Blog

Metody znormalizowane oznaczeń parametrów jakościowych węgla

Dodano: 2014-11-06

Analiza danych w laboratorium Microsoft Excel odchylenie standardowe formuły szkolenia laboratoryjne artykuł forum blog

Podstawowe parametry węgla pozwalające określić jego jakość dla celów handlowych, to zawartość wilgoci całkowitej, popiołu, siarki całkowitej oraz ciepło spalania. W oparciu o te parametry obliczana jest, poprzez odpowiednią matematyczną formułę, wartość opałowa, zwana potocznie przez niektórych użytkowników "kalorycznością" węgla.

więcej

Pozwolenia zintegrowane po nowemu - zmiany, zmiany, zmiany…

Dodano: 2014-10-22

Pozwolenia zintegrowane Instalacje przemysłowe zanieczyszczenia do powietrza Ustawa Prawo Ochrony Środowiska Dyrektywa IED szkolenia kurs

Wraz z nową Ustawą Prawo ochrony środowiska w weszło życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Rozporządzenie to jest kluczowe dla wszystkich prowadzących instalacje, gdyż zawiera istotne zmiany w przedmiocie obiektów i produkcji, które wymagają uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

więcej

Nowe obowiązki w zakresie pomiarów emisji rtęci do powietrza

Dodano: 2014-09-16

Nowe obowiązki w zakresie pomiarów emisji rtęci do powietrza

Transponowanie do polskiego porządku prawnego Dyrektywy IED w sprawie emisji przemysłowych niosło za sobą konieczność zmiany polskiego Prawa ochrony środowiska. Nowa ustawa weszła w życie 5 września b.r. a obecnie trwają pracę nad aktami wykonawczymi do niej. Jednym z nich jest najnowszy projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody. Istotne zmiany dla wszystkich użytkowników i prowadzących instalacje nastąpią w zakresie pomiarów emisji rtęci do powietrza. Jedną z nich, w stosunku do poprzedniego stanu prawnego, to określenie zakresu, częstotliwości i metodyki referencyjnej prowadzenia pomiarów emisji rtęci ze źródeł spalania paliw o całkowitej nominalnej mocy cieplnej od 50 MW, opalanych węglem kamiennym lub brunatnym.

więcej

Problematyka administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia

Dodano: 2014-09-12

Problematyka administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia

Problematykę administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie drzew i krzewów bez zezwolenia reguluje art.88-89 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.) Zgodnie z tymi regulacjami karę za nielegalną wycinkę wymierza wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy miejscowo ze względu na miejsce położenia nieruchomości, z której usunięto zieleń. Generalnie pod pojęciem nielegalnej wycinki należy rozumieć usunięcie bez zezwolenia wydawanego zgodnie z art. 83 ww. ustawy drzew i krzewów ozdobnych w wieku powyżej 10 lat. Administracyjna kara pieniężna może być wymierzona posiadaczowi nieruchomości, z której usunięto zieleń bez zezwolenia, gdyż tylko posiadacz może złożyć wniosek zmierzający do wydania zezwolenia zgodnie z przepisami ustawy. Tak więc administracyjnej kary pieniężnej nie można wymierzyć jakiemuś innemu podmiotowi, który np. wyciął drzewa bez zgody posiadacza terenu a następnie przywłaszczył sobie drewno.

więcej


 
 

OK

OK