Aktualne szkolenia

Akademia ochrony środowiska, NOWE TEMATY, Gospodarka wodno-ściekowa, Prawo i OOŚ OL1/TB/09/17
Nowe Prawo wodne - nowe regulacje organizacyjne i prawne - Lublin, wrzesień
Lublin, 22.09.2017
Laboratorium, Akademia środowiska pracy LD1/JM/09/17
Badanie zapylenia w środowisku pracy - Wrocław, wrzesień
Wrocław, 26.09.2017
Laboratorium, Akademia badania paliw LD1/PD/09/17
Ręczne pobieranie próbek paliw i biopaliw ciekłych. Wymagania normy PN-EN ISO 3170 oraz BHP - Wrocław, wrzesień
Wrocław, 26.09.2017
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji LD1/PB/09/17
Wybrane zagadnienia z metrologii ogólnej - szkolenie dla pracowników laboratoriów badawczych - Wrocław, wrzesień
Wrocław, 26.09.2017
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji LD2/WK/09/17
Miarodajność wyników - cel procesu wg znowelizowanej normy EN ISO 17025- Wrocław, wrzesień
Wrocław, 26.09.2017 - 27.09.2017
Laboratorium, Akademia badania paliw LD2/ZM/09/17
Paliwa alternatywne. Stałe paliwa wtórne (SRF) - metody znormalizowane. Metody oznaczania zawartości biomasy - Wrocław, wrzesień
Wrocław, 26.09.2017 - 27.09.2017
Laboratorium, Akademia mikrobiologii LD2/BW/09/17
Pożywki mikrobiologiczne w badaniach żywności, wody, kosmetyków, produktów farmaceutycznych. Najnowsze wymagania. Szczepy odniesienia jako narzędzie monitorowania kompetencji laboratorium - Wrocław, wrzesień
Wrocław, 26.09.2017 - 27.09.2017
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej LD2/SZ/09/17
Warsztaty komputerowe technik statystycznych. Ekspert walidacji metod analitycznych i szacowania niepewności pomiarów. Wyznaczanie krzywych kalibracyjnych - Wrocław, wrzesień
Wrocław, 26.09.2017 - 27.09.2017
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025 LD2/IM/09/17
Zarządzanie procesowe, ryzyko i szanse, czyli jak sprawnie wdrożyć nową normę ISO/IEC 17025 w laboratorium - Wrocław, wrzesień
Wrocław, 26.09.2017 - 27.09.2017
Akademia Kierownika
Kierownik Laboratorium XXI wieku
Janów Podlaski, 03.10.2017 - 06.10.2017
Laboratorium, Akademia analiz instrumentalnych LW1/IJ/10/17
ICP - OES - Interferencje ich charakterystyka i sposoby eliminacji - Warszawa, październik
Warszawa, 11.10.2017
Laboratorium, Akademia mikrobiologii LW1/TK/10/17
Norma PN EN ISO 6579 Mikrobiologia żywności i pasz – Horyzontalna metoda wykrywania Salmonella spp.– stan bieżący, zatwierdzone zmiany - Warszawa, październik
Warszawa, 11.10.2017
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji LW1/WK/10/17
Spójność pomiarowa i DA-06 w praktyce analitycznej - Warszawa, październik
Warszawa, 11.10.2017
Akademia ochrony środowiska, Ochrona powietrza, Prawo i OOŚ OW1/WS/10/17
Wymagania związane ze stosowaniem i użytkowaniem urządzeń zawierających substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy cieplarniane - Warszawa, październik
Warszawa, 11.10.2017
Akademia farmacji LW1/AA/10/17
Wzorce farmakopealne i robocze w farmacji. Standaryzacja wzorców - Warszawa, październik
Warszawa, 11.10.2017
Akademia ochrony środowiska, Prawo i OOŚ OW2/OOS/10/17
Ocena oddziaływania na środowisko - aspekty prawne i techniczne - Warszawa, październik
Warszawa, 11.10.2017 - 12.10.2017
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji LW2/PB/10/17
Praktyczne wykorzystanie metrologii w działalności laboratorium akredytowanego - Warszawa, październik
Warszawa, 11.10.2017 - 12.10.2017
Laboratorium, Branża spożywcza LW2/JK/10/17
System HACCP jako narzędzie zapewnienia bezpieczeństwa żywności, Dobra Praktyka Produkcyjna, Dobra Praktyka Higieniczna (zasady, wymagania, obszary, rozwiązania praktyczne) - Warszawa, październik
Warszawa, 11.10.2017 - 12.10.2017
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej LW2/SZ/10/17
Warsztaty komputerowe technik statystycznych. Ekspert walidacji metod analitycznych i szacowania niepewności pomiarów. Wyznaczanie krzywych kalibracyjnych - Warszawa, październik
Warszawa, 11.10.2017 - 12.10.2017
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, powietrze LW2/GU/10/17
Warsztaty pomiarowe czyli jak przeliczać i obliczać wielkości związane z gazami odlotowymi. Przykładowe budżety niepewności. Sprawozdania z badań. - Warszawa, październik
Warszawa, 11.10.2017 - 12.10.2017
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025 LW2/JS/10/17
Zapewnienie jakości w badaniach zgodnie z zasadami DPL (GLP) - Warszawa, październik
Warszawa, 11.10.2017 - 12.10.2017
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025 LW2/IM/10/17
Zarządzanie procesowe, ryzyko i szanse, czyli jak sprawnie wdrożyć nową normę ISO/IEC 17025 w laboratorium - Warszawa, październik
Warszawa, 11.10.2017 - 12.10.2017
Akademia farmacji LW1/AA1/10/17
Badanie i znaczenie procesów uwalniania w rozwoju produktu generycznego - Warszawa, październik
Warszawa, 12.10.2017
Laboratorium, Akademia analiz instrumentalnych LW1/IJ1/10/17
ICP - OES - walidacja metody - Warszawa, październik
Warszawa, 12.10.2017
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025 LW1/WK1/10/17
Ocena ryzyka, działania zapobiegawcze, korygujące, odstępstwa i badania niezgodne z wymaganiami w praktyce laboratorium - Warszawa, październik
Warszawa, 12.10.2017
Laboratorium, Akademia analiz instrumentalnych LW1/EP/10/17
Spektrofotometria UV-VIS – specyfika metody - Warszawa, październik
Warszawa, 13.10.2017
Akademia ochrony środowiska, Gospodarka odpadami, Gospodarka wodno-ściekowa, Ochrona powietrza, Prawo i OOŚ OZ4/POS/10/17
Akademia Prawa Ochrony Środowiska- najistotniejsze zmiany -Zakopane, październik
Zakopane, 17.10.2017 - 20.10.2017
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025 LZ3/WK/10/17
Audytor wewnętrzny w laboratorium - audytowanie systemu zarządzania i kompetencji technicznych - Zakopane, październik
Zakopane, 18.10.2017 - 20.10.2017
Laboratorium, Akademia analiz instrumentalnych LZ3/GiB/10/17
Chromatografia gazowa i cieczowa dla zaawansowanych.Teoria chromatografii w praktyce - Rozwiązywanie problemów - Zakopane, październik
Zakopane, 18.10.2017 - 20.10.2017
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji LZ3/PB/10/17
Spełnienie wymagań akredytacyjnych przez laboratoria pracujące w obszarze energetyki - Zakopane, październik
Zakopane, 18.10.2017 - 20.10.2017
Laboratorium, Akademia badania paliw LZ3/ZM/10/17
Stałe paliwa wtórne (SRF) - metody znormalizowane pobieranie próbek, przygotowanie próbek laboratoryjnych, przygotowanie próbek do badań z próbek laboratoryjnych, badanie podstawowych parametrów jakościowych- - Zakopane, październik
Zakopane, 18.10.2017 - 20.10.2017
Akademia ochrony środowiska, Gospodarka odpadami, Prawo i OOŚ OZ3/WS/09/17
Ustawa o odpadach, a gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie, transgraniczne przemieszczanie odpadów, transport odpadów niebezpiecznych - Zakopane, październik
Zakopane, 18.10.2017 - 20.10.2017
Akademia ochrony środowiska, Gospodarka wodno-ściekowa OZ3/AR/10/17
Warsztaty sporządzania operatów wodnoprawnych w świetle nowelizacji ustawy Prawo wodne - Zakopane, październik
Zakopane, 18.10.2017 - 20.10.2017
Laboratorium, Akademia mikrobiologii LZ3/JK/10/17
Wymagania norm i dokumentów PCA w stosunku do laboratorium mikrobiologicznego badającego żywność - Zakopane, październik
Zakopane, 18.10.2017 - 20.10.2017
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025 LZ3/IM/10/17
Zarządzanie procesowe, ryzyko i szanse, czyli jak sprawnie wdrożyć nową normę ISO/IEC 17025 w laboratorium - Zakopane, październik
Zakopane, 18.10.2017 - 20.10.2017
Laboratorium, Akademia analiz instrumentalnych LD1/MS/10/17
PCR i real-time PCR – projektowanie reakcji, walidacja metody, analiza wyników - Wrocław, październik
Wrocław, 24.10.2017
Laboratorium, Akademia środowiska pracy LD1/MD/10/17
Podstawowe wymagania dotyczące pomiarów czynników chemicznych w środowisku pracy zawarte w Polskich Normach - Wrocław, październik
Wrocław, 24.10.2017
NOWE TEMATY, Prawo i OOŚ OW1/JK/10/17
Warsztaty dla inwestorów – pisanie pism w postępowaniu w sprawie decyzji środowiskowej (wniosków, pełnomocnictw, odpowiedzi na wezwania, odwołań, zażaleń) - Warszawa, październik
Warszawa, 24.10.2017
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji LD1/PB/10/17
Wybrane zagadnienia z metrologii ogólnej - szkolenie dla pracowników laboratoriów badawczych - Wrocław, październik
Wrocław, 24.10.2017
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji LD2/WK/10/17
Nadzorowanie wyposażenia, spójność pomiarowa, zapewnienie jakości badań. Wymagania PCA: DA-05 i DA-06 oraz DAB-07 - Wrocław, październik
Wrocław, 24.10.2017 - 25.10.2017
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej LD2/IM/10/17
Wykorzystanie narzędzi statystycznych w laboratorium badawczym. Aspekty praktyczne na przykładach z róznych obszarów działalności technicznej laboratorium - Wrocław, październik
Wrocław, 24.10.2017 - 25.10.2017
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025 LD2/PK/10/17
Zmiana normy ISO/IEC 17025. Podejście procesowe w systemie zarządzania w laboratorium badawczym - Wrocław, październik
Wrocław, 24.10.2017 - 25.10.2017
Laboratorium, Akademia analiz instrumentalnych LD1/MB/10/17
Chromatografia jonowa (IC). Rozwiązywanie problemów - Wrocław, październik
Wrocław, 26.10.2017
Akademia ochrony środowiska, Gospodarka odpadami, NOWE TEMATY, Gospodarka wodno-ściekowa, Hałas, Ochrona powietrza, Prawo i OOŚ OK1/WS/11/17
Kalendarium przedsiębiorcy w zakresie ochrony środowiska - Kraków, listopad
Warszawa, 07.11.2017
Akademia ochrony środowiska, Prawo i OOŚ OK2/MS/11/17
Prawne i techniczne aspekty ochrony powierzchni ziemi i szkód w środowisku. Konsekwencje zapisów w raporcie początkowym o stanie gleby, ziemi i wód podziemnych - Kraków, listopad
Kraków, 07.11.2017 - 08.11.2017
Akademia ochrony środowiska, Ochrona powietrza, Prawo i OOŚ PSLE/11/17
IX Warsztaty Emisyjne PSLE - Nowe Normy emisyjne w kontroli AMS i co dalej ...?
Warszawa, 07.11.2017 - 09.11.2017
Laboratorium, Akademia analiz instrumentalnych LK1/TG/11/17
Chromatografia gazowa - walidacja metody i procedura oceny niepewności procesu - Kraków, listopad
Kraków, 08.11.2017
Laboratorium, Akademia środowiska pracy LK1/JML/11/17
Pobieranie próbek powietrza w środowisku pracy. Ocena narażenia na czynniki chemiczne - Kraków, listopad
Kraków, 08.11.2017
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji LK1/WK/11/17
Spójność pomiarowa i DA-06 w praktyce analitycznej - Kraków, listopad
Kraków, 08.11.2017
Laboratorium, Akademia mikrobiologii LK2/RP/11/17
Nadzorowanie zagrożeń mikrobiologicznych w przemyśle spożywczym - detekcja, kontrola występowania, sposoby eliminacji - Kraków, listopad
Kraków, 08.11.2017 - 09.11.2017
Laboratorium, Akademia środowiska pracy LK2/MR/11/17
Pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy - Kraków, listopad
Kraków, 08.11.2017 - 09.11.2017
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025 LK2/IM/11/17
Vademecum nowego pracownika akredytowanego laboratorium badawczego - proces, ryzyko, szanse . Nowa norma ISO/IEC 17025 - Kraków, listopad
Kraków, 08.11.2017 - 09.11.2017
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025 LK2/JS/11/17
Zapewnienie jakości w badaniach zgodnie z zasadami DPL (GLP) - Kraków, listopad
Kraków, 08.11.2017 - 09.11.2017
Laboratorium, Akademia analiz instrumentalnych LK1/IJ/11/17
ICP - OES - walidacja metody - Kraków, listopad
Kraków, 08.11.2017
Laboratorium, Akademia analiz instrumentalnych LK1/MB/11/17
Chromatografia cieczowa sprzężona ze spektrometrią mas - Kraków, listopad
Kraków, 09.11.2017
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025 LK1/WK1/11/17
Ocena ryzyka, działania zapobiegawcze, korygujące, odstępstwa i badania niezgodne z wymaganiami w praktyce laboratorium - Kraków, listopad
Kraków, 09.11.2017
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji LW1/AB/11/17
Identyfikacja źródeł błędów wpływających na wyniki - Warszawa, listopad
Warszawa, 15.11.2017
Laboratorium, Branża spożywcza LW1/JK/11/17
Wymagania mikrobiologiczne dla żywności w świetle ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 2073/2005 z późniejszymi zmianami - Warszawa, listopad
Warszawa, 15.11.2017
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025 LW2/PK/11/17
Kurs auditora wewnętrznego. Auditowanie systemu zarządzania w Laboratorium wg normy ISO/IEC 17025 - Warszawa, listopad
Warszawa, 15.11.2017 - 16.11.2017
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji LW2/WK/11/17
Miarodajność wyników - cel procesu wg znowelizowanej normy EN ISO 17025 - Warszawa, listopad
Warszawa, 15.11.2017 - 16.11.2017
Laboratorium, Akademia mikrobiologii LW2/BW/11/17
Pożywki mikrobiologiczne w badaniach żywności, wody, kosmetyków, produktów farmaceutycznych. Najnowsze wymagania. Szczepy odniesienia jako narzędzie monitorowania kompetencji laboratorium - Warszawa, listopad
Warszawa, 15.11.2017 - 16.11.2017
Laboratorium, Akademia Kierownika, Akademia środowiska pracy LW2/AS/11/17
Praca z chemikaliami- bezpieczeństwo wynikające z rozporządzeń UE oraz zmian w polskich przepisach po aktualizacjach w 2016 r. - Warszawa, listopad
Warszawa, 15.11.2017 - 16.11.2017
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji LW2/IM/11/17
Źródła błędów wpływających na wyniki badań w laboratorium fizykochemicznym. Od poboru próbki do wyniku badań - Warszawa, listopad
Warszawa, 15.11.2017 - 16.11.2017
Akademia farmacji LW1/AA/11/17
Badania preformulacyjne - Warszawa, listopad
Warszawa, 16.11.2017
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji LW1/AB1/11/17
Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym w laboratorium - wymagania normy PN- EN ISO/IEC 17025:2005 - Warszawa, listopad
Warszawa, 16.11.2017
Laboratorium, Akademia analiz instrumentalnych LW1/MB/11/17
Zastosowanie spektrometrii mas w badaniach pozostałości substancji szkodliwych w żywności i paszach - Warszawa, listopad
Warszawa, 16.11.2017
Laboratorium, Akademia analiz instrumentalnych LW1/EP/11/17
Spektrofotometria UV-VIS – specyfika metody - Warszawa, listopad
Warszawa, 17.11.2017
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025 LZ3/WK/11/17
Audytor wewnętrzny w laboratorium - audytowanie systemu zarządzania i kompetencji technicznych - Zakopane, listopad
Zakopane, 22.11.2017 - 24.11.2017
Laboratorium, Akademia środowiska pracy LZ3/JM/11/17
Badanie mikroklimatu w środowisku pracy. Szacowanie wydatku energetycznego. Badanie oświetlenia elektrycznego - Zakopane, listopad
Zakopane, 22.11.2017 - 24.11.2017
Laboratorium, Akademia Kierownika, Akademia środowiska pracy LZ3/AS/11/17
BHP w laboratoriach i pracowniach chemicznych- bezpieczna praca w warunkach szkodliwych. Wymagania stawiane przez rozporządzenia REACH i CLP - Zakopane, listopad
Zakopane, 22.11.2017 - 24.11.2017
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji LZ3/PB/11/17
Praktyczne wykorzystanie metrologii w działalności laboratorium akredytowanego - Zakopane, listopad
Zakopane, 22.11.2017 - 24.11.2017
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025 LZ3/IM/11/17
Zarządzanie procesowe, ryzyko i szanse, czyli jak sprawnie wdrożyć nową normę ISO/IEC 17025 w laboratorium - Zakopane, listopad
Zakopane, 22.11.2017 - 24.11.2017
Akademia badań środowiskowych, pola elektromagnetyczne LZ3/SR/11/17
Szerokopasmowe i selektywne pomiary pól elektromagnetycznych, zgodnie z wymaganiami przepisów ochrony środowiska oraz wymaganiami akredytacyjnymi - Zakopane, listopad
Zakopane, 28.11.2017 - 01.12.2017
Akademia ochrony środowiska, Ochrona powietrza OZ3/MO/11/17
Warsztaty bilansowania lotnych związków organicznych (LZO) - Zakopane, listopad
Zakopane, 28.11.2017 - 30.11.2017
Akademia ochrony środowiska, Gospodarka odpadami, Gospodarka wodno-ściekowa, Ochrona powietrza, Prawo i OOŚ OZ4/POS/12/17
Akademia Prawa Ochrony Środowiska- najistotniejsze zmiany -Zakopane, listopad
Zakopane, 28.11.2017 - 01.12.2017
Laboratorium, Akademia analiz instrumentalnych LZ3/GiB/11/17
Chromatografia gazowa i cieczowa dla zaawansowanych.Teoria chromatografii w praktyce - Rozwiązywanie problemów - Zakopane, listopad
Zakopane, 29.11.2017 - 01.12.2017
Laboratorium, Akademia Kierownika, Akademia zarządzania wg 17025 LZ3/PK/11/17
Kompetencje i obowiązki kierownictwa do spraw jakości oraz spraw technicznych w laboratorium akredytowanym zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 17025 - Zakopane, listopad
Zakopane, 29.11.2017 - 01.12.2017
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji LZ3/WK1/11/17
Nadzorowanie wyposażenia, spójność pomiarowa, zapewnienie jakości badań. Wymagania PCA: DA-05 i DA-06 oraz DAB-07 - Zakopane, listopad
Zakopane, 29.11.2017 - 01.12.2017
Laboratorium, Akademia analiz instrumentalnych LZ3/IJ/11/17
Optyczna spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej. Teoria i praktyka - Zakopane, listopad
Zakopane, 29.11.2017 - 01.12.2017
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji LZ3/PB1/11/17
Sterowanie jakością badań w laboratoriach branży energetycznej - Zakopane, listopad
Zakopane, 29.11.2017 - 01.12.2017
Akademia farmacji LZ3/AA/11/17
Walidacja, weryfikacja i transfer metod analitycznych w Laboratorium farmaceutycznym - Zakopane, listopad
Zakopane, 29.11.2017 - 01.12.2017
Laboratorium, Akademia badania paliw LZ3/ZM/11/17
Węgiel kamienny i brunatny-metody znormalizowane. Pobieranie i przygotowanie próbek do badań wg norm PN i norm serii ISO - wyznaczanie podstawowych parametrów jakościowych. Podobieństwa i różnice w odniesieniu do norm PN i ISO. Analiza sitowa. - Zakopane,
Zakopane, 29.11.2017 - 01.12.2017
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej LZ3/IM1/11/17
Wymagania nowej normy ISO/IEC 17025, a skuteczny proces szacowania niepewności w laboratorium fizykochemicznym. Identyfikacja, monitorowanie oraz eliminacja źródeł błędów na wszystkich etapach procedury badawczej. Warsztaty komputerowe- Zakopane, listopad
Zakopane, 29.11.2017 - 01.12.2017
Laboratorium, Akademia analiz instrumentalnych LZ3/GiK/12/17
ASA - absorpcyjna spektrometria atomowa z atomizacją w płomieniu (FAAS) oraz w piecu grafitowym (GFAAS). Doskonalenie kompetencji technicznych - Zakopane, grudzień
Zakopane, 06.12.2017 - 08.12.2017
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025 LZ3/WK/12/17
Doskonalenie skuteczności systemu zarządzania - wymagania normy ISO/IEC 17025:2005 i projektu DIS 17025:2017: ocena ryzyka, działania zapobiegawcze, działania korygujące, Identyfikacja i postępowanie z badaniami niezgodnymi z wymaganiami, zgoda na odstę
Zakopane, 06.12.2017 - 08.12.2017
Akademia ochrony środowiska, NOWE TEMATY, Ochrona powietrza, Prawo i OOŚ OZ3/SK/12/17
Monitorowanie, rozliczanie i weryfikacja emisji w ramach systemu handlu emisjami - Zakopane, grudzień
Zakopane, 06.12.2017 - 08.12.2017
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025 LZ3/PK/12/17
Podejście procesowe w systemie zarządzania w laboratorium badawczym (z uwzględnieniem planowanych zmian normy ISO/IEC 17025) - Zakopane, grudzień
Zakopane, 06.12.2017 - 08.12.2017
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025 LZ3/IM/12/17
Proces walidacja i weryfikacji metod badawczych oraz szacowanie niepewności pomiaru w laboratorium analitycznym.Warsztaty komputerowe - Zakopane, grudzień
Zakopane, 06.12.2017 - 08.12.2017
Laboratorium, Akademia analiz instrumentalnych LW3/GIG/12/17
Warsztaty laboratoryjne. Praktyczne zastosowanie metod chromatografii gazowej oraz GC-MS - Warszawa, grudzień
Warszawa, 06.12.2017 - 08.12.2017
Akademia ochrony środowiska, NOWE TEMATY, Ochrona powietrza, Prawo i OOŚ OZ3/QAL3/12/17
Warsztaty obliczeniowe dla nadzoru nad automatycznymi systemami pomiarowymi (procedura QAL3) - Zakopane, grudzień
Zakopane, 06.12.2017 - 08.12.2017
Laboratorium, Branża spożywcza LZ3/JK/12/17
Zapewnienie jakości wody i napojów bezalkoholowych w świetle obowiązujących aktów prawnych - Zakopane, grudzień
Zakopane, 06.12.2017 - 08.12.2017
Akademia farmacji LW1/AA/12/17
CTD moduł 3 Jakość - wymagania rejestracyjne - Warszawa, grudzień
Warszawa, 12.12.2017
Laboratorium, Akademia środowiska pracy LW1/JM/12/17
Mikroklimat w środowisku pracy. Szacowanie wydatku energetycznego - Warszawa, grudzień
Warszawa, 12.12.2017
Laboratorium, Akademia analiz instrumentalnych LW1/MS/12/17
PCR i real-time PCR – projektowanie reakcji, walidacja metody, analiza wyników - Warszawa, grudzień
Warszawa, 12.12.2017
Laboratorium, Akademia analiz instrumentalnych LW1/EP/12/17
Spektrofotometria UV-VIS – specyfika metody - Warszawa, grudzień
Warszawa, 12.12.2017
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej LW2/IM/12/17
Abc programu Excel w praktyce laboratoryjnej czyli warsztaty z podstaw oprogramowania - Warszawa, grudzień
Warszawa, 12.12.2017 - 13.12.2017
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025 LW2/WK/12/17
Doskonalenie systemu zarządzania w laboratorium - wykorzystanie działań korygujących, odstępstw, badań niezgodnych z wymaganiami, działań zapobiegawczych i ocena ryzyka wg znowelizowanej normy EN ISO 17025 - Warszawa, grudzień
Warszawa, 12.12.2017 - 13.12.2017
Laboratorium, Akademia analiz instrumentalnych LW2/IJ/12/17
Interferencje i źródła błędów w technice ICP OES, ich charakterystyka i sposoby eliminacji. Sterowanie jakością w technice ICP OES - Warszawa, grudzień
Warszawa, 12.12.2017 - 13.12.2017
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, powietrze LW2/GU/12/17
Metody SRM - stan aktualny i przyszłość - Warszawa, grudzień
Warszawa, 12.12.2017 - 13.12.2017
Laboratorium, Akademia mikrobiologii LW2/RP/12/17
Nowe wymagania normalizacyjne PN-EN ISO 6579-1, ISO 6579-2, ISO 6579-3 w zakresie wykrywania, identyfikacji, oznaczania liczby i serotypowania Salmonella spp. w łańcuchu żywnościowym - Warszawa, grudzień
Warszawa, 12.12.2017 - 13.12.2017
Akademia ochrony środowiska, Gospodarka odpadami, NOWE TEMATY, Gospodarka wodno-ściekowa, Ochrona powietrza, Prawo i OOŚ OW2/JG/12/17
Sprawozdawczość w zakresie korzystania ze środowiska - opłatowa, PRTR, KOBIZE i gospodarowania odpadami - WARSZTATY - Warszawa, grudzień
Warszawa, 12.12.2017 - 13.12.2017
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025 LW2/JS/12/17
Zapewnienie jakości w badaniach zgodnie z zasadami DPL (GLP) - Warszawa, grudzień
Warszawa, 12.12.2017 - 13.12.2017
Akademia farmacji LW1/AA1/12/17
Metoda analityczna na potrzeby walidacji czyszczenia. Obliczanie limitów - Warszawa, grudzień
Warszawa, 13.12.2017
Laboratorium, Akademia analiz instrumentalnych LW1/MB/12/17
Chromatografia jonowa (IC). Rozwiązywanie problemów - Warszawa, grudzień
Warszawa, 14.12.2017
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji LD1/AB/12/17
Identyfikacja źródeł błędów wpływających na wyniki - Wrocław, grudzień
Wrocław, 14.12.2017
Laboratorium, Akademia mikrobiologii LK1/HW/12/17
Nadzorowanie wyposażenia pomiarowego a spójność pomiarowa w badaniach mikrobiologicznych - Kraków, grudzień
Kraków, 14.12.2017
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji LK1/PB/12/17
Wybrane zagadnienia z metrologii ogólnej - szkolenie dla pracowników laboratoriów badawczych - Kraków, grudzień
Kraków, 14.12.2017
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025 LD2/IM/12/17
Omówienie normy ISO/IEC17025 - Podstawy dla nowych pracowników - Wrocław, grudzień
Wrocław, 14.12.2017 - 15.12.2017
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, woda/ścieki LD2/MZ/12/17
Spójność pomiarowa, nadzór nad wyposażeniem i doskonalenie kompetencji technicznych w laboratorium wodno – ściekowym - Wrocław, grudzień
Wrocław, 14.12.2017 - 15.12.2017
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025 LK2/IM/12/17
Zarządzanie procesowe, ryzyko i szanse, czyli jak sprawnie wdrożyć nową normę ISO/IEC 17025 w laboratorium - Kraków, grudzień
Kraków, 14.12.2017 - 15.12.2017
Laboratorium, Akademia mikrobiologii LD2/JK/12/17
Zasady pobierania i przygotowania próbek do badań (woda, żywność, wymazy, odciski, powietrze) - Wrocław, grudzień
Wrocław, 14.12.2017 - 15.12.2017
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji LD1/AB1/12/17
Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym w laboratorium- wymagania normy 17025 - Wrocław, grudzień
Wrocław, 15.12.2017


 
 

OK

OK