CE2 Tech Consulting - oferta

 

Akredytowane laboratorium badawcze PCA|Pomiary emisji imisji powietrza|Hałas|Kamera Akustyczna|ISO 17025 14181|

Twój Partner w ochronie środowiska

 

 

CE2 Tech Consulting M. Dziewa i Wspólnicy Sp. j.

 • Laboratorium  badawcze akredytowane przez PCA, nr AB 974
 • Laboratorium Badań Środowiskowych pracuje zgodnie z wdrożonym Systemem Zarządzania wg Normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005
 • Spełaniamy wymagania formalno-prawne:
  - Sprzęt pomiarowy i wyposażenie laboratorium posiada świadectwa wzorcowań, spełniając wymagania przepisów prawa i Polskiego Centrum Akredytacji
  - Pomiary wykonujemy zgodnie z wymaganiami formalnymi i metodykami referencyjnymi zapisanymi w Ustawie Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r oraz w oparciu o Polskie Normy:
     - PN-Z- 04030-7:1994 „Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości pyłu. Pomiar stężenia i strumienia masy pyłu w gazach odlotowych metodą grawimetryczną”
     - PN-ISO-10396:2001 „ Emisja ze źródeł stacjonarnych. Pobieranie próbek do automatycznego pomiaru stężenia składników gazowych"
     - PN-87/M-34129 „ Odpylacze kotłowe. Wymagania i badania montażowe i odbiorcze”
     - PN-EN 14181-1:2005 „Emisje ze źródeł stacjonarnych. Pomiary ciągłe. Zapewnienie jakości automatycznych systemów pomiarowych” i inne podane w zakresie akredytacji  PCA, nr AB 974
 • Zespół pomiarowy - pomiary wykonuje zespół wykwalikowanych pracowników laboratorium posiadających wieloletnie doświadczenie.

 

Część aparatury pomairowej i analitycznej została zakupiona dzięki :
Projektowi Współfinansowanemu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013” Działanie 1.1 Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw.

CE2 Tech Consulting – oferta

Pomiary kontrolne systemów monitoringu ciągłego: procedury AST i QAL2. Pomiary okresowe, odbiorowe, pomiary sprawdzające skuteczność urządzeń ochrony powietrza i do PRTR

 • Pomiary okresowe, odbiorowe, pomiary sprawdzające skuteczność urządzeń ochrony powietrza)
 • Pomiary kontrolne i kalibracyjne  AMS zgodnie z normą PN-EN 14181:2010 dla instalacji energetycznego spalania paliw oraz spalania i współspalania odpadów
 • Roczna kontrola sprawności AST
 • Pomiary kalibracyjne – procedura QAL2

 

Pomiary okresowe wykonujemy dla:

 • procesów energetycznego spalania paliw (pył ogółem, PM 10, PM 2.5 , NOx, SO2,CO
 • procesów technologicznych
 • procesów spalania i współspalania odpadów (metale ciężkie, dioksyny ,furany, WWA, HCl, HF)

Pomiary kontrolne i kalibracyjne  AMS:

 • Roczna Kontrola Sprawności- ASTjest procedurą oceny czy zmierzone wartości uzyskane z systemu monitoringu ciągłego (AMS) nadal spełniają kryteria dotyczące poprawności i ważności  jego działania oraz czy jego funkcja kalibracji i zmienność pozostają takie jak wyznaczono wcześniej i czy jest aktualna.

Roczna Kontrola Sprawności monitoringu ciągłego zostanie rozpoczęta po przeprowadzeniu przez jego użytkownika kontroli funkcjonalności systemu ASM zgodnie z aneksem A normy PN-EN 14181:2010.

 

Pomiary kalibracyjne – procedura QAL2 obejmuje:

 • Wykonanie pomiarów równoległych metodą referencyjną w stosunku do automatycznego systemu pomiarów ciągłych emisji do powietrza, dla wszystkich wielkości monitorowanych (pył i substancje gazowe)  objętych systemem, na wskazanym emitorze
 • Ocena danych będących wynikami pomiarów referencyjnych oraz równoległymi rejestracjami z systemu automatycznego monitoringu
 • Wyznaczenie funkcji kalibracji systemu monitoringu oraz zakresu jej ważności
 • Obliczenie zmienności
 • Badanie zmienności
 • Opracowanie sprawozdania.

Przed przystąpieniem do wykonania procedur AST i QAL2 system monitoringu powinien przejść badanie funkcjonalności (audyt systemu) potwierdzający jego sprawność funkcjonalną oraz dostępność instalacji dla wykonania pomiarów metoda referencyjną.

 

Kontrola i kalibracja systemu AMS wykonywana jest zgodnie z normą PN-EN 14181:2010.

 

Wyposażenie laboratorium

 • Dysponujemy dwoma ambulansami emisyjnymi i wysokiej klasy sprzęt pomiarowy
 • Pomiar stężenia pyłu wykonywany jest pyłomierzami grawimetrycznymi:
  - EMIOTEST 2598 produkcji firmy EMIO
  - P-10 ZA firmy ZAM Kęty
 • Pomiary stężeń składników gazowych wykonane są analizatorem spalin:
  - Analizator gazu PG-250 A – metody detekcji:
       - Chemiluminescencja (CLD) dla tlenków azotu
       - Bezdyspersyjna absorpcja podczerwieni (NDIR) dla SO2, CO, CO2
       - Cela elektrochemiczna do pomiaru tlenu
  Analizator gazu PG-250 FRM – metody detekcji:
       - Chemiluminescencja (CLD) dla tlenków azotu
       - Bezdyspersyjna absorpcja podczerwieni (NDIR) dla SO2, CO, CO2
       - Metoda paramagnetyczna do pomiaru tlenu
 • Aspirator ASP – 3 – II
 • Sondy tytanowe z filtracją wewnętrzną
 • Linia grzana tytanowa
 • Zestaw do poboru próbek dioksyn i furanów i WWA
 • Zestaw do poboru próbek do oznaczania rtęci ogółem i specjacji rtęci Metodą Ontario
   

Sprzęt pomiarowy i wyposażenie Laboratorium posiada świadectwa legalizacji i wzorcowań. Wyposażenie spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska i założenia metod referencyjnych.

Fot. 1. Ambulanse.

Fot. 2. Wysokiej klasy wyposażenie pomiarowe.

 

Gwarancje rzetelnego wykonania zlecenia

 • Laboratorium CE2 Tech Consulting spełnia wszystkie wymagania prawa i posiada akredytację w zakresie przedmiotu oferty
 • Sprzęt pomiarowy i wyposażenie laboratorium posiada świadectwa legalizacji i wzorcowań, spełniając wymagania przepisów prawa i Polskiego Centrum Akredytacji
 • W celu zapewnienia spójności pomiarowej i świadczenia wysokiej jakości usług laboratorium wykonuje sprawdzenia wewnętrzne użytkowanych przyrządów pomiarowych
 • CE2 Tech Consulting gwarantuje wykonanie pomiarów zgodnie z wymaganiami jakościowymi i technicznymi oraz prawnymi i normatywnymi.

 

 

Badania emisji rtęci do powietrza w zakresie Hg0 i Hg+2

Oferujemy wykonanie badań:

 • Emisji rtęci do powietrza w rozbiciu na formy Hg0 i Hg+2  w oparciu o dwie akredytowane metody pomiarowe
 • Badań bilansowych rtęci w procesie technologicznym

 

Krótko o rtęci

Rtęć zawarta w węglu, w procesie spalania w kotle, odparowuje do formy elementarnej Hg0, która w trakcie chłodzenia gazów spalinowych, reagując z innymi produktami spa­la­nia ulega częściowemu utlenieniu do formy Hg2+ (m.in. HgCl2, HgO, HgSO4 i HgS). Ponadto część rtęci adsorbuje się na powierzchni cząstek popiołu lotnego (fazy pyłowej) jako tzw. rtęć Hg(p). Przemiany fizyczne i chemiczne jakim pod­lega rtęć w procesie spalania węgla zostały przedstawione na rysunku 1.2.

Rtęć obecna w węglu, zarówno powiązana z substancją mineralną (głównie z pirytem FeS2, cynobrem HgS) jak i organiczną, jest uwalniana w wysokich temperaturach (powy­żej 1400°C) w formie rtęci gazowej na zerowym stopniu utlenienia (Hg0) (temperatura wrzenia 357°C pod ciśnieniem 1 atm, prężność par 0,180 Pa w temperaturze 20°C). W środowisku chemicznym gazów spalinowych, wraz z obniżaniem się ich temperatury, rtęć atomowa Hg0(g) może pozostać w niezmienionej postaci lub przereagować do formy utlenionej Hg22+ lub Hg2+. Z tych dwóch utlenionych form rtęci, w gazach spalinowych, dominującą formą, ze względu na bardzo niskie koncentracje tego metalu (na poziomie kilku – kilkudziesięciu mg Hg/m3), jest forma Hg2+. W temperaturach poniżej 400°C, rtęć Hg0 może być utleniona do formy Hg2+ lub do formy zaadsorbowanej na cząstkach pyłów (popiołów lotnych) Hg(p). Wyniki badań wskazują, że w zależności od rodzaju kotła, warunków spalania węgla w kotle, typu węgla, zawartości w węglu m.in. Hg, Cl, Br, S, Ca i Fe, ilości popiołu lotnego i zawartości w nim części palnych (pierwiastka C) od 20 do 95% rtęci Hg0 jest transformowane do innych form, głównie Hg2+ i Hg(p). Rtęć gazowa (Hg0) charakteryzuje się dużą lotnością, obojętnością chemiczną i niską rozpuszczalnością w wodzie. Ta forma rtęci pozostaje w atmosferze przez okres od pół roku do dwóch lat i może być przenoszona na bardzo duże odległości przyczyniając się do globalnego zanieczyszczenia środowiska tym metalem ciężkim.

Pozostałe formy rtęci występujące w gazach spalinowych tzn. Hg2+ oraz Hg(p), w porów­naniu z rtęcią metaliczną, wykazują mniejszą lotność, większą reaktywność chemiczną i lepszą rozpuszczalność w wodzie. Natomiast ich średni „czas życia” w atmosferze jest znacznie krótszy i wynosi od kilku dni do maksymalnie kilku tygodni.

Ze względu na swoje właściwości, forma rtęci (Hg0) jest bardzo niekorzystna zarówno ze względu na możliwość jej usuwania z gazów spalinowych, jak również rozprzestrzeniania się we wszystkich elementach środowiska nawet na bardzo duże odległości. Dlatego z punktu widzenia ograniczenia emisji rtęci do atmosfery, najkorzystniejszy jest jak największy udział formy utlenionej w spalinach opuszczających kocioł.

 

 

Metody badawcze

 • PN-EN 13211+AC:2006 – „Jakość powietrza. Emisja ze źródeł stacjonarnych. Manualna metoda oznaczania stężenia rtęci ogólnej.”

Z całego strumienia gazów odlotowych z kanału lub komina pobierane zostanie, z zastosowaniem ogrzewanej do 180 °C sondy tytanowej, reprezentatywna próbkę o znanej objętości przy kontrolowanym przepływie. Pył ze strumienia pobieranej próbki był zatrzymywany na filtrze. Następnie strumień gazu przechodził przez serie 2 płuczek, wypełnionych odpowiednim roztworem absorpcyjnym do pobierania rtęci gazowej.

 

Schemat układu do pobierania próbek przedstawiono na rysunku 1.

Rys. 1. Układ do izokinetycznego pobierania próbek wg  PN-EN 13211+AC:2006: 1 – separator tygielkowy lub gilzowy z filtrem kwarcowym, szklanym lub PTFE, 2 – ogrzewana sonda tytanowa do 180 °C, 3 – płuczki z roztworem H2SO4/KMnO4, 3’ - pusta płuczka, 3” – silikażel, 4 – aspirator emisyjny, 5 – pyłomierz automatyczny

 

 • ASTM International – D 6784-02: „Standard Test Method for Elemental, Oxidized, Particle-Bound and Total Mercury in Flue Gas Generated from Coal-Fired Stationary Sources (Ontario Hydro Method)” – tzw. Metoda ONTARIO.

Reprezentatywna próbka gazów pobierana zostanie z kanału spalin izokinetycznie, poprzez ogrzewaną do 180 °C sondę tytanową oraz system filtrów, na płuczki umieszczone w łaźni lodowej. Rtęć zawartą w pyle separowano w przedniej części układu na odpowiednio skutecznym filtrze, natomiast rtęć w formie gazowej będzie absorbowana w płuczkach z uwzględnieniem jej specjacji na Hg2+ i Hg0.

 

Schemat układu do pobierania próbek przedstawiono na rysunku 2.

 

Rys. 2.  Układ do izokinetycznego poboru próby metodą ONTARIO: 1 – separator tygielkowy lub gilzowy z filtrem kwarcowym, szklanym lub PTFE, 2 – ogrzewana sonda tytanowa, 3 – płuczki, 4 – aspirator emisyjny, 5 – pyłomierz automatyczny.

 

Sprzęt pomiarowy

 • Pyłomierzem grawimetrycznym EMIOTEST 2598 produkcji firmy EMIO
 • Aspirator ASP – 3 – II
 • Sondy tytanowe z filtracją wewnętrzną
 • Linia grzana tytanowa i zestaw płuczek zgodnie z normąPN-EN 13211+AC:2006  i Metodą Ontario

 

Sprzęt pomiarowy i wyposażenie Laboratorium posiada świadectwa legalizacji i wzorcowań.

CE2 Tech Consulting gwarantuje wykonanie pomiarów zgodnie z wymaganiami jakościowymi i technicznymi oraz prawnymi i normatywnymi.

 

 

Identyfikacja źródeł emisji hałasu i opracowanie koncepcji projektowej oraz wykonanie zabezpieczeń akustycznych

Jeżeli:

 • Od lat walczysz z hałasem środowiskowym lub na stanowiskach pracy
 • Podejmujesz różne działania  i ciągle nie dotrzymujesz wymaganych prawem poziomów emisji hałasu

Jesteśmy w stanie Ci pomóc:

 • Dokładnie zidentyfikujemy Twoje źródła  hałasu stosując nowe technologie, czyli kamerę akustyczną – metodę beaformingu.
 • Kompleksowo przeprowadzimy szczegółową analizę uciążliwości akustycznej hałasu emitowanego do środowiska przez źródła zlokalizowane na terenie zakładu.
 • Zaprojektujemy zabezpieczenia akustyczne umożliwiające redukcję ponadnormatywnego hałasu do poziomu wymaganego przez Rozporządzenie Ministra Środowiska
 • Wykonamy zaprojektowane zabezpieczenia akustyczne
 • Uzyskamy oczekiwany efekt.

 

Identyfikacja źródeł emisji hałasu metodą „Beamforming” to przełom w walce z hałasem.

Pokażemy Ci to co do tej pory było tylko słychać…

Fot. Wizualizacja emisji hałasu w hali produkcyjnej za pomocą kamery akustycznej.

 

Korzyści wynikające z zastosowania kamery akustycznej:

 • Zobrazowanie hałasu w postaci zdjęciaizolinii natężenia dźwięku w określonym przedziale częstotliwości na tle fotografowanego urządzenia, instalacji czy też budynku.
 • Precyzyjne określanie źródeł hałasu.Za pomocą zdjęć „map akustycznych” identyfikujemy pojedynczo i punktowo istniejące źródła hałasu. Podajemy rozkład natężenia dźwięku dla różnych przedziałów częstotliwości.
 • Skuteczne i ekonomicznezastosowanie urządzeń tłumiących poprzez dokładną analizę źródeł hałasu, ich poziomów dźwięku przy danym zakresie częstotliwości.
 • Znajdowanie źródeł hałasu w polu dalekimbez konieczności zbliżania się
  z mikrofonem bezpośrednio do źródła.
 • Określenie źródeł dźwięku w danym momencie bez konieczności robienia siatki pomiarowej metodami tradycyjnymi.

 

Gwarantujemy:

 • wysoką jakość wykonanych usług
 • rzetelne i terminowe wykonanie zlecenia
 • dostosowanie usługi do indywidualnych potrzeb klienta

 

Skontaktuj się z nami

Referencje (zamiast wyk. Opracownia) ß UZUPEŁNIĆ

Przewodnik – usunąć -- > box z prawej strony z miniaturką zdjęcia, opisać korzyści z zakupu książki,

 

            Pomiary emisji

                               CE2 Tech Consulting – oferta

Pomiary kontrolne systemów monitoringu ciągłego: procedury AST i QAL2. Pomiary okresowe, odbiorowe, pomiary sprawdzające skuteczność urządzeń ochrony powietrza i do PRTR

 

Pomiary  emisji zanieczyszczeń do powietrza

 

·         Pomiary okresowe, odbiorowe, pomiary sprawdzające skuteczność urządzeń ochrony powietrza)

·         Pomiary kontrolne i kalibracyjne  AMS zgodnie z normą PN-EN 14181:2010 dla instalacji energetycznego spalania paliw oraz spalania i współspalania odpadów:

            Roczna kontrola sprawności AST

             Pomiary kalibracyjne – procedura QAL2

 

 

 

Oferta szczegółowa/rozszerzona

 

Pomiary okresowe wykonujemy dla:

 

·         procesów energetycznego spalania paliw (pył ogółem, PM 10, PM 2.5 , NOx, SO2,CO,

·         procesów technologicznych

·         procesów spalania i współspalania odpadów (metale ciężkie, dioksyny ,furany, WWA, HCl, HF)

Pomiary kontrolne i kalibracyjne  AMS

Roczna Kontrola Sprawności- ASTjest procedurą oceny czy zmierzone wartości uzyskane
z systemu monitoringu ciągłego (AMS) nadal spełniają kryteria dotyczące poprawności i ważności  jego działania oraz czy jego funkcja kalibracji i zmienność pozostają takie jak wyznaczono wcześniej
i czy jest aktualna.

Roczna Kontrola Sprawności monitoringu ciągłego zostanie rozpoczęta po przeprowadzeniu przez jego użytkownika kontroli funkcjonalności systemu ASM zgodnie z aneksem A normy PN-EN 14181:2010.

 

Pomiary kalibracyjne – procedura QAL2 obejmuje:

·         Wykonanie pomiarów równoległych metodą referencyjną w stosunku do automatycznego systemu pomiarów ciągłych emisji do powietrza, dla wszystkich wielkości monitorowanych (pył i substancje gazowe)  objętych systemem, na wskazanym emitorze.

·         Ocena danych będących wynikami pomiarów referencyjnych oraz równoległymi rejestracjami
z systemu automatycznego monitoringu.

·         Wyznaczenie funkcji kalibracji systemu monitoringu oraz zakresu jej ważności.

·         Obliczenie zmienności.

·         Badanie zmienności.

·         Opracowanie sprawozdania.

 

Przed przystąpieniem do wykonania procedur AST i QAL2 system monitoringu powinien przejść badanie funkcjonalności (audyt systemu) potwierdzający jego sprawność funkcjonalną oraz dostępność instalacji dla wykonania pomiarów metoda referencyjną.

Kontrola i kalibracja systemu AMS wykonywana jest zgodnie z normą PN-EN 14181:2010.

 

 

Wyposażenie laboratorium

 

Dysponujemy dwoma ambulansami emisyjnymi i wysokiej klasy sprzęt pomiarowy

Pomiar stężenia pyłuwykonywany jest pyłomierzami grawimetrycznymi:

·         EMIOTEST 2598 produkcji firmy EMIO,

·         P-10 ZA firmy ZAM Kęty.

Pomiary stężeń składników gazowychwykonane są analizatorem spalin:

Analizator gazu PG-250 A – metody detekcji:

·         Chemiluminescencja (CLD) dla tlenków azotu,

·         Bezdyspersyjna absorpcja podczerwieni (NDIR) dla SO2, CO, CO2,

·         Cela elektrochemiczna do pomiaru tlenu.

Analizator gazu PG-250 FRM – metody detekcji:

·         Chemiluminescencja (CLD) dla tlenków azotu,

·         Bezdyspersyjna absorpcja podczerwieni (NDIR) dla SO2, CO, CO2,

·         Metoda paramagnetyczna do pomiaru tlenu.

Aspirator ASP – 3 – II

Sondy tytanowe z filtracją wewnętrzną

Linia grzana tytanowa

Zestaw do poboru próbek dioksyn i furanów i WWA       

Zestaw do poboru próbek do oznaczania rtęci ogółem i specjacji rtęci Metodą Ontario

 

Sprzęt pomiarowy i wyposażenie Laboratorium posiada świadectwa legalizacji i wzorcowań.

Wyposażenie spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska i założenia metod referencyjnych.

 

Fot. 1. Ambulanse.

Fot. 2. Wysokiej klasy wyposażenie pomiarowe.

 

 

Gwarancje rzetelnego wykonania zlecenia

 

·        Laboratorium CE2 Tech Consulting spełnia wszystkie wymagania prawa i posiada akredytację w zakresie przedmiotu oferty.

·        Sprzęt pomiarowy i wyposażenie laboratorium posiada świadectwa legalizacji
i wzorcowań, spełniając wymagania przepisów prawa i Polskiego Centrum Akredytacji.

·        W celu zapewnienia spójności pomiarowej i świadczenia wysokiej jakości usług laboratorium wykonuje sprawdzenia wewnętrzne użytkowanych przyrządów pomiarowych

·        CE2 Tech Consulting gwarantuje wykonanie pomiarów zgodnie z wymaganiami jakościowymi
i technicznymi oraz prawnymi i normatywnymi.

 

 

 

Podstawowe dane o oferencie

Laboratorium Badań Środowiskowych w Toruniu

CE2 Tech Consulting M. Dziewa i Wspólnicy Sp.j

ul. Polna 103/105

87-100 Toruń

Laboratorium Badań Środowiskowych w Lublinie

ul. Powstania Styczniowego 95E/2

20 - 706 Lublin

Tel. 081/4420495, fax. 081/4420496

 

Informacji udzielają:

Kierownik Laboratorium - Marek Piątkowski

tel/fax.  056/6233108, tel. kom. 669048302

Dyrektor ds. Rozwoju -  Magdalena Dziewa

tel/fax. 081/4420495, tel. kom. 660449002

 

Pomiary emisji rtęci

 

Badania emisji rtęci do powietrza w zakresie Hg0 i Hg+2

 

Przedmiot Oferty

 

Oferujemy wykonanie badań:

 

1.    emisji rtęci do powietrza w rozbiciu na formy Hg0 i Hg+2  w oparciu o dwie akredytowane metody pomiarowe.

2.    badań bilansowych rtęci w procesie technologicznym

 

Krótko o rtęci

 

Rtęć zawarta w węglu, w procesie spalania w kotle, odparowuje do formy elementarnej Hg0, która w trakcie chłodzenia gazów spalinowych, reagując z innymi produktami spa­la­nia ulega częściowemu utlenieniu do formy Hg2+ (m.in. HgCl2, HgO, HgSO4 i HgS). Ponadto część rtęci adsorbuje się na powierzchni cząstek popiołu lotnego (fazy pyłowej) jako tzw. rtęć Hg(p). Przemiany fizyczne i chemiczne jakim pod­lega rtęć w procesie spalania węgla zostały przedstawione na rysunku 1.2.

Rtęć obecna w węglu, zarówno powiązana z substancją mineralną (głównie z pirytem FeS2, cynobrem HgS) jak i organiczną, jest uwalniana w wysokich temperaturach (powy­żej 1400°C) w formie rtęci gazowej na zerowym stopniu utlenienia (Hg0) (temperatura wrzenia 357°C pod ciśnieniem 1 atm, prężność par 0,180 Pa w temperaturze 20°C). W środowisku chemicznym gazów spalinowych, wraz z obniżaniem się ich temperatury, rtęć atomowa Hg0(g) może pozostać w niezmienionej postaci lub przereagować do formy utlenionej Hg22+ lub Hg2+. Z tych dwóch utlenionych form rtęci, w gazach spalinowych, dominującą formą, ze względu na bardzo niskie koncentracje tego metalu (na poziomie kilku – kilkudziesięciu mg Hg/m3), jest forma Hg2+. W temperaturach poniżej 400°C, rtęć Hg0 może być utleniona do formy Hg2+ lub do formy zaadsorbowanej na cząstkach pyłów (popiołów lotnych) Hg(p). Wyniki badań wskazują, że w zależności od rodzaju kotła, warunków spalania węgla w kotle, typu węgla, zawartości w węglu m.in. Hg, Cl, Br, S, Ca i Fe, ilości popiołu lotnego
i zawartości w nim części palnych (pierwiastka C) od 20 do 95% rtęci Hg0 jest transformowane do innych form, głównie Hg2+ i Hg(p).

Rtęć gazowa (Hg0) charakteryzuje się dużą lotnością, obojętnością chemiczną i niską rozpuszczalnością w wodzie. Ta forma rtęci pozostaje w atmosferze przez okres od pół roku do dwóch lat i może być przenoszona na bardzo duże odległości przyczyniając się do globalnego zanieczyszczenia środowiska tym metalem ciężkim.

Pozostałe formy rtęci występujące w gazach spalinowych tzn. Hg2+ oraz Hg(p), w porów­naniu z rtęcią metaliczną, wykazują mniejszą lotność, większą reaktywność chemiczną i lepszą rozpuszczalność w wodzie. Natomiast ich średni „czas życia” w atmosferze jest znacznie krótszy i wynosi od kilku dni do maksymalnie kilku tygodni.

 

Ze względu na swoje właściwości, forma rtęci (Hg0) jest bardzo niekorzystna zarówno ze względu na możliwość jej usuwania z gazów spalinowych, jak również rozprzestrzeniania się we wszystkich elementach środowiska nawet na bardzo duże odległości. Dlatego z punktu widzenia ograniczenia emisji rtęci do atmosfery, najkorzystniejszy jest jak największy udział formy utlenionej w spalinach opuszczających kocioł.

 

 

 

Metody badawcze

§   PN-EN 13211+AC:2006– „Jakość powietrza. Emisja ze źródeł stacjonarnych. Manualna metoda oznaczania stężenia rtęci ogólnej.”

 

Z całego strumienia gazów odlotowych z kanału lub komina pobierane zostanie,
z zastosowaniem ogrzewanej do 180 °C sondy tytanowej, reprezentatywna próbkę o znanej objętości przy kontrolowanym przepływie. Pył ze strumienia pobieranej próbki był zatrzymywany na filtrze. Następnie strumień gazu przechodził przez serie 2 płuczek, wypełnionych odpowiednim roztworem absorpcyjnym do pobierania rtęci gazowej.

 

Schemat układu do pobierania próbek przedstawiono na rysunku 1.

 

Rys. 1. Układ do izokinetycznego pobierania próbek wg  PN-EN 13211+AC:2006: 1 – separator tygielkowy lub gilzowy z filtrem kwarcowym, szklanym lub PTFE, 2 – ogrzewana sonda tytanowa do 180 °C, 3 – płuczki z roztworem H2SO4/KMnO4, 3’ - pusta płuczka,
3” – silikażel, 4 – aspirator emisyjny, 5 – pyłomierz automatyczny

 

 

§   ASTM International – D 6784-02: „Standard Test Method for Elemental, Oxidized, Particle-Bound and Total Mercury in Flue Gas Generated from Coal-Fired Stationary Sources (Ontario Hydro Method)” – tzw. Metoda ONTARIO.

 

Reprezentatywna próbka gazów pobierana zostanie z kanału spalin izokinetycznie, poprzez ogrzewaną do 180 °C sondę tytanową oraz system filtrów, na płuczki umieszczone w łaźni lodowej. Rtęć zawartą w pyle separowano w przedniej części układu na odpowiednio skutecznym filtrze, natomiast rtęć w formie gazowej będzie absorbowana w płuczkach
z uwzględnieniem jej specjacji na Hg2+ i Hg0.

 

 

 

 

 

Schemat układu do pobierania próbek przedstawiono na rysunku 2.

Rys. 2.  Układ do izokinetycznego poboru próby metodą ONTARIO: 1 – separator tygielkowy lub gilzowy z filtrem kwarcowym, szklanym lub PTFE, 2 – ogrzewana sonda tytanowa,
3 – płuczki, 4 – aspirator emisyjny, 5 – pyłomierz automatyczny.

 

Sprzęt pomiarowy

Ø  Pyłomierzem grawimetrycznym EMIOTEST 2598 produkcji firmy EMIO

Ø  Aspirator ASP – 3 – II

Ø  Sondy tytanowe z filtracją wewnętrzną

Ø  Linia grzana tytanowa i zestaw płuczek zgodnie z normąPN-EN 13211+AC:2006  i Metodą Ontario

 

Sprzęt pomiarowy i wyposażenie Laboratorium posiada świadectwa legalizacji
i wzorcowań.

 

 

CE2 Tech Consulting gwarantuje wykonanie pomiarów zgodnie z wymaganiami jakościowymi i technicznymi oraz prawnymi i normatywnymi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawowe dane o oferencie

 

      Laboratorium Badań Środowiskowych w Toruniu

CE2 Tech Consulting M. Dziewa i Wspólnicy Sp.j.                    

ul. Polna 103/105

87-100 Toruń

 

Laboratorium Badań Środowiskowych w Lublinie

ul. Powstania Styczniowego 95E/2

20 - 706 Lublin

Tel. 081/4420495, fax. 081/4420496

 

Informacji udzielają:

Kierownik Laboratorium - Marek Piątkowski

tel/fax.  056/6233108, tel. kom. 669048302

Dyrektor ds. Rozwoju -  Magdalena Dziewa

tel/fax. 081/4420495, tel. kom. 660449002

 

Identyfikacja źródeł emisji hałasu i opracowanie koncepcji projektowej oraz wykonanie zabezpieczeń akustycznych

 

Jeżeli:

·         Od lat walczysz z hałasem środowiskowym lub na stanowiskach pracy

·         Podejmujesz różne działania  i ciągle nie dotrzymujesz wymaganych prawem poziomów emisji hałasu

Jesteśmy w stanie Ci pomóc:

 

·         Dokładnie zidentyfikujemy Twoje źródła  hałasu stosując nowe technologie, czyli kamerę akustyczną – metodę beaformingu.

·         Kompleksowo przeprowadzimy szczegółową analizę uciążliwości akustycznej hałasu emitowanego do środowiska przez źródła zlokalizowane na terenie zakładu.

·         Zaprojektujemy zabezpieczenia akustyczne umożliwiające redukcję ponadnormatywnego hałasu do poziomu wymaganego przez Rozporządzenie Ministra Środowiska

·         Wykonamy zaprojektowane zabezpieczenia akustyczne

·         Uzyskamy oczekiwany efekt.

 

Identyfikacja źródeł emisji hałasu metodą „Beamforming” to przełom w walce z hałasem.

Pokażemy Ci to co do tej pory było tylko słychać…

 

Fot. Wizualizacja emisji hałasu w hali produkcyjnej za pomocą kamery akustycznej.

 

Korzyści wynikające z zastosowania kamery akustycznej:

 • Zobrazowanie hałasu w postaci zdjęciaizolinii natężenia dźwięku w określonym przedziale częstotliwości na tle fotografowanego urządzenia, instalacji czy też budynku.

 • Precyzyjne określanie źródeł hałasu.Za pomocą zdjęć „map akustycznych” identyfikujemy pojedynczo i punktowo istniejące źródła hałasu. Podajemy rozkład natężenia dźwięku dla różnych przedziałów częstotliwości.

 • Skuteczne i ekonomicznezastosowanie urządzeń tłumiących poprzez dokładną analizę źródeł hałasu, ich poziomów dźwięku przy danym zakresie częstotliwości.

 • Znajdowanie źródeł hałasu w polu dalekimbez konieczności zbliżania się
  z mikrofonem bezpośrednio do źródła.

 • Określenie źródeł dźwięku w danym momenciebez konieczności robienia siatki pomiarowej metodami tradycyjnymi.

 

 

Gwarantujemy:

- wysoką jakość wykonanych usług

- rzetelne i terminowe wykonanie zlecenia

- dostosowanie usługi do indywidualnych potrzeb klienta

 

 

 

Podstawowe dane o oferencie

 

Biuro Opracowań i Doradztwa

Grupa CE2

ul. Powstania Styczniowego 95E/2

20-504 Lublin

Tel. 081/4420495, fax. 081/4420496

www.ce2.pldoradztwo@ce2.pl

 

Informacji udzielają:

 

Dyrektor ds. Rozwoju: Magdalena Dziewa

                                      tel. kom. 660449002

                                      doradztwo@ce2.pl

 

Specjalista ds. Ochrony Środowiska: Artur Pucek

                                                        tel. kom. 783994124

                                                        artur.pucek@ce2.pl

  
 

OK

OK