Aktualne szkolenia

Akademia badań środowiskowych, pola elektromagnetyczne LZ3/SR/11/17
Szerokopasmowe i selektywne pomiary pól elektromagnetycznych, zgodnie z wymaganiami przepisów ochrony środowiska oraz wymaganiami akredytacyjnymi - Zakopane, listopad
Zakopane, 28.11.2017 - 01.12.2017
Akademia ochrony środowiska, Ochrona powietrza OZ3/MO/11/17
Warsztaty bilansowania lotnych związków organicznych (LZO) - Zakopane, listopad
Zakopane, 28.11.2017 - 30.11.2017
Akademia ochrony środowiska, Gospodarka odpadami, Gospodarka wodno-ściekowa, Ochrona powietrza, Prawo i OOŚ OZ4/POS/12/17
Akademia Prawa Ochrony Środowiska- najistotniejsze zmiany -Zakopane, listopad
Zakopane, 28.11.2017 - 01.12.2017
Laboratorium, Akademia analiz instrumentalnych LZ3/GiB/11/17
Chromatografia gazowa i cieczowa dla zaawansowanych.Teoria chromatografii w praktyce - Rozwiązywanie problemów - Zakopane, listopad
Zakopane, 29.11.2017 - 01.12.2017
Laboratorium, Akademia Kierownika, Akademia zarządzania wg 17025 LZ3/PK/11/17
Kompetencje i obowiązki kierownictwa do spraw jakości oraz spraw technicznych w laboratorium akredytowanym zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 17025 - Zakopane, listopad
Zakopane, 29.11.2017 - 01.12.2017
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji LZ3/WK1/11/17
Nadzorowanie wyposażenia, spójność pomiarowa, zapewnienie jakości badań. Wymagania PCA: DA-05 i DA-06 oraz DAB-07 - Zakopane, listopad
Zakopane, 29.11.2017 - 01.12.2017
Laboratorium, Akademia analiz instrumentalnych LZ3/IJ/11/17
Optyczna spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej. Teoria i praktyka - Zakopane, listopad
Zakopane, 29.11.2017 - 01.12.2017
Akademia badań środowiskowych, hałas LZ3/KiS/11/17
Pomiary emisji hałasu w środowisku. Prezentacja wyników zgodnie z wymaganiami PCA i Ministra Środowiska. Warsztaty doskonalące - Zakopane, listopad
Zakopane, 29.11.2017 - 01.12.2017
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji LZ3/PB1/11/17
Sterowanie jakością badań w laboratoriach branży energetycznej - Zakopane, listopad
Zakopane, 29.11.2017 - 01.12.2017
Akademia farmacji LZ3/AA/11/17
Walidacja, weryfikacja i transfer metod analitycznych w Laboratorium farmaceutycznym - Zakopane, listopad
Zakopane, 29.11.2017 - 01.12.2017
Laboratorium, Akademia badania paliw LZ3/ZM/11/17
Węgiel kamienny i brunatny-metody znormalizowane. Pobieranie i przygotowanie próbek do badań wg norm PN i norm serii ISO - wyznaczanie podstawowych parametrów jakościowych. Podobieństwa i różnice w odniesieniu do norm PN i ISO. Analiza sitowa. - Zakopane,
Zakopane, 29.11.2017 - 01.12.2017
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej LZ3/IM1/11/17
Wymagania nowej normy ISO/IEC 17025, a skuteczny proces szacowania niepewności w laboratorium fizykochemicznym. Identyfikacja, monitorowanie oraz eliminacja źródeł błędów na wszystkich etapach procedury badawczej. Warsztaty komputerowe- Zakopane, listopad
Zakopane, 29.11.2017 - 01.12.2017
Laboratorium, Akademia analiz instrumentalnych LZ3/GiK/12/17
ASA - absorpcyjna spektrometria atomowa z atomizacją w płomieniu (FAAS) oraz w piecu grafitowym (GFAAS). Doskonalenie kompetencji technicznych - Zakopane, grudzień
Zakopane, 06.12.2017 - 08.12.2017
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025 LZ3/WK/12/17
Doskonalenie skuteczności systemu zarządzania - wymagania normy ISO/IEC 17025:2005 i projektu DIS 17025:2017: ocena ryzyka, działania zapobiegawcze, działania korygujące, Identyfikacja i postępowanie z badaniami niezgodnymi z wymaganiami, zgoda na odstę
Zakopane, 06.12.2017 - 08.12.2017
Akademia ochrony środowiska, NOWE TEMATY, Ochrona powietrza, Prawo i OOŚ OZ3/SK/12/17
Monitorowanie, rozliczanie i weryfikacja emisji w ramach systemu handlu emisjami - Zakopane, grudzień
Zakopane, 06.12.2017 - 08.12.2017
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025 LZ3/PK/12/17
Podejście procesowe w systemie zarządzania w laboratorium badawczym (z uwzględnieniem planowanych zmian normy ISO/IEC 17025) - Zakopane, grudzień
Zakopane, 06.12.2017 - 08.12.2017
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025 LZ3/IM/12/17
Proces walidacja i weryfikacji metod badawczych oraz szacowanie niepewności pomiaru w laboratorium analitycznym.Warsztaty komputerowe - Zakopane, grudzień
Zakopane, 06.12.2017 - 08.12.2017
Laboratorium, Akademia analiz instrumentalnych LW3/GIG/12/17
Warsztaty laboratoryjne. Praktyczne zastosowanie metod chromatografii gazowej oraz GC-MS - Warszawa, grudzień
Warszawa, 06.12.2017 - 08.12.2017
Akademia ochrony środowiska, NOWE TEMATY, Ochrona powietrza, Prawo i OOŚ OZ3/QAL3/12/17
Warsztaty obliczeniowe dla nadzoru nad automatycznymi systemami pomiarowymi (procedura QAL3) - Zakopane, grudzień
Zakopane, 06.12.2017 - 08.12.2017
Laboratorium, Branża spożywcza LZ3/JK/12/17
Zapewnienie jakości wody i napojów bezalkoholowych w świetle obowiązujących aktów prawnych - Zakopane, grudzień
Zakopane, 06.12.2017 - 08.12.2017
Akademia farmacji LW1/AA/12/17
CTD moduł 3 Jakość - wymagania rejestracyjne - Warszawa, grudzień
Warszawa, 12.12.2017
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji LW1/AB/12/17
Identyfikacja źródeł błędów wpływających na wyniki - Warszawa, grudzien
Warszawa, 12.12.2017
Laboratorium, Akademia środowiska pracy LW1/JM/12/17
Mikroklimat w środowisku pracy. Szacowanie wydatku energetycznego - Warszawa, grudzień
Warszawa, 12.12.2017
NOWE TEMATY, Gospodarka wodno-ściekowa, Prawo i OOŚ OW1/MKO/12/17
Nowe prawo wodne w kontekście opłat za pobór wód i odprowadzanie ścieków - Warszawa, grudzień
Warszawa, 12.12.2017
Laboratorium, Akademia analiz instrumentalnych LW1/MS/12/17
PCR i real-time PCR – projektowanie reakcji, walidacja metody, analiza wyników - Warszawa, grudzień
Warszawa, 12.12.2017
Laboratorium, Akademia analiz instrumentalnych LW1/EP/12/17
Spektrofotometria UV-VIS – specyfika metody - Warszawa, grudzień
Warszawa, 12.12.2017
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej LW2/IM/12/17
Abc programu Excel w praktyce laboratoryjnej czyli warsztaty z podstaw oprogramowania - Warszawa, grudzień
Warszawa, 12.12.2017 - 13.12.2017
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025 LW2/WK/12/17
Doskonalenie systemu zarządzania w laboratorium - wykorzystanie działań korygujących, odstępstw, badań niezgodnych z wymaganiami, działań zapobiegawczych i ocena ryzyka wg znowelizowanej normy EN ISO 17025 - Warszawa, grudzień
Warszawa, 12.12.2017 - 13.12.2017
Laboratorium, Akademia analiz instrumentalnych LW2/IJ/12/17
Interferencje i źródła błędów w technice ICP OES, ich charakterystyka i sposoby eliminacji. Sterowanie jakością w technice ICP OES - Warszawa, grudzień
Warszawa, 12.12.2017 - 13.12.2017
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, powietrze LW2/GU/12/17
Metody SRM - stan aktualny i przyszłość - Warszawa, grudzień
Warszawa, 12.12.2017 - 13.12.2017
Laboratorium, Akademia mikrobiologii LW2/RP/12/17
Nowe wymagania normalizacyjne PN-EN ISO 6579-1, ISO 6579-2, ISO 6579-3 w zakresie wykrywania, identyfikacji, oznaczania liczby i serotypowania Salmonella spp. w łańcuchu żywnościowym - Warszawa, grudzień
Warszawa, 12.12.2017 - 13.12.2017
Akademia ochrony środowiska, Gospodarka odpadami, NOWE TEMATY, Gospodarka wodno-ściekowa, Ochrona powietrza, Prawo i OOŚ OW2/JG/12/17
Sprawozdawczość w zakresie korzystania ze środowiska - opłatowa, PRTR, KOBIZE i gospodarowania odpadami - WARSZTATY - Warszawa, grudzień
Warszawa, 12.12.2017 - 13.12.2017
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej LW2/SZ/12/17
Warsztaty komputerowe technik statystycznych. Ekspert walidacji metod analitycznych i szacowania niepewności pomiarów. Wyznaczanie krzywych kalibracyjnych - Warszawa, grudzień
Warszawa, 12.12.2017 - 13.12.2017
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025 LW2/JS/12/17
Zapewnienie jakości w badaniach zgodnie z zasadami DPL (GLP) - Warszawa, grudzień
Warszawa, 12.12.2017 - 13.12.2017
Akademia farmacji LW1/AA1/12/17
Metoda analityczna na potrzeby walidacji czyszczenia. Obliczanie limitów - Warszawa, grudzień
Warszawa, 13.12.2017
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji LW1/AB1/12/17
Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym w laboratorium - wymagania normy PN- EN ISO/IEC 17025:2005 - Warszawa, grudzień
Warszawa, 13.12.2017
Laboratorium, Akademia analiz instrumentalnych LW1/MB/12/17
Chromatografia jonowa (IC). Rozwiązywanie problemów - Warszawa, grudzień
Warszawa, 14.12.2017
Laboratorium, Akademia mikrobiologii LK1/HW/12/17
Nadzorowanie wyposażenia pomiarowego a spójność pomiarowa w badaniach mikrobiologicznych - Kraków, grudzień
Kraków, 14.12.2017
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji LK1/PB/12/17
Wybrane zagadnienia z metrologii ogólnej - szkolenie dla pracowników laboratoriów badawczych - Kraków, grudzień
Kraków, 14.12.2017
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025 LD2/IM/12/17
Omówienie normy ISO/IEC17025 - Podstawy dla nowych pracowników - Wrocław, grudzień
Wrocław, 14.12.2017 - 15.12.2017
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, woda/ścieki LD2/MZ/12/17
Spójność pomiarowa, nadzór nad wyposażeniem i doskonalenie kompetencji technicznych w laboratorium wodno – ściekowym - Wrocław, grudzień
Wrocław, 14.12.2017 - 15.12.2017
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025 LK2/IM/12/17
Zarządzanie procesowe, ryzyko i szanse, czyli jak sprawnie wdrożyć nową normę ISO/IEC 17025 w laboratorium - Kraków, grudzień
Kraków, 14.12.2017 - 15.12.2017
Laboratorium, Akademia mikrobiologii LD2/JK/12/17
Zasady pobierania i przygotowania próbek do badań (woda, żywność, wymazy, odciski, powietrze) - Wrocław, grudzień
Wrocław, 14.12.2017 - 15.12.2017


 
 

OK

OK