Harmonogram szkoleń I półrocze 2020 rok

czwartek, 2019-11-28

HARMONOGRAM SZKOLEŃ NA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Akademie: 

  • AI         Akademia analiz instrumentalnych
  • AP       Akademia badania paliw
  • AŻ        Akademia bezpiecznej żywności
  • BŚ       Akademia badań środowiskowych
  • F          Akademia farmacji
  • MET     Akademia metrologii i kompetencji
  • MB       Akademia mikrobiologii i biologii
  • STAT    Akademia statystyki laboratoryjnej
  • ŚP       Akademia środowiska pracy i BHP
  • S          Akademia zarządzania wg 17025
     

Termin

Miejsce

Akademia

Temat

Katowice, 22-23.01.2020 r.

22-23.01.2020

Katowice

S

Szybkie metody reakcji na problemy jakościowe w laboratorium – działania korygujące, ryzyko i szanse, odstępstwa i badania niezgodne z wymaganiami według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Warsztaty.

22-23.01.2020

Katowice

ŚP

Badania hałasu i drgań mechanicznych w środowisku pracy. Metody pomiaru i oceny narażenia zawodowego na hałas i drgania mechaniczne.

22-23.01.2021

Katowice

MET

Wykorzystanie oraz interpretacja zawartości świadectw wzorcowania wyposażenia używanego w laboratorium fizykochemicznym. Spójność pomiarowa, CRM/RM zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Warszawa, 28-29.01.2020 r.

28.01.2020

Warszawa

MB

Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym oraz najczęściej występujące niezgodności w badaniach mikrobiologicznych - wymagania normy ISO/IEC 17025:2018-02.

28-29.01.2020

Warszawa

S

Wymagania PCA na drodze do akredytacji oraz wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

28-29.01.2020

Warszawa

S

Kurs auditora wewnętrznego. Auditowanie systemu zarządzania w Laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02.

28-29.01.2020

Warszawa

ŚP

Pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy.

28-29.01.2020

Warszawa

ŚP


Badanie mikroklimatu w środowisku pracy wg PN-EN ISO 7730:2006, PN-EN ISO 7243:2018-01 (nowelizacja normy) i PN-EN ISO 11079:2008. Szacowanie wydatku energetycznego. Badanie oświetlenia elektrycznego.

28-29.01.2020

Warszawa

AI

Oznaczanie pH i przewodności elektrycznej właściwej wody – podstawy teoretyczne i realizacja metod badawczych.

28-29.01.2020

Warszawa

S

Szybkie metody reakcji na problemy jakościowe w laboratorium – działania korygujące, ryzyko i szanse, odstępstwa i badania niezgodne z wymaganiami według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Warsztaty.

29.01.2020

Warszawa

MB

Wykrywanie GMO w żywności i paszach - wymagania prawne i metody badań.

Warszawa, 5-7.02.2020 r.

5-7.02.2020

Warszawa

AI

Chromatografia cieczowa (HPLC) w praktyce. Wykłady i zajęcia laboratoryjne.

Kraków, 12-13.02.2020 r.

12.02.2020

Kraków

ŚP

Wymagania dotyczące pomiarów poziomu hałasu oraz dopuszczalne poziomy dźwięku w pomieszczeniach.

12-13.02.2020

Kraków

AP

Laboratoryjne wyznaczenie wartości opałowej próbki biopaliwa stałego.

12-13.02.2020

Kraków

STAT

Techniki statystyczne w praktyce laboratoryjnej - szacowanie niepewności pomiaru, stwierdzanie zgodności z wymaganiami, walidacja metod badawczych. Warsztaty komputerowe.

12-13.02.2020

Kraków

MET

Potwierdzenie kompetencji technicznych personelu laboratorium. Nadzorowanie wyposażenia i zapewnieie spojnosci pomiarowej zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

12-13.02.2020

Kraków

S

Wymagania PCA na drodze do akredytacji oraz wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

12-13.02.2020

Kraków

MB

Zasady pobierania i przygotowania próbek pobranych z obszaru łańcucha żywnościowego do badań mikrobiologicznych wg znowelizowanych norm PN-EN ISO 6887-1 do 6.

Warszawa, 25-26.02.2020 r.

25.02.2020

Warszawa

AI

Podstawy teoretyczne i praktyczne wskazówki zastosowania - spektrometrii mas z jonizacją próbki w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS)

25.02.2020

Warszawa

AP


Ręczne pobieranie próbek paliw i biopaliw ciekłych. Czynniki wpływające na wiarygodność i reprezentatywność próbki. Wymagania normy PN-EN ISO 3170 oraz BHP.

25.02.2020

Warszawa

ŚP


Źródła błędów i najczęściej stwierdzane niezgodności podczas audytów w laboratoriach środowiska pracy.

25-26.02.2020

Warszawa

MB

Zarządzanie jakością pożywek mikrobiologicznych z uwzględnieniem aktualnych wymagań

25-26.02.2020

Warszawa

AI

Chromatografia gazowa - walidacja metody i procedura oceny niepewności procesu

25-26.02.2020

Warszawa

ŚP

Bezpieczeństwo pracy w laboratorium w tym ocena ryzyka na czynnik chemiczny. Gospodarka odpadami w laboratorium.

25-26.02.2020

Warszawa

MET

Programy badań biegłości i porównań miedzylaboratoryjnych. Wykorzystanie wyników i zasady weryfikacji organizatorów zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 17043

25-26.02.2020

Warszawa

STAT

Skuteczny proces szacownia nepewności, w lab. Fizykochemicznym. Identyfikacja, monitorowanie oraz eliminacja źródła błędów na wszystkich etapach proceduty badawczej.

25-26.02.2019

Warszawa

S

Doskonalenie kompetencji audytorskich w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

25-26.02.2020

Warszawa

MB

Badania molekularne - PCR i Real-time PCR w laboratorium akredytowanym. Walidacja i szacowanie niepewności

Wrocław, 11-12.03.2020 r.

11-12.03.2020

Wrocław

S

Vademecum nowego pracownika akredytowanego laboratorium badawczego - proces, ryzyko, szanse.

11-12.03.2020

Wrocław

STAT

Wybór, weryfikacja i walidacja metod badawczych w laboratorium fizyko-chemicznym

11-12.03.2020

Wrocław

S

Praktyczne podejście do oceny ryzyka w zarządzaniu laboratorium – Warsztaty.

11-12.03.2020

Wrocław

MET

Doskonalenie kompetencji technicznych w laboratorium fizyko-chemicznym. Świadectwa wzorcowania i certyfikowane materiały odniesienia.

Kraków, 25-26.03.2020 r.

25.03.2020

Kraków

AI

ICP - OES - walidacja metody.

25-26.03.2020

Kraków

MET


Szacowanie niepewności, jako proces w rozumieniu zapisów nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

25-26.03.2020

Kraków

S

Efektywne metody nadzoru nad personelem – warsztaty.

25-26.03.2020

Kraków

ŚP

Pobieranie próbek powietrza w środowisku pracy. Badanie zapylenia. Ocena narażenia zawodowego na pyły i czynniki chemiczne w świetle aktualnych wymagań przepisów prawa oraz Rozp. MRP i PS z dnia 12 czerwca 2018 r.

25-26.03.2020

Kraków

MET

Potwierdzenie ważności wyników zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-0 - analiza trendów, karty kontrolne, interpretacja wyników programów PT/ILC.

25-26.03.2020

Kraków

S

Kurs auditora wewnętrznego. Auditowanie systemu zarządzania w Laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02.

25-26.03.2020

Kraków

MET

Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym oraz najczęściej występujące niezgodności w analizie instrumentalnej- wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

25-26.03.2020

Kraków

MB

System HACCP jako narzędzie zapewnienia bezpieczeństwa żywności, GMP, GHP (zasady, wymagania, obszary, rozwiązania praktyczne).

26.03.2020

Kraków

AI

ICP - OES - Interferencje ich charakterystyka i sposoby eliminacji.

Warszawa, 01-02.04.2020 r.

01.04.2020

Warszawa

MB

Audytowanie systemu zarządzania i kompetencji technicznych w laboratorium mikrobiologicznym z uwzględnieniem wymagań normy PN-EN ISO-IEC 17025:2018-02.

01-02.04.2020

Warszawa

MB

Bakterie z rodzaju Legionella – występowanie w środowisku naturalnym i sztucznych rezerwuarach wody, zagrożenia zdrowotne, wymagania w obszarze regulowanym.

01-02.04.2020

Warszawa

MB

Zapewnienie jakości badań zgodnie z zasadami DPL (GLP).

01-02.04.2020

Warszawa

MET

Metody klasyczne w laboratorium fizykochemicznym metody pomiarowe- zapewnienie spójności pomiarowej w badaniach spektrofotometrycznych, pehametrycznych, konduktometrycznych oraz przy pomiarach masy (wagi oraz wzorce masy).

01-02.04.2020

Warszawa

S

Szybkie metody reakcji na problemy jakościowe w laboratorium – działania korygujące, ryzyko i szanse, odstępstwa i badania niezgodne z wymaganiami według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Warsztaty.

01-02.04.2020

Warszawa

S

Kompetencje i obowiązki kierownictwa w laboratorium badawczym zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-2.

01-02.04.2020

Warszawa

S

Zarządzanie elastycznym zakresem akredytacji praktyce laboratorium badawczego.

01-02.04.2020

Warszawa

S

Vademecum nowego pracownika akredytowanego laboratorium badawczego - proces, ryzyko, szanse.

Warszawa, 22-24.04.2020 r.

22-24.04.2020

Warszawa

AI

Praktyczne zastosowanie metod chromatografii gazowej oraz GC-MS. Warsztaty laboratoryjne.

Zakopane 22-24.04.2020 r.

22-24.04.2020

Zakopane

MET

Wykorzystanie oraz interpretacja zawartości świadectw wzorcowania wyposażenia używanego w laboratorium fizykochemicznym. Spójność pomiarowa, CRM/RM zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

22-24.04.2020

Zakopane

STAT

Statystyka w laboratorium. Aspekty praktyczne, analiza wyników badań laboratoryjnych.

22-24.04.2020

Zakopane

S

Kompetencje i zadania kierownictwa w systemie zarządzania zgodnym z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-2.

22-24.04.2020

Zakopane

AP

Węgiel kamienny i brunatny - metody znormalizowane. Pobieranie i przygotowanie próbek do badań wg norm PN i norm serii ISO, precyzja pobierania próbek węgla, przygotowania i wykonania badań.

22-24.04.2020

Zakopane

ŚP

BHP w laboratoriach i pracowniach chemicznych- bezpieczna praca w warunkach szkodliwych. Wymagania stawiane przez rozporządzenia REACH i CL.

22-24.04.2020

Zakopane

AI

Optyczna spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej. Teoria i praktyka.

Warszawa  06-07.05.2020 r.

06.05.2020

Warszawa

AI

ASA z atomizacją w płomieniu (FAAS). Rozwiązywanie problemów analitycznych. Porady praktyczne.

07.05.2020

Warszawa

AI

„Podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowanie absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją w piecu grafitowym (GFAAS) oraz z generowaniem wodorków (HGAAS) i generowaniem zimnych par (CVAAS)”

06-07.05.2020

Warszawa

AI

Spektroskopia w podczerwieni FT-IR. Rozwiązywanie problemów. Interpretacja wyników.

06-07.05.2020

Warszawa

ŚP

Krystaliczna krzemionka w środowisku pracy - oznaczanie metodą spektrometrii w podczerwieni.

06-07.05.2020

Warszawa

STAT

Analiza trendów – efektywne narzędzie stosowane w procesie potwierdzania ważności wyników zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Warsztaty.

06-07.05.2020

Warszawa

S

Ocena zgodności z wymaganiami oraz działania odnoszoszące się do ryzyk i szans w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

06-07.05.2020

Warszawa

S

Kurs auditora wewnętrznego. Auditowanie systemu zarządzania w Laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02.

06-07.05.2020

Warszawa

MB

Walidacja pobierania próbek do badań mikrobiologicznych

Kraków  13-14.05.2020 r.

13.05.2020

Kraków

AI

Chromatografia gazowa - walidacja metody i procedura oceny niepewności procesu.

13-14.05.2020

Kraków

S

Vademecum nowego pracownika akredytowanego laboratorium badawczego - proces, ryzyko, szanse

13-14.05.2020

Kraków

MET

Walidacja i szacowanie niepewności, jako proces w rozumieniu zapisów nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02- warsztaty komputerowe.

13-14.05.2020

Kraków

ŚP


Badanie mikroklimatu w środowisku pracy wg PN-EN ISO 7730:2006, PN-EN ISO 7243:2018-01 (nowelizacja normy) i PN-EN ISO 11079:2008. Szacowanie wydatku energetycznego. Badanie oświetlenia elektrycznego.

13-14.05.2020

Kraków

AP

Paliwa alternatywne. Stałe paliwa wtórne (SRF) - metody znormalizowane. Metody oznaczania zawartości biomasy.

13-14.05.2020

Kraków

MET

Potwierdzenie kompetencji technicznych personelu laboratorium. Nadzorowanie wyposażenia i zapewnieie spojnosci pomiarowej zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

13-14.05.2020

Kraków

S

Kurs auditora technicznego w laboratorium analitycznym.

Wrocław, 20-21.05.2020 r.

20-21.05.2020

Wrocław

ŚP

Bezpieczeństwo pracy w laboratorium w tym ocena ryzyka na czynnik chemiczny. Gospodarka odpadami w laboratorium.

20-21.05.2020

Wrocław

S

Kurs auditora wewnętrznego. Auditowanie systemu zarządzania w Laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02.

20-21.05.2020

Wrocław

STAT

Skuteczny proces szacownia niepewności, w laboratorium fizyko-chemicznym. Identyfikacja, monitorowanie oraz eliminacja źródła błędów na wszystkich etapach proceduty badawczej

20-21.05.2020

Wrocław

MB

Zasady pobierania i przygotowania próbek do badań (woda, żywność, wymazy, odciski, powietrze).

Zakopane, 27-29.05.2020 r.

27-29.05.2020

Zakopane

STAT

Identyfikacja źródeł błędów wpływających na wyniki badań. Spójnośc pomiarowa i kompetencje techniczne personelu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02.

27-29.05.2020

Zakopane

MET

Walidacja metod badawczych i szacowanie niepewności w ujęciu procesowym zgodnie z wymaganiami nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w laboratorium analitycznym. Monitorowanie, identyfikacja i eliminacja źródeł błędów. Warsztaty komputerowe.

27-29.05.2020

Zakopane

S

Kurs auditora wewnętrznego. Auditowanie systemu zarządzania w Laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02.

27-29.05.2020

Zakopane

ŚP


Techniczne aspekty wykonywania pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy.

27-29.05.2020

Zakopane

AI

Chromatografia gazowa i cieczowa dla zaawansowanych. Teoria chromatografii w praktyce. Rozwiązywanie problemów.

Warszawa, 03-04.06.2020 r.

03-04.06.2020

Warszawa

S

Szybkie metody reakcji na problemy jakościowe w laboratorium – działania korygujące, ryzyko i szanse, odstępstwa i badania niezgodne z wymaganiami według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Warsztaty.

03-04.06.2020

Warszawa

S

Kompetencje i obowiązki kierownictwa w laboratorium zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-2.

03-04.06.2020

Warszawa

S

Doskonalenie kompetencji audytorskich w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

03-04.06.2020

Warszawa

MET

Praktyczne wykorzystanie metrologii w działalności laboratorium akredytowanego.

03-04.06.2020

Warszawa

ŚP

Badania hałasu i drgań mechanicznych w środowisku pracy. Metody pomiaru i oceny narażenia zawodowego na hałas i drgania mechaniczne.

03-04.06.2020

Warszawa

S

Doskonalenie kompetencji audytorskich w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

03-04.06.2020

Warszawa

STAT

Techniki statystyczne w praktyce laboratoryjnej - szacowanie niepewności pomiaru, stwierdzanie zgodności z wymaganiami, walidacja metod badawczych. Warsztaty komputerowe.

03-04.06.2020

Warszawa

MB

Analiza sensoryczna żywności - od utworzenia zespołu sensorycznego do akredytacji.

03-04.06.2020

Warszawa

F

Walidacja, weryfikacja i transfer metod analitycznych w laboratorium farmaceutycznym

Katowice, 09-10.06.2020 r.

09-10.06.2020

Katowice

ŚP

BHP w laboratoriach i pracowniach chemicznych- bezpieczna praca w warunkach szkodliwych. Wymagania stawiane przez rozporządzenia REACH i CLP.

09-10.06.2020

Katowice

S


Vademecum nowego pracownika akredytowanego laboratorium badawczego - proces, ryzyko, szanse.

09-10.06.2020

Katowice

AI

Interferencje i źródła błędów w technice ICP-OES, ich charakterystyka i sposoby eliminacji. Sterowanie jakością w technice ICP-OES.

09-10.06.2020

Katowice

MET

Walidacja i szacowanie niepewności, jako proces w rozumieniu zapisów nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02- warsztaty komputerowe.

Jastrzębia Góra, 17-19.06.2020 r.

17-19.06.2020

Jastrzębia Góra

MET

Od poboru próbki do wyniku badania. Źródła najczęściej popełnianych błędów i ich eliminacja. Wpływ na budżet niepewności.

17-19.06.2020

Jastrzębia Góra

MET

Potwierdzenie ważności wyników zgodnie z wym. Normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - analiza trendów, karty kontrolne, interpretacja wyników programów PT/ILC .

17-19.06.2020

Jastrzębia Góra

S

Doskonalenie kompetencji audytorskich w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

17-19.06.2020

Jastrzębia Góra

ŚP

BHP w laboratoriach i pracowniach chemicznych- bezpieczna praca w warunkach szkodliwych. Wymagania stawiane przez rozporządzenia REACH i CL.

17-19.06.2020

Jastrzębia Góra

AI

ASA - absorpcyjna spektrometria atomowa z atomizacją w płomieniu (FAAS), w piecu grafitowym (GFAAS) oraz z generowaniem wodorków (HGAAS) i generowaniem zimnych par (CVAAS). Doskonalenie kompetencji technicznych.

Jastrzębia Góra, 24-26.06.2020 r.

24-26.06.2020

Jastrzębia Góra

S

Szybkie metody reakcji na problemy jakościowe w laboratorium – działania korygujące, ryzyko i szanse, odstępstwa i badania niezgodne z wymaganiami według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Warsztaty.

24-26.06.2020

Jastrzębia Góra

S

Kompetencje i zadania kierownictwa w systemie zarządzania zgodnym z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC
17025:2018-2

24-26.06.2020

Jastrzębia Góra

MET

Wybór, weryfiikacja , walidacja medtod badawczych w laboratorium fizyko-chemicznym

24-26.06.2020

Jastrzębia Góra

ŚP


Techniczne aspekty wykonywania pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy.


 

powrót


 
 

OK

OK