Blog

Zmiany w zakresie obowiązków pomiarów wielkości emisji do powietrza i standardów emisji - nowe rozporządzenia już obowiązują!

Dodano: 2014-11-10

Zmiany w zakresie obowiązków pomiarów wielkości emisji do powietrza i standardów emisji - nowe rozporządzenia już obowiązują!

Dnia 7 listopada 2014 r. w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane dwa ważne z punktu widzenia transpozycji Dyrektywy IED rozporządzenia Ministra Środowiska: rozporządzenie w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów oraz rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody. Z chwilą ich wejścia w życie stracą moc obecnie obowiązuje rozporządzenia (rozporządzenie dotyczące standardów emisyjnych z 22 kwietnia 2011 r. i rozporządzenie pomiarowe z 4 listopada 2008 r.). Są to dwa nowe akty wykonawcze do obowiązującej od 5 wrześni 2014 r. ustawy Prawo ochrony środowiska.

Nowe obowiązki w zakresie pomiarów emisji rtęci do powietrza  

 

 

 

 

więcej

Metody znormalizowane oznaczeń parametrów jakościowych węgla

Dodano: 2014-11-06

Analiza danych w laboratorium Microsoft Excel odchylenie standardowe formuły szkolenia laboratoryjne artykuł forum blog

Podstawowe parametry węgla pozwalające określić jego jakość dla celów handlowych, to zawartość wilgoci całkowitej, popiołu, siarki całkowitej oraz ciepło spalania. W oparciu o te parametry obliczana jest, poprzez odpowiednią matematyczną formułę, wartość opałowa, zwana potocznie przez niektórych użytkowników "kalorycznością" węgla.

więcej

Pozwolenia zintegrowane po nowemu - zmiany, zmiany, zmiany…

Dodano: 2014-10-22

Pozwolenia zintegrowane Instalacje przemysłowe zanieczyszczenia do powietrza Ustawa Prawo Ochrony Środowiska Dyrektywa IED szkolenia kurs

Wraz z nową Ustawą Prawo ochrony środowiska w weszło życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Rozporządzenie to jest kluczowe dla wszystkich prowadzących instalacje, gdyż zawiera istotne zmiany w przedmiocie obiektów i produkcji, które wymagają uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

więcej

Nowe obowiązki w zakresie pomiarów emisji rtęci do powietrza

Dodano: 2014-09-16

Nowe obowiązki w zakresie pomiarów emisji rtęci do powietrza

Transponowanie do polskiego porządku prawnego Dyrektywy IED w sprawie emisji przemysłowych niosło za sobą konieczność zmiany polskiego Prawa ochrony środowiska. Nowa ustawa weszła w życie 5 września b.r. a obecnie trwają pracę nad aktami wykonawczymi do niej. Jednym z nich jest najnowszy projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody. Istotne zmiany dla wszystkich użytkowników i prowadzących instalacje nastąpią w zakresie pomiarów emisji rtęci do powietrza. Jedną z nich, w stosunku do poprzedniego stanu prawnego, to określenie zakresu, częstotliwości i metodyki referencyjnej prowadzenia pomiarów emisji rtęci ze źródeł spalania paliw o całkowitej nominalnej mocy cieplnej od 50 MW, opalanych węglem kamiennym lub brunatnym.

więcej


 
 

OK

OK