Aktualne szkolenia

Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Szkolenia jednodniowe LW1/MB/09/19
Chromatografia jonowa (IC). Rozwiązywanie problemów. Interpretacja wyników- Warszawa, wrzesień
Warszawa, 11.09.2019
Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LW1/HW/09/19
Szacowanie niepewności w badaniach mikrobiologicznych z uwzględnieniem aktualnych wymagań akredytacyjnych - Warszawa, wrzesień
Warszawa, 11.09.2019
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/MZ/09/19
Praktyczne wdrożenie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w laboratorium badawczym - Warszawa, wrzesień 2019
Warszawa, 11.09.2019 - 12.09.2019
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia dwudniowe LW2/SZ/09/19
Warsztaty komputerowe technik statystycznych. Ekspert walidacji metod analitycznych i szacowania niepewności pomiarów. Wyznaczanie krzywych kalibracyjnych - Warszawa, wrzesień
Warszawa, 11.09.2019 - 12.09.2019
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/PK/09/19
Kurs auditora wewnętrznego. Auditowanie systemu zarządzania w Laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02. - Warszawa, wrzesień
Warszawa, 11.09.2019 - 12.09.2019
Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia dwudniowe LW2/PKK/09/19
Pobieranie próbek powietrza w środowisku pracy. Badanie zapylenia. Ocena narażenia zawodowego na pyły i czynniki chemiczne w świetle aktualnych wymagań przepisów prawa oraz Rozp. MRP i PS z dnia 12 czerwca 2018 r.- Warszawa, wrzesień
Warszawa, 11.09.2019 - 12.09.2019
Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia dwudniowe LW2/IM/09/19
Potwierdzenie ważności wyników w laboratorium fizykochemicznym zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02- Warszawa, wrzesień
Warszawa, 11.09.2019 - 12.09.2019
Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia dwudniowe LW2/BP/09/19
Zarządzanie jakością pożywek mikrobiologicznych z uwzględnieniem aktualnych wymagań - Warszawa, wrzesień
Warszawa, 11.09.2019 - 12.09.2019
REACH i NZŚ, Akademia środowiska pracy i BHP, Akademia Kierownika, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia jednodniowe OW1/GML/09/19
Obowiązki dalszych użytkowników substancji i mieszanin chemicznych - wymagania REACH, CLP, akty krajowe - Warszawa, wrzesień 2019
Warszawa, 11.09.2019
Gospodarka odpadami, Prawo i OOŚ, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe OW2/WS/09/19
Gospodarka odpadami w praktyce - kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem najnowszych wymagań - Warszawa, wrzesień 2019
Warszawa, 11.09.2019 - 12.09.2019
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia dwudniowe LL2/MIR/09/19
Spektrometria absorpcji atomowej- teoria i praktyka- Lublin, wrzesień
Lublin, 11.09.2019 - 12.09.2019
Gospodarka odpadami, Ochrona powietrza, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe OW2/JG/09/19
Sprawozdawczość w zakresie korzystania ze środowiska - opłatowa, PRTR, KOBIZE i gospodarowania odpadami - WARSZTATY - Warszawa, wrzesień 2019
Warszawa, 11.09.2019 - 12.09.2019
Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LD1/JK/09/19
Zasady pobierania i przygotowania próbek do badań mikrobiologicznych (woda, żywność, wymazy, odciski, powietrze) - Wrocław, wrzesień
Wrocław, 25.09.2019
Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia dwudniowe LD2/MZZ/09/19
Badania molekularne - PCR i Real-time PCR w laboratorium akredytowanym. Walidacja i szacowanie niepewności wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - Wrocław, wrzesień
Wrocław, 25.09.2019 - 26.09.2019
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia dwudniowe LD2/AB/09/19
Identyfikacja źródeł błędów wpływających na wyniki badań. Spójność pomiarowa i kompetencje techniczne personelu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02- Wrocław, wrzesień
Wrocław, 25.09.2019 - 26.09.2019
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LD2/IM/09/19
Ocena ryzyk i szans w laboratorium badawczym – skuteczne narzędzie doskonalenia systemu zarządzania jakością. Wrocław, wrzesień
Wrocław, 25.09.2019 - 26.09.2019
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LD2/WP/09/19
Vademecum nowego pracownika akredytowanego laboratorium badawczego - proces, ryzyko, szanse - Wrocław, wrzesień
Wrocław, 25.09.2019 - 26.09.2019
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia dwudniowe LD2/PB/09/19
Walidacja i szacowanie niepewności, jako proces w rozumieniu zapisów nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02- Wrocław, wrzesień
Wrocław, 25.09.2019 - 26.09.2019
Akademia badań środowiskowych, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe OD2/MGG/09/19
Analiza śladu węglowego - Wrocław, wrzesień
Wrocław, 25.09.2019 - 26.09.2019
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia badań środowiskowych, Akademia mikrobiologii i biologii, Gospodarka wodno-ściekowa, woda/ścieki, Szkolenia jednodniowe LD1/RM/09/19
Bakterie z rodzaju Legionella – występowanie w środowisku naturalnym i sztucznych rezerwuarach wody, zagrożenia zdrowotne, wymagania w obszarze regulowanym - Wrocław, wrzesień
Wrocław, 26.09.2019
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Akademia farmacji, Szkolenia jednodniowe LK1/MG/10/19
Badania mikrobiologiczne produktów kosmetycznych w świetle aktualnych wymagań prawnych - Kraków, październik
Kraków, 02.10.2019
Kategorie szkoleń, Akademia badania paliw, Szkolenia jednodniowe LK1/PD/10/19
Ręczne pobieranie próbek paliw i biopaliw ciekłych. Czynniki wpływające na wiarygodność i reprezentatywność próbki. Wymagania normy PN-EN ISO 3170 oraz BHP - Kraków, październik
Kraków, 02.10.2019 - 02.10.2018
Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia dwudniowe LK2/MPL/10/19
Badania hałasu i drgań mechanicznych w środowisku pracy. Metody pomiaru i oceny narażenia zawodowego na hałas i drgania mechaniczne - Kraków, październik
Kraków, 02.10.2019 - 03.10.2019
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia dwudniowe LK2/AB/10/19
Doskonalenie kompetencji technicznych pracowników laboratoriów badawczych. Nadzór nad wyposażeniem w aspekcie wymagań nowej normy PN-EN ISO IEC 17025:2018-02-Kraków, październik
Kraków, 02.10.2019 - 03.10.2019
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LK2/ES/10/19
Od wdrożenia metody badawczej do sprawozdania z badań. Identyfikacja procesów w laboratorium chemicznym- Kraków, październik
Kraków, 02.10.2019 - 03.10.2019
Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, woda/ścieki, Szkolenia dwudniowe LK2/BP/10/19
Pobieranie próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z uwzględnieniem aktualnych wymagań - Kraków, październik
Kraków, 02.10.2019 - 03.10.2019
Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia dwudniowe LK2/JKK/10/19
Pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy- Kraków, październik
Kraków, 02.10.2019 - 03.10.2019
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LK2/PK/10/19
Wdrożenie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w laboratorium badawczym i wzorcującym - Kraków, październik
Kraków, 02.10.2019 - 03.10.2019
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia dwudniowe LK2/IM/10/19
Wybór, weryfikacja, walidacja i szacowanie niepewności fizykochemicznych metod badawczych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Warsztaty - Kraków, październik
Kraków, 02.10.2019 - 03.10.2019
Akademia badań środowiskowych, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe OK2/MGG/10/19
Analiza śladu węglowego - Kraków, pażdziernik
Kraków, 02.10.2019 - 03.10.2019
Gospodarka wodno-ściekowa, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe OK2/ŁS/10/19
Warsztaty sporządzania operatów wodnoprawnych w świetle nowelizacji ustawy Prawo wodne - Kraków, październik
Kraków, 02.10.2019 - 03.10.2019
Gospodarka odpadami, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe OZ3/WS/10/19
Gospodarowanie odpadami - obecne wymagania prawa unijnego i krajowego. Planowane zmiany. - Zakopane, październik 2019
Zakopane, 08.10.2019 - 10.10.2019
Gospodarka odpadami, Gospodarka wodno-ściekowa, Ochrona powietrza, Prawo i OOŚ, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe OZ4/POS/10/19
Akademia Prawa Ochrony Środowiska - najistotniejsze zmiany - Zakopane, październik 2019
Zakopane, 08.10.2019 - 11.10.2019
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia trzydniowe LZ3/WKO/10/19
Analizy chemiczne pH, konduktometryczne, grawimetryczne i wolumetryczne. Szacowanie niepewności, zapewnienie metrologicznej spójności pomiarowej i aspekty praktyczne ww. analiz- Zakopane październik
Zakopane, 09.10.2019 - 11.10.2019
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia trzydniowe LZ3/IM/10/19
Doskonalenie kompetencji audytorskich w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02- Zakopane, październik
Zakopane, 09.10.2019 - 11.10.2019
Hałas, hałas, Akademia Kierownika, Akademia ochrony środowiska AK/I//10/19
I Ogólnopolskie warsztaty akustyczne dla przemysłu - Zakopane, październik
Zakopane, 09.10.2019 - 11.10.2019
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Ochrona powietrza, powietrze, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe OZ3/TH/10/19
Metody pomiaru emisji cząstek stałych oraz substancji w nich zawartych w aspekcie aktualnych zmian i uzupełnień w normach emisyjnych - Zakopane, październik 2019
Zakopane, 09.10.2019 - 11.10.2019
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia trzydniowe LZ3/PB/10/19
Praktyczne wykorzystanie metrologii w działalności laboratorium akredytowanego w odniesieniu do wymagań nowej normy - Zakopane, październik
Zakopane, 09.10.2019 - 11.10.2019
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia jednodniowe LKT1/PKK/10/19
Badanie mikroklimatu w środowisku pracy wg PN-EN ISO 7730:2006, PN-EN ISO 7243:2018-01 (nowelizacja normy) i PN-EN ISO 11079:2008. Badanie oświetlenia elektrycznego- Katowice, październik
Katowice, 16.10.2019
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia jednodniowe LKT1/IM/10/19
Szybkie metody reakcji na problemy jakościowe w laboratorium – działania korygujące, ryzyko i szanse, odstępstwa i badania niezgodne z wymaganiami według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Warsztaty - Katowice, październik
Katowice, 16.10.2019
Akademia Kierownika KIER/VI/10/19
VI Edycja - Kierownik Laboratorium XXI wieku - Sopot
Sopot, 23.10.2019 - 25.10.2019
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, woda/ścieki, Szkolenia jednodniowe LW1/ML/11/19
Analiza sensoryczna wody według aktualnych norm - Warszawa, listopad
Warszawa, 06.11.2019
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia farmacji, Szkolenia jednodniowe LW1/AA/11/19
CTD moduł 3 Jakość - wymagania rejestracyjne - Warszawa, listopad
Warszawa, 06.11.2019
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia jednodniowe LW1/IJ/11/19
ICP - OES - walidacja metody - Warszawa, listopad
Warszawa, 06.11.2019
Kategorie szkoleń, Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia jednodniowe LW1/DD/11/19
Najczęściej stwierdzane niezgodności podczas audytów w laboratoriach badających środowisko pracy - Warszawa, listopad
Warszawa, 06.11.2019
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Szkolenia jednodniowe LW1/MB/11/19
Optymalizacja metody i rozwiązywania problemów w HPLC dla zaawansowanych- Warszawa, listopad
Warszawa, 06.11.2019
Kategorie szkoleń, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LW1/MS/11/19
PCR jako efektywne narzędzie do wykrywania drobnoustrojów oraz analiza filogenetyczna - Warszawa, listopad
Warszawa, 06.11.2019
Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Gospodarka wodno-ściekowa, Szkolenia jednodniowe LW1/HW/11/19
Potwierdzenie (walidacja/weryfikacja) metod mikrobiologicznych, serologicznych, molekularnych dla żywności, wody, materiału biologicznego, próbek środowiskowych z uwzględnieniem różnych technik - Warszawa, listopad
Warszawa, 06.11.2019
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia jednodniowe LW1/IM/11/19
Szybkie metody reakcji na problemy jakościowe w laboratorium – działania korygujące, ryzyko i szanse, odstępstwa i badania niezgodne z wymaganiami według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Warsztaty - Warszawa, listopad
Warszawa, 06.11.2019
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia jednodniowe LW1/WK/11/19
Zarządzanie elastycznym zakresem akredytacji praktyce laboratorium badawczego - Warszawa, listopad
Warszawa, 06.11.2019
Akademia zarządzania wg 17025, Akademia Kierownika, Szkolenia dwudniowe LW2/PK/11/19
Kompetencje i obowiązki kierownictwa w laboratorium badawczym zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-2. - Warszawa, listopad
Warszawa, 06.11.2019 - 07.11.2019
Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia dwudniowe LW2/AM/11/19
Krystaliczna krzemionka w środowisku pracy - oznaczanie techniką spektrometrii w podczerwieni. - Warszawa, listopad
Warszawa, 06.11.2019 - 07.11.2019
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia dwudniowe LW2/AD/11/19
Spektroskopia w podczerwieni FT-IR. Interpretacja wyników. Rozwiązywanie problemów. - Warszawa, listopad
Warszawa, 06.11.2019 - 07.11.2019
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia dwudniowe LW2/SZ/11/19
Zastosowanie metod statystycznych w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych - zalecenia norm PN-EN ISO/IEC 17043 oraz ISO 13528:2015. Warsztaty dla organizatorów i uczestników programów PT/ILC.- Warszawa, listopad
Warszawa, 06.11.2019 - 07.11.2019
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia dwudniowe LW2/MZ/11/19
Źródła błędów wpływających na wyniki badań w laboratorium fizykochemicznym. Od poboru próbki do wyniku badań w ujęciu procesowym wg.nowych wymagań normy 17025 - Warszawa, listopad
Warszawa, 06.11.2019 - 07.11.2019
Akademia badań środowiskowych, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe OW2/MGG/11/19
Analiza śladu węglowego - Warszawa, listopad
Warszawa, 06.11.2019 - 07.11.2019
Prawo i OOŚ, Akademia Kierownika, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe OW2/AZ/11/19
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach. - Warszawa, listopad
Warszawa, 06.11.2019 - 07.11.2019
REACH i NZŚ, Ochrona powietrza, powietrze, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe OW2/GW/11/19
Warsztaty bilanswania lotnych związków organicznych (LZO) - Warszawa, listopad
Warszawa, 06.11.2019 - 07.11.2019
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia jednodniowe LW1/IM1/11/19
Analiza trendów – efektywne narzędzie stosowane w procesie potwierdzania ważności wyników zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Warsztaty - Warszawa, listopad
Warszawa, 07.11.2019
Akademia analiz instrumentalnych, Szkolenia jednodniowe LW1/TG/11/19
Chromatografia gazowa - walidacja metody i procedura oceny niepewności procesu - Warszawa, listopad
Warszawa, 07.11.2019
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia jednodniowe LW1/IJ1/11/19
ICP - OES - Interferencje ich charakterystyka i sposoby eliminacji - Warszawa, listopad
Warszawa, 07.11.2019
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia jednodniowe LK1/IM/11/19
Skuteczny przegląd zarządzania w laboratorium efektywnym narzędziem kierownictwa w podsumowaniu funkcjonowania systemu. Warsztaty - Kraków, listopad
Kraków, 13.11.2019
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia jednodniowe LK1/HW/11/19
Wdrażanie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w laboratorium badawczym - Kraków, listopad
Kraków, 13.11.2019
Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LK1/JK/11/19
Zasady pobierania i przygotowania próbek pobranych z obszaru łańcucha żywnościowego do badań mikrobiologicznych wg znowelizowanych norm PN-EN ISO 6887-1 do 6 - Kraków, listopad
Kraków, 13.11.2019
Akademia badań środowiskowych, Gospodarka odpadami, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe , odpady LK2/PB/11/19
Akredytowane pobieranie próbek odpadów do badań – reprezentatywność, walidacja, szacowanie niepewności- Kraków, listopad
Kraków, 13.11.2019 - 14.11.2019
Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia dwudniowe LK2/GML/11/19
Bezpieczeństwo pracy w laboratorium w tym ocena ryzyka na czynnik chemiczny. Gospodarka odpadami w laboratorium. - Kraków, listopad
Kraków, 13.11.2019 - 14.11.2019
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LK2/PK/11/19
Kurs auditora wewnętrznego. Auditowanie systemu zarządzania w Laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02. - Kraków, listopad
Kraków, 13.11.2019 - 14.11.2019
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia dwudniowe LK2/ES/11/19
Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym oraz najczęściej występujące niezgodności w analizie instrumentalnej- wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02- Kraków, listopad
Kraków, 13.11.2019 - 14.11.2019
Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia dwudniowe LK2/PKK/11/19
Pobieranie próbek powietrza w środowisku pracy. Badanie zapylenia. Ocena narażenia zawodowego na pyły i czynniki chemiczne w świetle aktualnych wymagań przepisów prawa oraz Rozp. MRP i PS z dnia 12 czerwca 2018 r.- Kraków, listopad
Kraków, 13.11.2019 - 14.11.2019
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LK2/WP/11/19
Vademecum nowego pracownika akredytowanego laboratorium badawczego - proces, ryzyko, szanse - Kraków, listopad
Kraków, 13.11.2019 - 14.11.2019
Gospodarka odpadami, Prawo i OOŚ, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe OK2/WS/11/19
Gospodarka odpadami w praktyce - kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem najnowszych wymagań - Kraków, listopad
Kraków, 13.11.2019 - 14.11.2019
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia jednodniowe LK1/IM1/11/19
Efektywne metody nadzoru nad personelem - warsztaty. - Kraków, listopad
Kraków, 14.11.2019
Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LK1/HW1/11/19
Wykrywanie GMO w żywności i paszach - wymagania prawne i metody badań - Kraków, listopad
Kraków, 14.11.2019
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia jednodniowe LKT1/IM/11/19
Doskonalenie kompetencji audytorskich w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - Katowice, listopad
Katowice, 20.11.2019
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia jednodniowe LKT1/PKK/11/19
Pobieranie próbek powietrza w środowisku pracy. Badanie zapylenia. Ocena narażenia zawodowego na pyły i czynniki chemiczne w świetle aktualnych wymagań przepisów prawa oraz Rozp. MRP i PS z dnia 12 czerwca 2018 r.- Katowice, listopad
Katowice, 20.11.2019
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia trzydniowe LZ3/GiK/11/19
ASA - absorpcyjna spektrometria atomowa z atomizacją w płomieniu (FAAS), w piecu grafitowym (GFAAS) oraz z generowaniem wodorków (HGAAS) i generowaniem zimnych par (CVAAS). Doskonalenie kompetencji technicznych. - Zakopane, Listopad
Zakopane, 20.11.2019 - 22.11.2019
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia trzydniowe LZ3/IM/11/19
Dostosowanie dokumentacji w laboratorium zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Warsztaty. - Zakopane, listopad
Zakopane, 20.11.2019 - 22.11.2019
Akademia badań środowiskowych, Hałas, hałas, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe, Badania biegłości, badania porównawcze OZ3/ZS/11/19
Metody wyznaczania poziomu mocy akustycznej, jako element certyfikacji obowiązkowej/dobrowolnej oraz w odniesieniu do wymagań obliczeniowych hałasu przemysłowego - warsztaty pomiarowe - Zakopane, listopad 2019
Zakopane, 20.11.2019 - 22.11.2019
Ochrona powietrza, powietrze, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe OZ3/QAL3/11/19
Obowiązki użytkownika systemu monitoringu ciągłego wynikające z normy PN-EN 14181:2015 -Zakopane, listopad
Zakopane, 20.11.2019 - 22.11.2019
Laboratorium, Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia trzydniowe LZ3/AU/11/19
Techniczne aspekty wykonywania pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy - Zakopane, listopad
Zakopane, 20.11.2019 - 22.11.2019
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia trzydniowe LZ3/PB/11/19
Walidacja metod badawczych i szacowanie niepewności w ujęciu procesowym zgodnie z wymaganiami nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w laboratorium analitycznym. Monitorowanie, identyfikacja i eliminacja źródeł błędów. Warsztaty komputerowe- Zakopane
Zakopane, 20.11.2019 - 22.11.2019
Gospodarka odpadami, Gospodarka wodno-ściekowa, Ochrona powietrza, Prawo i OOŚ, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe OZ4/POS/11/19
Akademia Prawa Ochrony Środowiska - najistotniejsze zmiany - Zakopane, listopad 2019
Zakopane, 26.11.2019 - 29.11.2019
Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia trzydniowe LZ3/AS/11/19
BHP w laboratoriach i pracowniach chemicznych- bezpieczna praca w warunkach szkodliwych. Wymagania stawiane przez rozporządzenia REACH i CLP - Zakopane, listopad
Zakopane, 27.11.2019 - 29.11.2019
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia trzydniowe LZ3/GiB/11/19
Chromatografia cieczowa i gazowa dla zaawansowanych. Teoria chromatografii w praktyce. Rozwiązywanie problemów- Zakopane, listopad
Zakopane, 27.11.2019 - 29.11.2019
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia trzydniowe LZ3/IM1/11/19
Doskonalenie kompetencji audytorskich w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02- Zakopane, listopad
Zakopane, 27.11.2019 - 29.11.2019
Ochrona powietrza, Prawo i OOŚ, powietrze, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe OZ3/SK/11/19
Nowe zasady udziału w handlu emisjami CO2. - Zakopane, listopad
Zakopane, 27.11.2019 - 29.11.2019
Akademia badań środowiskowych, Hałas, hałas, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe, Badania biegłości, badania porównawcze OZ3/PH/ZS/11/19
Pomiary emisji hałasu w środowisku. Prezentacja wyników zgodnie z wymaganiami PCA i Ministra Środowiska. Warsztaty pomiarowe - Zakopane, listopad
Zakopane, 27.11.2019 - 29.11.2019
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia trzydniowe LZ3/AB/11/19
Spójność pomiarowa, świadectwa wzorcowania, CRM/RM zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - Zakopane, listopad
Zakopane, 27.11.2019 - 29.11.2019
Laboratorium, Akademia farmacji, Szkolenia trzydniowe, Analiza instrumentalna, Farmacja i produkcja kosmetyków LZ3/AA/11/19
Walidacja, weryfikacja oraz transfer metod analitycznych w laboratorium farmaceutycznym - Zakopane, listopad
Zakopane, 27.11.2019 - 29.11.2019
Akademia badania paliw, Szkolenia trzydniowe LZ3/BPP/11/19
Węgiel kamienny i brunatny- metody znormalizowane. Pobieranie i przygotowanie próbek do badań wg norm PN i norm serii ISO, precyzja pobierania, przygotowania i wykonania badań. Wyznaczanie podstawowych parametrów jakościowych wg norm PN i norm serii ISO.
Zakopane, 27.11.2019 - 29.11.2019
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia trzydniowe LW3/TG/12/19
Praktyczne zastosowanie metod chromatografii gazowej oraz GC-MS. Warsztaty laboratoryjne - Warszawa, grudzień
Warszawa, 04.12.2019 - 06.12.2019
Gospodarka odpadami, Akademia Kierownika, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe , odpady OK2/GW/12/19
Kurs przygotowujący do egazminu państwowego - stwierdzenie kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami. Kierownik Spalarni Odpadów. - Kraków, grudzień
Kraków, 04.12.2019 - 05.12.2019
Prawo i OOŚ, Akademia Kierownika, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe OK2/AZ/12/19
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach. - Kraków, grudzień
Kraków, 04.12.2019 - 05.12.2019
Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LW1/BP/12/19
Analiza sensoryczna żywności - od utworzenia zespołu sensorycznego do akredytacji- Warszawa, grudzień
Warszawa, 11.12.2019
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LW1/JK/12/19
Walidacja pobierania próbek do badań mikrobiologicznych - Warszawa, grudzień
Warszawa, 11.12.2019
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, woda/ścieki, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe LW2/MZ/12/19
Pobieranie próbek wód i ścieków do badań. Jak zapewnić właściwą jakość procesu pobierania próbek i uniknąć błędów - Warszawa, grudzień
Warszawa, 11.12.2019 - 12.12.2019
Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia dwudniowe LW2/IM/12/19
„Statystyka w laboratorium aspekty praktyczne” Podstawowe narzędzia statystyczne w praktyce laboratoryjnej kompendium wiedzy- Warszawa, grudzień
Warszawa, 11.12.2019 - 12.12.2019
Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia dwudniowe LW2/PKK/12/19
Badanie mikroklimatu w środowisku pracy wg PN-EN ISO 7730:2006, PN-EN ISO 7243:2018-01 (nowelizacja normy) i PN-EN ISO 11079:2008. Badanie oświetlenia elektrycznego- Warszawa, grudzień
Warszawa, 11.12.2019 - 12.12.2019
Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia dwudniowe LW2/GML/12/19
Bezpieczeństwo pracy w laboratorium w tym ocena ryzyka na czynnik chemiczny. Gospodarka odpadami w laboratorium. - Warszawa, grudzień
Warszawa, 11.12.2019 - 12.12.2019
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia dwudniowe LW2/IJ/12/19
Interferencje i źródła błędów w technice ICP-OES, ich charakterystyka i sposoby eliminacji. Sterowanie jakością w technice ICP-OES - Warszawa, grudzień
Warszawa, 11.12.2019 - 12.12.2019
Laboratorium, Akademia badania paliw, Szkolenia dwudniowe LW2/BPP/12/19
Paliwa alternatywne. Stałe paliwa wtórne (SRF) - metody znormalizowane. Metody oznaczania zawartości biomasy- Warszawa, grudzień
Warszawa, 11.12.2019 - 12.12.2019
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/PK/12/19
Wymagania PCA na drodze do akredytacji oraz wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - Warszawa, grudzień
Warszawa, 11.12.2019 - 12.12.2019
Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Akademia środowiska pracy i BHP, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/JS/12/19
Zapewnienie jakości badań zgodnie z zasadami DPL (GLP) - Warszawa, grudzień
Warszawa, 11.12.2019 - 12.12.2019
Gospodarka odpadami, Ochrona powietrza, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe OW2/JG/12/19
Sprawozdawczość w zakresie korzystania ze środowiska - opłatowa, PRTR, KOBIZE i gospodarowania odpadami - WARSZTATY - Warszawa, grudzień 2019
Warszawa, 11.12.2019 - 12.12.2019
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia jednodniowe LW1/AB/12/19
Metody klasyczne w laboratorium fizykochemicznym- Warszawa, grudzień
Warszawa, 12.12.2019


 
 

OK

OK