Blog

Działalność gospodarcza na obszarach Natura 2000 – szansą na rozwój firmy

Dodano: 2015-08-14

Działalność gospodarcza obszar Natura 2000

Obszary Natura 2000 wyznaczane są do ochrony konkretnych elementów przyrody, określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Prowadzenie niemal każdej działalności gospodarczej na obszarach objętych ochroną jest możliwe. Przewodnią zasadą realizowanego przedsięwzięcia jest to, aby nie szkodzić przedmiotom ochrony. 

więcej

Jak uczymy się być z innymi?

Dodano: 2015-01-16

Umiejętności interpersonalne społeczne komunikacyjne Szkolenia miękkie dla kadry kierowniczej zarządzanie konferencje kadrowe zachowania asertywne uległe agresywne

Umiejętności interpersonalne to grupa zdolności wykorzystywanych do nawiązywania kontaktu i budowania relacji z innymi. Wśród nich znajdziemy m.in. umiejętności komunikacyjne - związane za świadomym wyrażanie siebie oraz aktywnym słuchaniem, zdolności związane z podejmowaniem grupowego wysiłku obliczonego na wspólny cel – związane z pracę zespołową, czy szerszą grupę umiejętności związanych z postawami asertywnymi – umożliwiającymi zadbanie o własne potrzeby z poszanowaniem dla potrzeb innych ludzi z otoczenia. Wbrew obiegowym opiniom redukującym znaczenie asertywności do umiejętności związanych z odmawianiem – istotą asertywności jest umiejętność bycia sobą wśród innych ludzi. Dlaczego ludzie różnią się między sobą sprawnością w funkcjonowaniu społecznym?

Nowe obowiązki w zakresie pomiarów emisji rtęci do powietrza  

 

 

 

 

więcej

Zmiany w zakresie obowiązków pomiarów wielkości emisji do powietrza i standardów emisji - nowe rozporządzenia już obowiązują!

Dodano: 2014-11-10

Zmiany w zakresie obowiązków pomiarów wielkości emisji do powietrza i standardów emisji - nowe rozporządzenia już obowiązują!

Dnia 7 listopada 2014 r. w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane dwa ważne z punktu widzenia transpozycji Dyrektywy IED rozporządzenia Ministra Środowiska: rozporządzenie w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów oraz rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody. Z chwilą ich wejścia w życie stracą moc obecnie obowiązuje rozporządzenia (rozporządzenie dotyczące standardów emisyjnych z 22 kwietnia 2011 r. i rozporządzenie pomiarowe z 4 listopada 2008 r.). Są to dwa nowe akty wykonawcze do obowiązującej od 5 wrześni 2014 r. ustawy Prawo ochrony środowiska.

Nowe obowiązki w zakresie pomiarów emisji rtęci do powietrza  

 

 

 

 

więcej

Metody znormalizowane oznaczeń parametrów jakościowych węgla

Dodano: 2014-11-06

Analiza danych w laboratorium Microsoft Excel odchylenie standardowe formuły szkolenia laboratoryjne artykuł forum blog

Podstawowe parametry węgla pozwalające określić jego jakość dla celów handlowych, to zawartość wilgoci całkowitej, popiołu, siarki całkowitej oraz ciepło spalania. W oparciu o te parametry obliczana jest, poprzez odpowiednią matematyczną formułę, wartość opałowa, zwana potocznie przez niektórych użytkowników "kalorycznością" węgla.

więcej


 
 

OK

OK