Blog

Pozwolenia zintegrowane po nowemu - zmiany, zmiany, zmiany…

Dodano: 2014-10-22

Pozwolenia zintegrowane Instalacje przemysłowe zanieczyszczenia do powietrza Ustawa Prawo Ochrony Środowiska Dyrektywa IED szkolenia kurs

Wraz z nową Ustawą Prawo ochrony środowiska w weszło życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Rozporządzenie to jest kluczowe dla wszystkich prowadzących instalacje, gdyż zawiera istotne zmiany w przedmiocie obiektów i produkcji, które wymagają uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

więcej

Nowe obowiązki w zakresie pomiarów emisji rtęci do powietrza

Dodano: 2014-09-16

Nowe obowiązki w zakresie pomiarów emisji rtęci do powietrza

Transponowanie do polskiego porządku prawnego Dyrektywy IED w sprawie emisji przemysłowych niosło za sobą konieczność zmiany polskiego Prawa ochrony środowiska. Nowa ustawa weszła w życie 5 września b.r. a obecnie trwają pracę nad aktami wykonawczymi do niej. Jednym z nich jest najnowszy projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody. Istotne zmiany dla wszystkich użytkowników i prowadzących instalacje nastąpią w zakresie pomiarów emisji rtęci do powietrza. Jedną z nich, w stosunku do poprzedniego stanu prawnego, to określenie zakresu, częstotliwości i metodyki referencyjnej prowadzenia pomiarów emisji rtęci ze źródeł spalania paliw o całkowitej nominalnej mocy cieplnej od 50 MW, opalanych węglem kamiennym lub brunatnym.

więcej

Problematyka administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia

Dodano: 2014-09-12

Problematyka administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia

Problematykę administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie drzew i krzewów bez zezwolenia reguluje art.88-89 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.) Zgodnie z tymi regulacjami karę za nielegalną wycinkę wymierza wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy miejscowo ze względu na miejsce położenia nieruchomości, z której usunięto zieleń. Generalnie pod pojęciem nielegalnej wycinki należy rozumieć usunięcie bez zezwolenia wydawanego zgodnie z art. 83 ww. ustawy drzew i krzewów ozdobnych w wieku powyżej 10 lat. Administracyjna kara pieniężna może być wymierzona posiadaczowi nieruchomości, z której usunięto zieleń bez zezwolenia, gdyż tylko posiadacz może złożyć wniosek zmierzający do wydania zezwolenia zgodnie z przepisami ustawy. Tak więc administracyjnej kary pieniężnej nie można wymierzyć jakiemuś innemu podmiotowi, który np. wyciął drzewa bez zgody posiadacza terenu a następnie przywłaszczył sobie drewno.

więcej

Analiza danych w laboratorium przy użyciu pakietu Excel

Dodano: 2014-09-05

Analiza danych w laboratorium Microsoft Excel odchylenie standardowe formuły szkolenia laboratoryjne artykuł forum blog

Łatwa obsługa, wszechstronność i intuicyjność arkuszy kalkulacyjnych sprawiają, że są one powszechnie stosowane do gromadzenia, porządkowania i przetwarzania danych liczbowych oraz tekstowych. Sprawnemu wprowadzaniu danych sprzyjają liczne mechanizmy automatyzujące wypełnianie komórek arkuszy oraz łatwy import danych zapisanych w plikach o różnorodnych formatach. W laboratoriach badawczych i wzorcujących arkusze mogą one być używane zarówno do wykonywania prostych obliczeń, sporządzania zestawień i raportów, jak i do zaawansowanych analiz, zgłębiania danych, obliczeń symulacyjnych, testowania hipotez badawczych i formułowania prognoz.

więcej


 
 

OK

OK