Zmienione przepisy ustawy o ochronie przyrody w zakresie prawidłowej pielęgnacji zieleni.

piątek, 2016-07-01

W dniu 28 sierpnia 2015 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1045) znowelizowane zostały przepisy ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.z 2015 r. poz. 1651 ze zm., cyt. dalej jako uop) między innymi w aspekcie dopuszczalnych cięć dokonywanych w koronie drzew. Uchylono dotychczas regulujący tą problematykę art. 82 uop, wprowadzono  natomiast art. 87 a uop, który czytany łącznie z przepisami regulującymi administracyjne kary pieniężne pozwala ustalić zakres dopuszczalnych zabiegów w koronach drzew.

Z ustępu 1 art. 87a uop wynika generalna zasada przeprowadzania wszelkich prac w sposób najmniej szkodzący drzewom i krzewom (dotyczy więc to nie tylko prac polegających na kształtowaniu korony, ale wprost wymienionych w tym przepisie działań typu prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu.

Zgodnie z ust. 2 komentowanego art. 87 a uop prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:

 1)  usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;

 2)  utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;

 3)  wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa.

Widzimy więc tu pewną „lukę prawną” w stosunku do uchylonego art.  82 uop który dopuszczał także usuwanie gałęzi wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi (tym samym, skoro brak takiej przesłanki w art.87a ust. 2 pkt 1-3 uop, należy przyjąć, że „wiąże” tutaj podmiot dokonujący cięć zasada nieusuwania więcej niż 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa).

Co do samych zabiegów opisanych w art. 87a  ust. 2 pkt  1-3, z ust. 5 komentowanego przepisu można wywieść, że w  tych przypadkach można usunąć  gałęzie  w wymiarze przekraczającym  50% korony, a i tak nie jest to uznawana za zniszczenie drzewa karane administracyjną karą pieniężną. O ile w przypadku gałęzi obumarłych, nadłamanych czy też utrzymywania uformowanego kształtu korony drzewa zapis ustawowy bez wątpienia należy uznać za zasadny, rodzi się pytanie, co w sytuacji opisanej w art. 87 a ust. 2 pkt. 3  w zw.  z  ust.5, to znaczy wykonawca dokonał specjalistycznego zabiegu celem przywrócenia naruszonej statyki drzewa usuwając gałęzie w wymiarze przekraczającym 50% korony, a drzewo po tych jakby nie patrzeć drastycznych cięciach utraciło żywotność. Czytając literalnie zapisy ustawy o ochronie przyrody nie ma tu podstaw prawnych do wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej, gdyż takie cięcie nie stanowiło zniszczenia. Jednak nie stanowiło ono zniszczenia „prawnie” (vide wykładnia art. 87 a ust. 2 w zw. z ust. 5 ) niemniej sam fizyczny fakt zniszczenia drzewa bez wątpienia miał miejsce.

 

Opracowanie:

Agnieszka Masłowska- radca prawny, doświadczony trener-praktyk

www.kancelariamaslowska.pl1)Niniejszą ustawą zmienia się następujące ustawy: ustawę z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych, ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawę z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, ustawę z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustawę z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawę z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawę z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów wojskowych, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, ustawę z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, ustawę z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, ustawę z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym, ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, ustawę z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawę z dnia 12 marca2004 r. o pomocy społecznej, ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawę z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, ustawę z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, ustawę z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawę z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących oraz ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Dodaj komentarz
powrót


 
 

OK

OK