań
> Program jest ”szyty na miarę” dostosowany do  wielkości i obowiązków firmy

Gwarantujemy:
> Zapewniamy stałą opiekę i pomoc w wykorzystaniu  pełnej funkcjonalności Bazy
> Zwiększenie kontroli i bezpieczeństwa danych
> Wsparcie merytoryczne w wypełnianiu obowiązków ochrony środowiska
> Bieżącą aktualizację zmian pranych
> Łatwość i przystępność korzystania z bazy
 

VIII Obliczanie śladu węglowego i śladu wodnego (carbon-footprint, water-footprint)

Obliczanie śladu węglowego dla procesu, produktu firmy i jednostek administracyjnych. ślad węglowy to popularny wskaźnik mierzący obciążenie atmosfery. Jest on całkowitą sumą emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie, region lub produkt.  Miarą śladu węglowego jest tCO2eq - tona ekwiwalentu dwutlenku węgla. Ekwiwalent dwutlenku węgla pozwala porównywać emisje różnych gazów na wspólnej skali.

Obliczanie śladu wodnego dla procesu, produktu firmy i jednostek
Dla konsumentów i wielu organizacji międzynarodowych coraz większego znaczenia nabiera ślad wodny przedsiębiorstw, czyli ilość wody zużywanej przez nie bezpośrednio lub pośrednio, jak również wpływ przedsiębiorstw na stan wód.  

Dzięki nam Twoje przedsiębiorstwo może wykazać się zaangażowaniem na rzecz tego innowacyjnego programu ochrony powietrza i wód.

 

IX Plan gospodarki niskoemisyjnej w gminach

Pomożemy Ci pozyskać fundusze i opracujemy dla Twojej Gminy plan gospodarki niskoemisyjnej

Dlaczego to robimy?
Wypełniamy zobowiązania międzynarodowe Polski: protokół z Kioto, pakiet klimatyczno-energetyczny Komisji Europejskiej

Osiągamy wyznaczone cele:
- redukcji emisji gazów cieplarnianych 
- zwiększenia udziału energii pochodzącej z odnawialnychźródeł
- redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej
- poprawa jakości powietrza i realizacja programów naprawczych

Co będzie zawierał plan?
1. Ocenę bazową gminy, regionu (dane demograficzne, profil energetyczny regionalnej produkcji i konsumpcji, istniejący potencjał źródeł energii odnawialnej, instrumenty finansowe)
2. Ocenę ryzyka klimatycznego gminy, regionu (ryzyka fizyczne-związane z fizycznymi zmianami klimatu, ryzyka energetyczne związane z fluktuacjami rynku energii konwencjonalnej i odnawialnej oraz ryzyka regulacyjne związane ze zmianami polityk i przepisów)
3. Określenie dalszych kierunków i priorytetów działań (opis definicji scenariusza, doboru środków i ustalenia ich priorytetów)
4. Scenariusz opisowy działań (scenariusz zawiera zarówno pozytywny jak i negatywny wpływ poszczególnych środków służących do redukcji poziomów emisji oraz wspomagają analizę ewentualnych powiązań między emisją gazów cieplarnianych, rozwojem gospodarczym i różnymi sektorami społeczeństwa).
5. Dobór środków finansowych (w trakcie doboru środków weźmiemy pod uwagę następujące zagadnienia: wymagania infrastrukturalne, zapewnienie wsparcia, obszary wpływów, perspektywy długofalowe wraz z bieżącymi ryzykami i tendencjami, przesłanki na korzyść poszczególnych środków).

Dlaczego należy działać? Korzyści
- Stworzenie Gminy samowystarczalnej energetycznie
- Niskoemisyjne źródła energii – sposobem na niższe koszty funkcjonowania gminy
- Poprawa efektywności energetycznej – zmniejszenie zapotrzebowania na energię
- Poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami
- Rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych – nowe miejsca pracy i nowe inwestycje
- Zapobieganie powstaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami
- Promocja nowych wzorców konsumpcji
- Korzyści zdrowotne mieszkańców gmin – czysta i przyjazna gmina dla mieszkańców i przemysłu
 

X Oprogramowanie dla monitorowania i raportowania emisji CO2

Program do monitorowania i raportowania emisji CO2 to przyjazne narzędzie, dzięki któremu raportowanie emisji gazów cieplarnianych staje się proste, niezawodne i wymaga znacznie mniej pracy. Nasz program ma zastosowanie dla wszystkich działań objętych Rozporządzeniem Ministra środowiska „W sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem uprawień do emisji” jak również Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 601/2012 „W spawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z Dyrektywą 2003/87/WE” oraz pozostałymi aktami wykonawczymi.

Dla jakich instalacji wykonujemy oprogramowanie?
- energetycznego spalania paliw
- produkcji klinkieru cementowego i wapna
- produkcji gipsu
- produkcji szkła i wełny mineralnej
- produkcji wyrobów ceramicznych
- produkcji papieru i pulpy drzewnej
- produkcji chemikaliów
- produkcji stali i surówki
- produkcji węglanu sodowego
- rafinacji olejów mineralnych
- prażenia lub obróbki metali

Najistotniejsze funkcje oprogramowania
- posiadanie i gromadzenia aktualnych danych
- nadzór nad terminami wykonywania analiz laboratoryjnych
- bieżąca informacja na temat wykorzystanych uprawnień
- różnego rodzaju analizy statystyczne umożliwiające nadzór nad emisją CO2
- miesięczna i roczna weryfikacja raportów emisji CO2

Co wyróżnia nasz program?
- ciągła aktualizacja programu zgodnie z obowiązującymi przepisami przez użytkownika
- pełna elastyczność w dodawaniu strumieni materiałów wsadowych oraz parametrów obliczeniowych także przez użytkownika
- intuicyjny interfejs użytkownika zapewniający sprawna obsługę także przez osoby korzystające z programu dorywczo
- zabezpieczenie danych przed skutkami prób nieuprawnionego dostępu

W ramach wdrażania oprogramowania gwarantujemy również szkolenie oddzielne dla kierownictwa, pracowników zakładu i dla administratorów systemu.
W czasie eksploatacji oprogramowania zapewniamy bieżącą pomoc i konsultacje.  
 

OK

OK