Blog

Problematyka administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia

Dodano: 2014-09-12

Problematyka administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia

Problematykę administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie drzew i krzewów bez zezwolenia reguluje art.88-89 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.) Zgodnie z tymi regulacjami karę za nielegalną wycinkę wymierza wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy miejscowo ze względu na miejsce położenia nieruchomości, z której usunięto zieleń. Generalnie pod pojęciem nielegalnej wycinki należy rozumieć usunięcie bez zezwolenia wydawanego zgodnie z art. 83 ww. ustawy drzew i krzewów ozdobnych w wieku powyżej 10 lat. Administracyjna kara pieniężna może być wymierzona posiadaczowi nieruchomości, z której usunięto zieleń bez zezwolenia, gdyż tylko posiadacz może złożyć wniosek zmierzający do wydania zezwolenia zgodnie z przepisami ustawy. Tak więc administracyjnej kary pieniężnej nie można wymierzyć jakiemuś innemu podmiotowi, który np. wyciął drzewa bez zgody posiadacza terenu a następnie przywłaszczył sobie drewno.

więcej

Analiza danych w laboratorium przy użyciu pakietu Excel

Dodano: 2014-09-05

Analiza danych w laboratorium Microsoft Excel odchylenie standardowe formuły szkolenia laboratoryjne artykuł forum blog

Łatwa obsługa, wszechstronność i intuicyjność arkuszy kalkulacyjnych sprawiają, że są one powszechnie stosowane do gromadzenia, porządkowania i przetwarzania danych liczbowych oraz tekstowych. Sprawnemu wprowadzaniu danych sprzyjają liczne mechanizmy automatyzujące wypełnianie komórek arkuszy oraz łatwy import danych zapisanych w plikach o różnorodnych formatach. W laboratoriach badawczych i wzorcujących arkusze mogą one być używane zarówno do wykonywania prostych obliczeń, sporządzania zestawień i raportów, jak i do zaawansowanych analiz, zgłębiania danych, obliczeń symulacyjnych, testowania hipotez badawczych i formułowania prognoz.

więcej

Kształtowanie bezpiecznych zachowań w środowisku pracy

Dodano: 2014-08-27

Kształtowanie bezpiecznych zachowań w środowisku pracy|BHP|Ochrona pracy|PIP|

Ochrona pracy to wg B. Makarewicza, całokształt norm prawnych oraz środków badawczych, organizacyjnych i technicznych mających na celu ochronę praw pracownika oraz ochronę jego życia i zdrowia przed czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi, a także stworzenie mu optymalnych warunków pracy z punktu widzenia ergonomii, fizjologii i psychologii pracy. Takie ujęcie tego zagadnienia jest zarazem powszechnie stosowanym skrótem myślowym, gdyż dotyczy ochrony pracownika, a nie pracy. Pojęcie „bezpieczeństwo i higiena pracy” jest więc jednym z elementów szeroko rozumianej „ochrony pracy”.

więcej

Granica oznaczalności, zakres metody a wskaźnik narażenia zawodowego

Dodano: 2014-08-20

Laboratoria często napotykają na problemy z obliczeniem i zapisaniem wskaźnika narażenia zawodowego dla analiz chemicznych i pyłów gdy wartości wielkości mierzonych w próbkach znajdują się poniżej dolnej granicy oznaczalności. Wskazówek dotyczących sposobu postępowania w takich przypadkach dostarcza norma PN-Z-04008-7:2002 [1] i dyrektywa 2009/90/WE z 31 lipca 2009r. [2]
Punkt 3.5 normy PN-Z-04008-7:2002 [1] mówi:

W przypadku uzyskania wyników niższych od oznaczalności zastosowanej metody analitycznej, w obliczeniach wymagających przekształcenia uzyskanych wyników a logarytmy (pomiary stacjonarne) uwzględnić liczbę odpowiadającą ½ wartości stężenia, które można oznaczyć daną metodą.

więcej


 
 

OK

OK